2010. április 3., szombat

Mária Magdolna

Az egyetlen húsvéti bejegyzés mellé (http://iborzasi.blogspot.com/search/label/Lk%2024:34) hadd közöljek itt még egy másik húsvéti üzenetet is:


Mária Magdolna
Mk 16,9

Feltámadt az Úr bizonnyal! Erről nemcsak az evangélumok tesznek bizonyságot, hanem a teljes Újszövetség, sőt, a teljes Biblia! Ha megfigyeljük a tanítványok prédikációit, észrevehetjük, hogy az Úr Jézus feltámadása áll igehirdetésük központjában, úgy a Péter apostol, mint a Pál apostol prédikációiban.
A feltámadásról szóló híradásból csupán egyetlen igeverset kívánok kiemelni. Márk evangélista is említi, hogy Mária Magdaléna és a másik Mária, vagyis a Jakab anyja, és Salomé drága keneteket vásároltak, hogy Jézus testét bebalzsamozzák. Lukács evangélista szerint ezt péntek este tették meg, amikor Jézus meghalt. Akkor este, amikor Jézust eltemették, szombat előtt egy nappal felkészültek, hogy a szombat elmúltával a sírhoz mehessenek és megkenhessék Jézus testét. A nagy kérdés számukra csupán az volt, hogy ki fogja elhengeríteni a követ, amellyel le volt fedve a sír bejárata. Mindezek mellet azt is tudjuk, hogy a sírt katonák őrizték, és a kő le volt pecsételve. Talán abban reménykedtek, hogy senki sem lehet olyan kegyetlen, hogy ne engedné meg egy halott test bebalzsamozását.
Azonban nagyon meglepődtek, amikor a követ elhengerítve találták, a sírban pedig angyal, fényes öltözetben közölte velük, hogy Jézus, akit keresnek feltámadt! Miért keresik a holtak között az élőt? Márk evangélista egy jellegzetes részletet is közöl arról a reggelről: „Mikor pedig reggel a hétnek első napján föltámadott - mondja a 9. versben -, megjelent először Mária Magdalénának akiből hét ördögöt űzött ki.”
Próbáljuk meg áttekinteni az eseményeket: kora reggel mentek az asszonyok a sírhoz. Jézust még nem látták, csak az angyalokat. János apostol azonban elmondja, hogy Máris Magdolna, vagy másképpen a Magdalai Mária ott maradt a kertben, sírt és kesergett. Ott jelent meg az Úr, hogy megvigasztalja őt, és megbízza azzal, hogy továbbvigye a hírt az ő feltámadásáról. Később az asszonyok is találkoztak Vele, majd Simon Péter is, az emmausi tanítványok is, és este tíz tanítvány is, akik összegyűltek zárt ajtók mögött.
De legelőször egy asszonynak, Mária Magdolnának jelent meg a Feltámadott úr. Azonnal feltevődik a kérdés, ki lehetett ez a személy, akit az Úr ilyen nagy dicsőségben részesített? Nem sokat tudunk róla, csupán azt, hogy az Úr hét ördögöt űzött ki belőle amikor megtisztította.
Mária Magdolna személyét sokféle legenda övezi, pedig az ige nem sokat beszél róla. A művészet és a költészet, a hagyomány és a képzelet kiszínezte az eseményeket és másként tünteti fel azokat, mint ahogy valójában történtek. Sokan a Lukács evangéliumában levő bűnös asszonnyal azonosítják, de ennek nem sok alapja van, mivel a Simon farizeus házában megjelent bűnös asszony nevét nem ismerjük. Talán azért gondolják, hogy az Mária Magdolna volt, mivel az azt követő igerészben olvashatunk először róla, amint az Úr Jézus követői között ő is ott van, és szolgált néki. Minden amit tudunk róla az, hogy Krisztus hét ördögöt űzött ki belőle. De ennyi elég.
Előttünk áll Mária Magdolna mindenekelőtt, mint a megszállott ember példája. Ugyanakkor ő a megtisztított és megszabadított ember példája is. Végül a megszállott, de megszabadult ember ragaszkodását és szeretetét láthatjuk benne.

