2014. január 4., szombat

Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak - Préd 3:2a


Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak
Préd 3:2a

n  Ez egy lista, ellentét-párokból. Ezek közül az első az életbe való belépéssel, és az abból való kilépéssel foglalkozik, a születéssel és a meghalással.
v  Határidőkkel kell szembenézni minden nap. Utazások, istentiszteleteken való részvétel, találkozások, étkezések, mind időhöz vannak kötve. Van azonban két határidő, amelyet kikerülni nem lehet: a születésünk órája és a halálunk órája.
n  A születéssel belépünk az időbe, a halállal belépünk az örökkévalóságba.
v  Mindennek rendelt ideje van. A születésnek és a meghalásnak is.

I. A születés titokzatossága
n  A születést körülveszi a titokzatosság. Még az is titokzatos, amiről úgy gondoljuk, hogy értjük.
v  Ez így igaz a fizikai születésről és ugyanúgy a lelki születésről is.
n  Préd 11:5.
v  A tudósok még abban sem tudnak megegyezni, hogy mikortól kellene számítani a magzatot élőlénynek.
v  Zsolt 139:14-16 - ,,14 Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem. 15 Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. 16 Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük.”
n  Köszönd meg Istennek, hogy olyannak teremtett, amilyen vagy!
v  Isten csak eredetiket készít. Másolatok nincsenek.
v  Isten képét hordozod.
n  Az adópénz: Mutassatok nekem egy adópénzt, kinek a képmása van rajta? A császáré!
v  Rajtad pedig az Isten képmása van! Add meg Istennek, ami az Istené! Vagyis: az életed Isten tulajdona, mert sajt képmását tette reád/beléd.
n  Az újjászületés is csodálatos!
v  „Az Úr dicső művében olyan csodálatos, Mikor egy ó-emberből egy újat létrehoz. Elveszve voltán én is, meghalva lelkileg, De ím, újjászülettem, s nyertem új életet.”
v  Jn 3:8 — „7 Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. 8 A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.”
v  Jn 1:13-”Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.)
v  1 Pt 1:23 - „újjászült minket romolhatatlan magból, Isten Igéje által...”
v  2Kor 3:6 - a betű megöl de a Lélek megelevenít” - Második Ádám: „életadó szellem”.
v  IGE és LÉLEK. - Róm 10:17 - ,,17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.”

II. A halál bizonyossága
n  Ha a születést a titokzatosság jellemzi, akkor a halált a bizonyosság.
v  Mindenki meghal.
v  Csak azok lesznek kivételek, akik hívőkként megérik az Úr visszajövetelét, és elragadtatnak.
n  1 Móz 2:17- „bizony meghalsz”. Ez 18:4 - „a lélek, amely vétkezett, meghal”. Róm 6:23 - „a bűn zsoldja a halál”. Jak 1:15 - „a bűn teljességre jutva halált nemz”.
n  A haláltól való félelem
v  Zsid 2.15 – „14 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, 15 És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.”
v  Ennek a félelemnek van három fokozata. Először, a természetes félelem, a normális félelem (ha például műtét vár reád). Másodszor, van a neurotikus félelem, amikor a félelem okát nem lehet meghatározni. Végül ott van az „egzisztenciális félelem”, amit a közelgő haláltól való félelem miatt próbálják annak napját minél távolabbra tolni... Lélegzünk, eszünk, alszunk, dolgozunk, remélünk, imádkozunk, hogy elkerüljük a halált... Nem mernek beszélni róla. Színezik, és kerülgetik... Vannak, akik öngyilkosságot követnek el, hogy ne kelljen tovább félniük.
n  A Krisztus nélküli halál az igazi tragédia.
v  Nem a fizikális haláltól, hanem a szellemi haláltól kell igazán félni.
v  1Jn 4:14-18 - ,,14 És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül. 15 A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. 16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. 17 Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. 18 A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár; a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.”

Befejezés:
n  A gond az, hogy az univerzálizmus újabb feltámadása folytán némelyeket arra tanítanak, hogy nincs olyan, amit pokolnak nevezünk. Márpedig, a Biblia világosan beszél erről.
v  Jn 3:36 - „az Isten haragja marad rajta...”
v  Csak Jézus szabadíthat meg a lelki halálból. Zsid 2:14-15 - ,,14 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, a kinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt, 15 És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok valának.”