2007. szeptember 15., szombat

Fülöp Gizella

Csütörtökön (2007. szept. 13) kísértük utolsó útjára Marosvásárhelyen FÜLÖP GIZELLA KAROLINA testvérnőt, akinek az Úr 70 évet adott.

Amikor a városban, különböző bérelt helyiségekben evangélizációkat tartottunk 2001-ben, Gizike nénit akkor ragadta meg az ige, és férjével együtt megtért és bemerítkezett! Gyülekezetünknek mindvégig hűséges, alázattal szolgáló tagja volt. Súlyos betegsége alatt is a reménység és a hit áradt a szívéből. Élő példája volt annak, hogy nem az a lényeg, hány évet koptatod a gyülekezet padjait...
A temetési istentiszteleten a marosvásárhelyi énekkar szolgált. A kápolnánál Ézs 48:10-12. 17. és Zsolt 115:1-3 alapján szólott az ige. A sírkertben Kelemen J. Sándor lelkipásztor szólt a gyászolókhoz a Jel 14:13 szerint: "Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg!"
Most Gizike néni férjéért kell imádkozzunk, aki már egy ideje nem Úrvacsorázhatott velünk... Ma eljött hozzám, és arra kért, hogy imádkozzam érte. Holnap, kérésére, a gyülekezetet is kérni fogjuk erre. Józsi bácsi mióta megtudta, hogy felesége súlyos beteg, azóta "újra hatalmat vett rajta az ördög": újra hozzányúlt az italhoz és a dohányhoz. Szeretne szabadulni káros szenvedélyeitől, és arra kér mindenkit, hogy imádkozzanak érte! Az imának hatalma van!

Admissions to the Seminary

Last week we had admissions to the Emanuel University, Oradea. There were candidates for music, social work, literature and especially for pastoral theology. For this reason I was staying in Oradea for three days, from Monday to Wednewsday. We had the interviews on Tuesday, and we finished listening and questioning the candidates in late afternoon. On Wednesday they had their written exam. Some candidates were Hungarian, and their exams had to be corrected and graded by me.
On Thurday we had the funeral service for Fülöp Gizella-Karolina. She came to the meetings first in 2001, when we were renting some public buildings for evangelism, in the city. She was converted, together with her husband, and afterwards she was very faithful and dedicated to the Lord and to the church. Her membership was short in our church, but gave us a great example! We are assured the she is with her Saviour now, where is no more sufferings!
This week being the last week before School, we organised two more days just for the family. It was nice! Our girls grown up so quicly! We are greteful for them, for their dedication to the Lord.
Tomorrow we will have the Lord's supper at Gornesti, early afternoon. And the regular meetings here (beginning with 10:00 amd 17:00). Sándor will go to Bahnea for 15:00, and I will (probably) go to Cinta for 20:00.

Az 5000 megvendégelése

AZ 5000 MEGVENDÉGELÉSE
Jn 6:1-15

(Elhangzott 2007. szept. 9-én a Székelyföldi Hálaadó napon a Hargita Keresztyén Táborban)

▄▀ Jézus szolgálatából szinte egy teljes év hiányzik, ami nincs leírva ebben az evangéliumban (Mk 3-6. Lk 6-9). Hiányzik a hegyi beszéd (Mt 5-6-7) és az Isten országáról szóló példázatok (Mt 13).
▄▀ A csodák közül is csak hét van leírva: az első, a Kánai menyegzőn (a 2 részben); a királyi főember fiának meggyógyítása (4 rész végén); a 38 éve óta beteg meggyógyítása Bethesda tavánál (5. rész); a kenyér megsokasítása 5000 embernek (6. rész); a vihar lecsendesítése (6. rész végén); a vakon született meggyógyítása (9. rész); és Lázár feltámasztása (11. rész). Miért?
▄▀ Nem írhatott le mindent, főképp, hogy más szándékkal írta az evangéliumot, mint az előbbi három: „Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20:30-31)
▄▀ Azonban ez a csoda megtalálható mindegyik evangéliumban!
▄▀ Arról van szó, hogy a nép éhes, mivel már régóta az Úrral jár, hallgatták Jézus tanításait. Esteledett. „Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?”
● A tanítványok legszívesebben lerázták volna magukról ezt a terhet...: „De amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá a tanítványai, és ezt mondták neki: Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak.” (Mk 6,36) Ugyanezt tették volna a kananeai asszonnyal: „Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik.” (Mt 15:23)
● Jézus nem akarta őket elbocsátani éhen. Mindig együttérzett a sokasággal.