I.
Nagy leckét adott nekünk Márk, aki lejegyezte ezt a részletet. Itt áll előttünk a megszállott ember példája, az emberiség képe, a te és az én állapotom. Az van feljegyezve erről az asszonyról, hogy hét ördög lakott benne.
A démoni megszállottság homályos dolog, nem sok konkrétumot tudunk róla, és ezért nem tudjuk pontosan megérteni, hogy miről is van szó. Tudjuk azt, hogy Jézus parancsolt a démonoknak, megfenyegette, elhallgatta és kiűzte őket. Különbséget tett a betegség és a démoni megszállottság között. Máté evangéliumában, amikor kiküldi tanítványait azt a megbízatást adta nekik, hogy „betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok és ördögöket űzzétek. Ingyen vettétek és ingyen adjátok.” A gyógyítás és az ördögök kiűzése két különböző feladatkén van említve. Amikor a tanítványok visszatérnek éppen azt találták csodálatosnak, hogy az ördögök engedtek a szavuknak! Erre az Úr elmondja, hogy látta a Sátánt lehullani az égből mint egy villámlást.
Az ördögi megszállottság valóságos ma is. Sokak lelkiismerete megkettőzik, míg szeretné a jót tenni, addig a gonosz hatalom uralja akaratát, és nem azt teszi, amit elméjével helyesel, hanem épp az ellenkezőjét. A gadarai megszállottról azt olvashatjuk, hogy nem az ember beszélt Jézussal, hanem a benne lakozó légió.
Amikor a gonosz hatalmat vesz, már elűzni többé nem lehet. Mi csak beengedni tudjuk az ördögöt, elküldeni már nem. Ez nemcsak Mária Magdolnára vonatkozik, ez minden emberre igaz. A Mária Magdolna helyzete mutatja a te és az én helyzetemet, állapotunkat. Ki tudhatja összesen hány ördög van? Hány szenvedély, bűn, megkötözöttség tarthat megkötözöttségben? Ott van az engedetlenség ördöge, a harag ördöge, az irigység ördöge, a pletyka ördöge, a gyűlölet ördöge, a hiuság ördöge és a képmutatás ördöge. Ez máris hét ördög. De ördöge van a kábítószernek, a dohánynak, az italnak, a pénznek, az érzékiségnek, a lopásnak, sőt a testet lelket romboló zenének is. Fel sem tudjuk mind sorolni. Magunk előtt láthatjuk a megszállott embereket, az ördög hatalma alatt megkötözve.
Hadd kérdezzem meg: benned mi lakik, ki lakik? Vajon nem kellene-e most Jézus Krisztus ördögűző hatalmához folyamodnod, hogy téged is tisztítson meg? Mária Magdolnából hét ördögöt űzött ki, a gadarai emberből egy légiót. Téged is megszabadít, ha akarod és kéred ezt.

II.
Nemcsak a megszállottság sötét, rettenetes képe tárul elénk Mária Magdolnában, hanem egy sokkal fényesebb és reményteljesebb kép is, mivel belőle az Úr kiűzte a hét ördögöt. A megtisztított és a megszabadított ember példája áll előttünk a magdalai Máriában.
Igen, ő nemcsak gonosz mélységeket járt meg, hanem Jézussal való első találkozása után tisztán és szabadon folytatta életét. Nincs olyan megszállott állapot amelyből Jézus ne tudna felszabadítani. Nincs olyan tisztátalanság amelyből ne tudna megtisztítani. Nincs olyan távolság ahonnan ne tudna haza hozni. Nem zuhanhatsz olyan mélyre, hogy Ő ne tudna felemelni. Nincs olyan betegség amelyből ne tudna meggyógyítani. Mindenkinek van remény a szabadulásra.
Ezékiel egy csontokkal megrakott völgyet látott, és az Úr azt kívánta megértetni vele, hogy azok a megszáradt, régi csontok is életre kelhetnek Isten parancsára. Van szabadulás Jézus Krisztus által, még annak is aki hét ördögtől van megszállva, mint Mária Magdolna. Isten a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Ha a szíved megkeményedett, Ő megtudja lágyítani. Ha a gonosz hatalma legyőzött, tudd meg, hogy Jézusnak adatott minden hatalom mennyen és földön. Ő meg tud szabadítani: Mária Magdolnát is megszabadította. Van szabadulás a bűnös asszonyoknak és férfiaknak egyaránt, a tékozló fiaknak, távolvalóknak és a megkötözötteknek. Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az ő népét annak bűneiből.

