2014. január 17., péntek

Ideje van a rontásnak és ideje az építésnek - Préd 3:3b


Ideje van a rontásnak és ideje az építésnek
Préd 3:3b

n  Már Kolozsváron is volt alkalmam valamennyire kivenni a részem az építésből. De a fundamentum építésének elkezdése előtt szükséges volt előbb lerontani és eltakarítani a régi kócerájt, ami azon a helyen volt! Ideje van a rontásnak, és ideje az építésnek!
v  Ugyanígy, Isten kegyelmi munkája egy ember lelkében két részből áll. Az első a régi, lázadó élet lerontása, a második a megfeszített Krisztus felmagasztalása és egy új élet építése a régi romjain.
v  Kol 3:8. 12. – 8 Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet… 12 Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést.”
v  Ef 4:22-24 – 22 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánsága miatt; 23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, 24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.”

I. A régi lerontása
n  A Szentírás jelképes szavaiban az emberi élet gyakran van hasonlítva épülethez.
v  Például az Úr Jézus építkezés példázatát használja a Mt 7:24-25-ben: – „24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát: 25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.”
n  Isten nélkül senki sem építhet örökké tartó épületet. Mindnyájan vétkeztünk (Róm 3:23). Minden emberi építmény romlásra van ítélve. Csak az marad meg, amit Isten épített bennünk.
v  Csak úgy építhetünk újat, ha a régit hajlandók vagyunk lerontani. Rontsd le a négy falat, és a tető magától összeomlik! De melyek azok a falak, amelyeket le kell rontani? Soroljuk fel mind a négy falat!
n  (1) A keménység fala.
v  Amikor valakinek a keménysége megtörik, akkor válik késszé a megtérésre. Az Isten országába való bemenetelhez a megtérés mindig elengedhetetlen feltétel.
v  Naámán története grafikusan dramatizálva mutatja be, hogy hogyan válhat a keménység lelkülete megtérő lelkületté: 2Kir 5:11-12 – 11 Akkor megharagudott Naámán és elment, és így szólt: Íme, én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és előállván, segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. 12 Avagy nem jobbak-e Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei Izráel minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elment.”
n  (2) A hitetlenség fala.
v  Megtérés és hit együtt jár. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni… – Zsid 11:6.
v  Ami hitből nincs, az bűn – Róm 14:23.
v  Tamás története mutatja, hogyan válhat valaki hívővé, ha azelőtt hitetlen kételkedő volt.
n  (3) Az akaratosság, hajthatatlanság fala.
v  Le kell mondanod a saját akaratodról ahhoz, hogy Isten újat építhessen.
v  Pál azt írja a rómaiaknak, hogy 5 Aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, minden pogányok között, az ő nevéért.” – Róm 1:5.
v  A Pál története mutatja, hogyan omlik le az akaratosság fala: amikor azt kérdezte, hogy “Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” – ApCsel 9:6. Isten akkor építheti az újat, amikor a saját akaratosságod fala leomlott.
n  (4) A meg-nem-bocsátás fala.
v  Mt 6:14-15 – az Úrtól tanult imádságnak ez a közepe, vagyis, ez a lényege. Erre később visszatér az Úr.
v  Mt 18:21-22-ben Péter kérdezi Jézustól: 21 Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? 22 Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.” A meg-nem-bocsátás fala a régi épülethez tartozik…
v  Mit nem jelent a megbocsátás? – nem jelenti, hogy nem történt bűn; - nem jelenti, hogy lehetőséget adsz a bűn folytatására, kimagyarázására… – nem jelenti, hogy csak akkor bocsátasz meg, ha van bocsánatkérés; – nem jelenti, hogy helyreállt a bizalom; – nem jelenti a teljes kibékülést…
v  Mit jelent megbocsátani? – elengedni az adósságot; – elfelejted a bosszúállást; – Isten kezébe tenni az igazságszolgáltatást; – jót kívánni az ellenségeidnek… A meg-nem bocsátás falának le kell hullania, ahhoz, hogy új épülhessen.
v  Ez a közfalakat is érinti: azokat a falakat, amelyek elválasztanak egymástól: le kell rontani!

II. Az új építése
n  Milyen új falakat kell építeni a régiek helyébe?
n  A Szentírás gyakran beszél arról az új épületről, amit Isten akar építeni régi életünk romjain.
v  Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői.” - Zsolt 127:1a.
n  Az új épület terve Istentől van. Lelki épület ez.
v  „Amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, amely a hegyen mutattatott néked.” - Zsid 8:5.
v  Isten Szava szerint kell építeni az újat: “Felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.” - Ef 4:24.
n  Ennek az épületnek ára van.
v  Lk 14:28-30. – 28 Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e amivel elvégezze?” Az örökkévalóság számára építünk.
v  Az Úr Jézus kész volt mindent adni ezért az új épületért. Neki sokba került: az életébe. Nekünk is belekerül a régi életünkbe.
v  Mk 10:28-30 – 28 És Péter kezdte mondani néki: íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. 29 Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvérét, vagy nőtestvérét, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangéliumért, 30 Aki száz annyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.”
n  Ez az épület Isten által kínált anyagból épül. Nem lehet újat építeni a régi életed szerint!
n  1Kor 3:10-15 – „10 Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít reá. Ki-ki azonban meglássa mi módon épít reá. 11 Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. 12 Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra; 13 Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. 14 Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. 15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.”