I. FILEP – a reménytelenség és tétlenség embere
▄▀ Pedig ismerte nemcsak a szükséget, hanem Jézus mindenható erejét is.
● Az Úr azért kérdezi Fileptől, hogy próbára tegye őt. Jézus már tudta, mit akar cselekedni! A csodát csak el kellett volna kérni, hittel! A megoldás már megvolt, Jézusnál!
● Filep láthatta Kánában, hogy ha Jézus ott van, akkor nincs hiány! A 38 éves beteg is meggyógyult! A királyi főember fia is meggyógyult! Ez sem lehet túl nehéz Jézusnak.
▄▀ Filep elcsüggedt, amikor a korgó gyomrú embereket nézte! 5000 ember! 200 dénár árú kenyér sem elég... Lehetetlen! Pedig Jézusnál semmi sem lehetetlen.
● Csak hinnie kellett volna!
▄▀ A közömbösség bűnébe esett: meg se próbálta!
● Sajnos, tele van a gyülekezet ilyen emberekkel! Jónásokkal, akik nem akarnak menni! Péterekkel, akik alusznak, amikor a Gecsemánéban vigyázni és imádkozni kéne! Közömbösökkel, akik meg se próbálják! Csak panaszkodnak.
● Bezzeg filozofálgatni tudnak! Meg azt mérlegelni, hogy a pénz nem elég! A Filepek bűne az, hogy nem tesznek semmit.

█ █ II. ANDRÁS – a kezdeményezés és kicsiny hit embere
▄▀ Andrásnak van egy kicsi hite egy nagy Istenben!
● Igaz, hogy sok ez a nép, de Jézus itt van!
● András is járt a nép között, ismerte őket. Betasidából való volt. Tudta, hogy éhesek.
● Egyszerűen csak kezdeményez, próbálkozik: van itt egy gyermek...
▄▀ Nem tűnik ki tanítványtársai közül vezetői egyéniségével, vagy más nagy dolgokkal... Csak azzal, hogy mindig visz valakit Jézushoz: Előbb a testvérét, Pétert (Jn 1,40-43), majd a görögöket (Jn 12,20-23). Itt pedig egy kisgyermeket.
● Olyan, mint Barnabás, aki maga mellé vette Pált (ApCsel 9:27), majd János Márkot, amikor arra volt szükség (ApCsel 15:39). Viszel-e valakit Jézushoz?
▄▀ Kezdeményezett, mint Nehémiás, aki éjjel körbejárta Jeruzsálem lerombolt falait, majd felszólította honfitársait, hogy „építsük meg... ne legyünk többé gyalázatul”. (Neh 2:17)
● „De mi az ennyinek?” – Reális felmérés ez... De ezen túlmutat a hit! A hit elző lépése a kezdeményezés. Olyan ez, mint Lázár sírjánl: Vegyétek el a követ (kezdemlényezz!) - nem megmondtam, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét!? (Jn 11:39-40)

█ █ █ III. A GYERMEK – az áldozatkészség és odaszánás embere
▄▀ A gyermeket csak János említi
● Egy gyermek, akit elküldtek szülei prédikációt hallgatni. Uzsonnát is tettek neki: ne éhezzen meg... Hová küldöd/engeded a gyermeked? Milyen útravalót adsz neki?
● Az Úr kezébe vette a kenyereket és a halakat, és hálákat adott: ezt mindegyik evangélista feljegyzi. Tehát van miért hálát adni, még akkor is ha csak annyi van ötezernek!...
▄▀ Jézus kérte a kenyereket és a halakat: nemcsak felét, hanem mind!
● Pedig mondhatta volna, hogy neki sem elég... Esetleg osztozzunk meg... Nem: Jézus teljes odaszánást kér!
● Nemcsak félig kell odaszánnod magad! Az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből kell szeretned! (5Móz 6:5)
▄▀ Sokszor épp az kéri az Úr, ami a legdrágább! Lásd: Ábrahám a fiát, akit szeretett, az egyetlenegyet kellett odaadja! A sareptai özvegy a kicsiny lisztecskéjét és kevés olaját kellett az Úrnak adja!
● Isten azt adta, ami neki a legdrágább volt: „Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta!”
● Sokan úgy mondják: „Dehát nekem nincs tehetségem, pénzem, felkészültségem, hangom, időm... Ha nagyobb lennék, szebb lennék, erősebb lennék, gazdagabb lennék, akkor igen!” Jegyezd meg: Isten senkitől sem kéri azt, amije nincs. De amije van, azt kéri mind!
▄▀ Néha könnyelműen énekeljük énekeinket, mint: „Mindenem az Úrnak adom...” (Hith. 507.) - Jézusért élek egészen... (Hith. 353.) - „Mindenről lemondok Érted, Jézusom, követlek Téged!...” (Hith. 512.) Igaz-e az, amit énekelünk?
● Megéri odaadni, hiszen a gyermek sem maradt éhen, és 12 kosárral szedtek össze!
▄▀ A kelkiekben sem szabad pazarolni. Össze kell szedni a darabokat, hogy semmi el ne vesszen!
Befejezés:
▄▀ Add át a szívedet Jézusnak!