2007. június 2., szombat

Mózes meg nem hallgatott imádsága - 5Móz 3:23-29

Jól megkésve, ma kifizettem a baptifonokat.
Újra David Rohl "Fáraók és királyok" c. könyvét tanulmányoztam. Ennek az embernek igaza lehet itt-ott, de sajnos, hozzáállása a hitetlen tudós hozzáállása. Emiatt, nem vehető véleménye készpénznek. Zavar a minden eddigi következtetést elutasító posztmodaern magatartása.

A holnapi szolgálatokra készülve ide másolom délelőtti prédikációm jegyzetét:

MÓZES MEG NEM HALLGATOTT IMÁDSÁGA
5Móz 3:23-29

"Könyörögtem az Úrnak abban az időben, mondván:
Uram, Isten, te elkezdted megmutatni a te szolgádnak a te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a te cselekedeteid és hatalmad szerint?
Hadd menjek át kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet, a mely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet, és a Libanont!
De megharagudott az Úr én reám ti miattatok, és nem hallgatott meg engem; hanem ezt mondta az Úr nékem: Elég ez néked, ne szólj többet már nékem e dolog felől!
Menj fel a Piszga tetejére, és emeld fel a te szemeidet napnyugot felé és észak felé, dél felé és napkelet felé, és nézz szét a te szemeiddel, mert nem mégy át ezen a Jordánon.
Józsuénak pedig parancsolj, és bátorítsd őt, és erősítsd őt, mert ő megy át e nép előtt, és ő teszi őket örököseivé annak a földnek, a melyet meglátsz.
És ott maradtak a völgyben, Beth-Peórral szemben."


█ Nincsenek meg nem hallott imádságok, de meg nem hallgatott imádságok vannak.

I. Istennek oka volt nem hallgatni meg Mózes imáját
█ Mózesnek nem kellett szégyenkeznie kérése miatt. Kérése jogosnak tűnik: ezért mondott le arról, hogy a fáraó leánya fiának mondják... ezért vándorolt a pusztán negyven évig... sok ellenséggel megküzdött... Kinek lenne joga, ha nem neki?
 Eddig számtalan imádsága meghallgatatott: kettévált a Veres tenger, Manna hullott az égből, Isten megbocsátott népének.
 Csak egy lépés választotta el végső kívánságától: láthatta a pálmafákat, a tejben-mézben folyó Kánaánt... De nem mehetett be.
■ Hasonlít ez a Pál apostol meg nem hallgatott imájára, amelyben az oldalában levő tövis eltávolítását kérte – 2Kor 12:7-10.
█ Ne lenne ez összhangban Isten akaratával? Van, amikor gyermekünk megtérését kérjük, vagy valamilyen jogtalanság, igazságtalanság eltávoztatását, a gyülekezet békéjét – amiről tudjuk, hogy Isten akarata! Mégse talál meghallgatásra.
 A Sátán könnyen kihasználja ezt, hogy megingasson hitünkben. Aki ismeri az imameghallgatásokat, ismeri a meg nem hallgatott imákat is.
█ De ha az okát keressük, azt is megtaláljuk. Mózes életében is volt egy-két méltatlan cselekedet... Egy szava sem lehetett az Úr ellen, amikor Isten megtagadta kérését... Mindegyikünknek vannak a Méribáink („versengés”)! Lásd: 4Móz 20:7-13 (és 2Móz 17:4-7).
█ De nem kell mindig egy bizonyos bűnre gondolni a meg nem hallgatott imák okát keresve, hanem csak A BŰNre!
 Mózes szíve nem azt dobogta: akarom! meg kell lennie! Hanem ismételte, amit az Úr mondott: ez elég!
 És ott maradt a völgyben, Bét Peórral szemben. Nem imádkozott haszontalanul, hiába. Csak imájának más eredménye lett, mint gondolta.