III.
Harmadszor, a megszállott de megszabadult ember ragaszkodását és szeretetét is mutatja Mária Magdolna.
Azért jelent meg az Úr feltámadása után először Mária Magdolnának, mert ez az asszony nagyon vágyott a vele való közösségre. Szerette volna látni még egyszer az Urat. Ha holtan is, de mindenre kész volt érette.
Mária kin volt a kertben és sírt. János evangéliumában olvashatjuk, hogy kesergése közben behajolt a sírba, és két angyalt látott fehér ruhában ülni, egyiket fejtől és a másikat lábtól ahol a Jézus teste feküdt. Azok mondának néki: Asszony mit sírsz? „Mert elvitték az én Uramat és nem tudom hová tették őt” - válaszolta. Mikor ezeket mondta, hátra fordult és Jézust látta ott állni, azonban nem tudta, hogy Jézus az. Ő is kérdezte: Asszony mit sírsz, kit keresel? Az gondolva, hogy a kertész az, kéréssel fordul hozzá: „Uram, ha te vitted el őt, mond meg nekem hová tetted és én elviszem őt.” Monda neki Jézus: Mária? Az pedig megfordulva monda néki: Rabbóni, ami azt jelenti: Mester! (Jn 20,11-16)
Mária tudatában volt gyengeségének. Tudta milyen állapotból emelte őt ki az Úr. Nagyon vágyott találkozni a Mesterrel. Az iránta való szeretet szolgálatra és áldozatra késztette őt. Bárcsak láthatná! Ő bűnös volt, de a bűnei meg voltak bocsátva. Megszállott volt, de Jézus megszabadította. Most már semmi sem választhatja el Jézustól. Megkeresi bárhol legyen is! Utánajár, bárhova vitték is! Ha pedig nem találja, akkor sír és kesereg. Íme, a megszabadult ember szeretete! Íme, a Jézushoz tartozók ragaszkodása!
Úgy van ez, hogy aki majdnem megfagyott az Antarktiszon az értékelni tudja utána a meleget. Aki eltévedt a sivatagban az nem marad el többé a vezetőtől. „A vámszedők és paráznák megelőznek titeket az Isten országában” - mondta az Úr Jézus a farizeusoknak. Azért, mert azok tudják, honnan kerültek ki és nem vágynak többé oda vissza. Ők Jézus társaságát kívánják, a vele való közösségre vágynak.
Mennyei látásai között János azt is látta, amint a megváltottak új éneket énekeltek a Bárány trónja előtt. Ők azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták, megfehérítették az ő ruháikat a Bárány vérében. Bármilyen szennyes legyen a szíved, megtisztulhatsz Jézus által. Bármily sötét a bűnöd, bármilyen szörnyű állapotban vagy jöjj Jézushoz! Jöhetsz amint vagy. Ő megtisztít, helyreállít és megbocsát. Vele újat kezdhetsz. Jézus feltámadt a halálból, és általa neked is élő hited és élő reménységed lehet.

Ne aggódj!

Egy francia katona az első világháborúban egy kis receptet vitt magával az aggodalommal kapcsolatban:
“Két dolog közül az egyik biztos: vagy a frontvonalon vagy, vagy a frontvonal mögött.
Ha a frontvonalon vagy, két dolog közül az egyik bizonyos: vagy veszélynek vagy kitéve, vagy biztonságban vagy.
Ha veszélynek vagy kitéve, két dolog közül az egyik bizonyos: vagy megsebesülsz, vagy nem.
Ha megsebesülsz, két dolog közül az egyik bizonyos: vagy meggyógyulsz, vagy meghalsz.
Ha meggyógyulsz, nem kell aggódnod, ha meghalsz, nem tudsz aggódni.
TEHÁT, MIÉRT AGGÓDSZ?


Azért aggódni, amin nem tudunk változtatni, értelmetlenség.
És azért aggódni, amin változtatni tudunk, ostobaság.