2012. március 11., vasárnap

A Biblia könyvei

Az Isten szavát megtaláljuk leírva
A Bibliában szép sorban:

Mózes öt könyvét az Ótestamentumban,
Józsué, Bírák, Ruth követik nyomban.
Sámuel, Királyok, Krónikák utánuk,
Két-két könyvre lévén felosztva mindhármuk.
Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób sorára
Következik Dávid százötven zsoltára.
A bölcs Salamon Példabeszédjeire
Jön a Prédikátor és Énekek éneke.
Ézsaiás, Jeremiás mennek,
Siralmai jövén mindjárt ugyanennek.
Ezékiel, Dániel, Hóseás és Jóel,
Ámós, Abdiás és Jónás,
Mikeástól Náhumhoz, majd Habakkukhoz érünk,
Zofóniásról Haggeusra térünk.
Mégcsak Zakariás és Malakiás jönnek,
És vége van az Ószövetség könyvének.

Máté nyitja meg az Újszövetség könyvét,
Márk, Lukács, János követik ösvényét.
Az Apostolok Cselekedetei után találjuk
A Szent Pál leveleit:
Az elsőt intézi a Rómaiakhoz,
A két ez utánit a Korinthusiakhoz.
Galácia, Efézus, Filippi és Kolossé városit
Csak egy-egy illeti,
Viszont két levél szól Tesszalonikába és Timótheusnak,
De csak egy Tituszhoz, Filemonhoz, Zsidókhoz is végre,
Összes számok ekként mennek tizennégyre.
Jakab után érjük Péter két levelét,
Három hordja János-, egy a Júdás nevét.
Jelenések könyve áll legesleghátul,
Szent Jánostól, amaz evangélistától.


2015. május 2 - kiegészítés: 
Egy más, de hasonló megfogalmazásban így is lehet mondani:

Mózes írt öt könyvet, elsőt teremtésről.
Másodikat Izrael kijöveteléről.
Harmadikat Lévi nemzete tisztéről. 
Negyediket a nép megszámlált rendjéről.
Ötödikbe tette a törvénynek mását.
Mely után, Józsué vagyon és a Bírák,
Ruth asszony; Sámuel, Királyok. Krónikák
Két-két könyvben írták meg a zsidók dolgát,
Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób, Zsoltárok.
Példabeszédeknek Prédikátor társok.
Énekek éneke, próféta mondások.
Ezek után esnek, kiknek így van számok:
Ézsaiás első, Jeremiás menten,
Siralmival együtt, aztán Ezékiel.
Dániel, Hóseás, Jóél, Ámos renddel.
Abdiás Jónással, Mikeással egyben.
Náhum következik együtt Habakukkal,
Zofoniás. Haggeus és Zakariással.
Malakiás végső, s e hármak sorával
Nagy fogság után szóltak látásokkal.

Máté nyitja meg az Újszövetség könyvet.
Márk. Lukács és János követik ez ösvényt
Sorban Apostolok Cselekedeteit,
Utánuk találjuk Szent Pál leveleit
Az elsőt intézi a Rómaiakhoz.
Két ez utánit a Korinthusiakhoz.
Sorban Galácia, Efézus, Pilippi,
Kolossé városit csak egy-egy illeti.
Thesszalonikába és Timótheushoz
Viszont kel levél szól, de csak egy Titushoz.
A Filemonhoz írt kis levelet ráadd!
Összes számuk ekképp tészen tizenhármat.
Magányosan áll a Zsidókhoz írt levél,
Nagy szerzője benne névtelenül beszél.
Jakab után érjük Péter két levelét.
Három hordja János, egy a Júdás nevét.
Jelenések könyve áll legeseleghátul,
Szent Jánostól, amaz evangélistátul.