II. Isten jobbat adott Mózes kérésénél
Jobb volt Mózesre nézve.
 Ő nem láthatta a teljes képet... Mózes semmit sem láthatott jobbnak, mint bemenni Kánaánba! De Isten jobbról gondoskodott: bevitte a mennybe!
 Kánaán a honfoglalás után nem volt egy „földi paradicsom”... Izrael együtt vétkezett a bennszülöttekkel! Mózest ez elkeserítette volna.
■ Ha Mózest megkérdezte volna az Úr a mennyben: akarsz-e még a földi Kánaánba bemenni? – azt válaszolta volna: Elég. Ne szólj nékem többé e dolog felől!
■ Az utas meghúzná a gyeplőt a szakadék szélén, de a kocsis a lovak közé csap az ostorral! Ő jobban tudja, mi a helyes.
Jobb volt a népre nézve.
 Ez nemcsak egy személyes ügy volt: a népet is érintette.
 Mózes háromszor (1:37, 3:26, 4:21) hibáztatja a népet, hogy „miattatok haragudott meg reám az Úr”... Vagyis, ezzel a megtagadással Isten a népet is figyelmezteti.
 Isten óvta a népet. Mózes nagyon népszerű volt. Halálakor egy hónapig siratták (5Móz 34:8)! Isten szándékosan megakadályozta a népet, hogy Mózes sírját imádják (mint az akkori időkben ez gyakori volt, az ősök tisztelésében). Senki sem ismeri, hol van eltemetve – 5Móz 34:6.
Jobb volt Józsuéra nézve.
 Józsué megbízatását emeli ki az Úr, miközben megtagadja Mózes kérésének teljesítését (5Móz 1:38. 3:21-22. 28.). A kettő összefügg!
 Hatékony szolgálónak nem könnyű átadni a szolgálatot másnak... Van, amikor Isten segít neki félreállni, hogy a másik átvehesse a megbízatást. Józs 1:2 – „ Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon...”
Ez vált Isten dicsőségére.
 Ne dolgokat kérj Istentől, hanem tulajdonságokat. A Lélek gyümölcseit nem tudod pénzen megvásárolni magadnak.
 Talán egészségért könyörögsz, de Isten így tud alázatban tartani, és Tőle való függőségben.
 Talán jobb munkahelyet kérsz, de azoknak az embereknek, akikkel dolgozol, azután ki fog bizonyságot tenni?
 Talán eredményért kiáltasz, de a kudarc néha hasznosabban formál!

III. Isten egyszülött Fia imáját sem hallgatta meg egyszer!
█ Jézus imája, hogy múljék el tőle a keserű pohár, nem talált meghallgatásra.
 De Ő már előzőleg hozzátette: „Elég. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied!” Harmadjára, aztán már nem is szólt többé neki e dolog felől... Mt 26:42-44 – „Atyám! ha el nem múlhat el tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.”
 Jézus is mennyei Kánaánt kívánt... és kapott helyette pokoli szenvedéseket! Pedig neki nem volt Méribája sem! És nem jutott neki egy Béth Peor sem, ahol megnyugodhatott volna!
 Ha volt valaha e földön meg nem hallgatott imádság, akkor az a Jézusé volt!
█ De jaj, mi lett volna velünk, ha az Atya meghallgatja a Fiú imádságát Gecsemánéban!?
 Utólag belegondolni is rettenetes. Pedig előzőleg Péter is féltette és óvta. Lásd: Mt 16:21-23. – Péter nem gondolt az Isten dolgaira...
 Az Úr asztala előtt adjunk hálát Istennek, hogy Jézus vállalta imádságának meg-nem-hallgatását! Nem az lett volna a csoda, ha leszállt volna a keresztről, hanem az, hogy ott maradt!
 Imádság közben ne magunkra, hanem inkább Isten dolgaira gondoljunk! Ne legyen imádságunk olyan, mint egy bevásárló lista, hanem legyen imádat és dicséret!

Befejezés:
■ Ha imáid nem haszontalanok, az csak Istennek köszönhető.
■ A meg nem hallgatott imádság sem haszontalan.
■ Jézus esedezik éretted, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Adj hálát akkor is, ha ezt hallod: „Elég. Ne szólj nékem többé e dolog felől.”