2010. március 17., szerda

A Dáviddal kötött szövetség

A vasárnapi bibliaóra Dávid uralkodásával kapcsolatos. Álljon itt egy vázlat a Biblia egyik nagyon fontos igeszakaszáról, hátha segít valakinek...

A Dáviddal kötött szövetség
2Sám 7,1-17(-29)
 • Isten szövetséget kötött Nóéval, Ábrahámmal, és a zsidókkal a Sinai hegyen.
 • Mindegyiknek volt ígérete és jele: a szivárvány, a körülmetélkedés, a szombat.
 • A Dáviddal kötött szövetség a Messiásra vonatkozó világos ígéreteket tartalmaz.
 • Látjuk előbb Nátán próféta korlátjait, majd Isten szerénységét és megalázkodását, végül pedig a Dávidnak adott kiváltságok vannak felsorolva.
I. Nátán próféta korlátai (1-3. v.)
 • Dávid eldönti, hogy Templomot épít az Úrnak. Nátán ezt azonnal jónak látja…
 • Dávid szándéka tetszett Istennek („jól cselekedted, hogy szívedben ezt végezted” - 1Kir 8,18), mégis, megtiltja neki, hogy tervét megvalósítsa (5. v.).
 • Azért, mert Isten egyéb feladatott szabott Dávidnak: mint hadakozó ember, ki kell szélesítse Izráel határait, ki kell vívnia a győzelmeket. Zsoltárokat kell írjon, hogy használhassák azokat a Templomban, amikor felépül, és meg kell szervezze a léviták rendjét...
 • A templomépítés munkája időt igényelt, és fel kellett készülni hozzá.
 • Isten sohasem adott semmilyen parancsot vagy utasítást Izráel uralkodóinak vagy bíróinak, hogy építsenek templomot (1Krón 17,6).
 • Ebből azt érthetjük, hogy csakis az az istentisztelet kedves előtte, melyet Ő rendelt el. Jobb egy sátor, mit Isten rendelt, mint egy templom, mit az ember talált ki!
 • Isten nem akar külső pompát az ő szolgálatában: Neki fontosabb a szív alázata és őszintesége.
 • Van úgy, hogy Isten szolgája jót akar, de nem jól!
 • Éli nem tudja, hogy Anna nem részeg! (1Sám 1,12-18)
 • Sámuel nem tudja, hogy Isten nem Eliábot választotta! (1Sám 16:6-7)
 • Dávid nem tudja, hogy nem ölheti meg Nábált! (1Sám 25)
 • Elizeus nem tudja, hogy a súnemita bánatának mi lenne az oka! (1Kir 4)
 • Isten kijavítja szolgáját: kijelentést ad neki. Nátánnak vissza kell mennie!
 • Isten bölcsességére van szükségünk a szolgálatban: szüntelen figyelésre az Úrra!
 • Isten új üzenetét Nátán hűségesen átadta Dávidnak (17. v.). Bár a saját szavait cáfolta meg, nem vonakodott ezt megtenni, amikor Isten akaratáról jobban értesült.
II. Isten alázata és szerénysége – 4-7. v.
 • Isten kijelenti, hogy sohasem lakott (yásab) hanem járt-kelt, vándorolt, utazott (hálak – Hitpaél particípium).
 • Mert Isten mindig ott akart lakni az Ő népével. Azonosult velük: ha ők sátorokban laktak, akkor Isten is. Ha népe vándorolt, akkor Isten is.
 • Előbb népének akart biztos helyet adni (10. v.), népét akarja megnyugtatni (5Móz 12,9-11)
 • Isten és az alázat – nem zárják ki egymást. Lásd: Fil 2:5-8.
 • Micsoda megalázkodásra késztet ez minket! Az az indulat legyen bennetek is!
III. Dávidnak adott kiváltságok (8-11 v.)
 • 8-9b – Fel van sorolva az átélt kegyelem: kiválasztás, jelenlét, hatalom.
 • 9c-11 – Aztán fel van sorolva a megígért kegyelem: Dávidnak (9c), Izráelnek (10-11), és újra Dávidnak (11b).
 • A csúcspont a 11c-ben van: Isten maga az építő. Biztonságba akarja helyezni Dávidor (9c-11b) mert biztonságot akar Izráelnek (10-11).
 • Miket cselekedett Isten Dáviddal?
 • Felemelte őt egy igen alacsony és szegény állapotból: Elhoztalak a juhnyáj mellől.
 • Sikert és győzelmet adott neki ellenségei felett (9. v.): „Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál.”
 • Meg lett ígérve, hogy meglátja unokáit is (Zsolt 128,6). Egy jó király nem érezheti boldognak magát, csak akkor, ha országa is boldog.
 • Meg lett ígérve Izráelnek egy csendes hely: Helyet készítettem népemnek, Izráelnek. „A nyugalmat állandósítom és teljessé teszem; a föld megszűnik a harctól, mint volt a bírák alatt”.
 • Áldásokat ígér az Úr Dávid háznépének és utódainak. Dávid házat szándékozott építeni Istennek, és viszonzásul, Isten azt ígéri, hogy házat épít néki, (11. v.)
 • Ez ígéretek közül egyesek Dávid közvetlen utódjára, Salamonra vonatkoznak, s utána meg a júdai királyi vonalra. Dávid uralma volt az első, mely örökségképpen szállt utódaira. (Ilyen nem történt Mózessel, Józsuéval, a bírákkal...)
 • Az ígéret továbbá uralmának megszilárdítására vonatozik. „Szilárddá teszem az ő királyságát” (12. v.), „királyi trónját” 13. v. „Ő épít házat nevem tiszteletére” (13. v.)
 • Fiává fogadja őt (14-15.v.) Szövetségre lép vele: „Atyja leszek, és ő fiam lesz”.
 • „Ha bűnt követ el, mint ahogy meg is történt (1Kir 11,1), megfenyítem”, de nem fog vele teljes isteni erővel perelni” – (Jób 23,6)
 • De nem fogja őt elvetni (15. v.): „Szeretetemet (s ez a fiak öröksége) nem vonom meg tőle.”
 • Az ígéretek közül némelyek Krisztusra vonatkoznak, aki Dávid Fiának van nevezve.
 • Ő Dávid magva volt (ApCsel 13,23).
 • Isten neki adta az ő atyjának, Dávidnak trónját (Lk 1,32).
 • Ő kellett megépítse az evangélium-templomot, a házat Isten nevének – (Zak 6,12-13).
 • „Én Atyja leszek, és ő Fiam lesz nékem” – szó szerint Krisztusra érvényes, lásd: Zsid 1,5.
 • Krisztus trónjának és királyságának örökké való megerősítése (13. v. 16. v. – örökre), nem is alkalmazható másra, csak Krisztusra és az ő országára.
Befejezés
 • „Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!” - Ézs 9:6
 • Ezeket az ígéreteket Isten hűségesen teljesítette Dávidnak és utódainak, a megfelelő időben.