2015. június 6., szombat

Ki értheti Isten Lelkének dolgait? - 1Kor 2:6-16


Ki értheti Isten Lelkének dolgait?
1Kor 2:6-16

6 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;  7 Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;  8 Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség urát:  9 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. 10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. 11 Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek lelke. 12 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. 13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. 14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg. 15 A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.  16 Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

n Az igeszakasz arra a kérdésre ad választ, hogy ki értheti meg Isten tanácsát, útmutatását, akaratát? Ki érti Isten Lelkének dolgait, Isten bölcsességét?
v  Azok szeretnék ezt tudni, akik cselekedni akarják Isten akaratát. Azok, akik engedelmeskedni szeretnének a Lélek vezetésének, kutatják, hogy megértsék azt.
n Isten bölcsessége különbözik az emberitől, és nem mindenki érti azt. Ennek a megértése feltételhez van kötve. Melyek ezek feltételek?
n Válaszul először azt mondhatjuk, hogy azok értik Isten Lelkének dolgait, akiknek ez a képesség megadatik. Továbbá, azoknak adatik meg, akik igénylik azt, vágyják, keresik azt. Harmadszor, igényelni is csak úgy érdemes, ha megvan a hajlandóság az iránta való engedelmességre, és végül, aki ezt a hajlandóságot mindvégig megtartja, és közösségben él az Úrral.

I. A képesség – Isten bölcsességének megértésére
n Egy különleges képesség adatik a hívőknek, amelynek folytán megérthetik Isten bölcsességét, Isten dolgait. Úgy is mondhatnánk, hogy csak az érti, akinek vevőkészüléke, antennája van fogni azt.
n Tudniillik nincs mindenkinek. Nem úgy születtünk, hogy legyen: a bűn elvette ezt a képességünket. Az Isten elleni lázadásunk lelkileg süketté tett. Nem hallhatjuk, amit Isten mond, mert nem vagyunk rá képesek.
v  Pál apostol világosan leszögezi, hogy az Isten gondolatait csak az Isten Szentlelke érti. Ember tehát nem értheti meg az Isten gondolatait, ha nincs benne az Isten Lelke.
n Azonnal azt kérdezzük tehát, hogy hogyan válhat képessé mégis egy ember arra, hogy megértse az Istent? Úgy, hogy megkapja Isten Lelkét, mint vevőkészüléket, Aki által képes lesz hallani az Isten hangját.
n A hitvallásunk ezt így mondja: „Hisszük, hogy a megtérés által a bűnös ember a kárhozat állapotából az üdvösség útjára lép. A megtérő bűnös – Isten Igéje és a Szentlélek munkája nyomán – fölismeri, megutálja és megvallja bűneit; Isten jogos és igazságos ítélete alól az egyetlen szaba-dítóhoz, Jézus Krisztushoz menekül, és hit által elnyeri bűnei bocsánatát.”
n Az Ige és a Szentlélek munkája kell ahhoz, hogy valaki megtérhessen. Az Isten Lelkét az újjászületés által kapjuk ajándékba.
v  Amikor valaki hittel behívja az Úr Jézust az életébe, mint életének Megváltóját és Urát, ezzel kapja az Ő Szentlelkét is, és ettől kezdve képessé válik arra, hogy értse Isten gondolatait, és cselekedje azokat.
v  Olyan ez, mint a mobiltelefon: alkalmat ad a kapcsolatra. Nem lehet átkiabálni a fél országot, de ha van mobiltelefon, akkor bármikor megérthetjük egymást. Hiába akar valaki valamit mondani, ha nincs meg a vételi lehetőség.
n Itt is erről van szó. „Szükséges újonnan születnetek.” – mondta Jézus Nikodémusnak. Újjászületés nélkül képtelen az ember megérteni és cselekedni Isten akaratát.
n Akiben felmerül a kérdés, hogy hogyan értheti meg Isten akaratát, arra vissza kell kérdezni azzal a kérdéssel, hogy: „Újonnan születtél-e?”
v  E nélkül hiába az igehirdetés, a bibliaóra, az istentisztelet: mind eredménytelen marad. Aki újonnan született, az kapta Isten Lelkét, az képes megérteni és cselekedni Isten akaratát.

II. Az igény – Isten bölcsességének fogadására
n A másik feltétel az, hogy megértsd Isten Lelkének dolgait az, hogy igényeld azt. Isten akaratát igényelni kell, akarni kell, kérni kell!
v  Úgy, ahogyan Salamon tette ezt. Salamon teljesen meg volt győződve arról, hogy képtelenné válik az Istentől kapott feladat megoldására, ha nem kap hozzá bölcsességet. A király sem tudhatja, mit kell tennie, csak ha Isten kijelenti számára. Ő nem szeretné félrevezetni azt a népet, amit Isten reá bízott. „Vezess engem Istenem, hogy vezethessem a reám bízott népet…” „Adj a te szolgádnak értelmes szívet!”
n Ehhez a kéréshez alázat kell. Salamonnál nem a király büszkesége és gőgje szólal meg, hanem az Isten emberének az alázata: „van, amihez értek, van, amihez nem. Az ország vezetéséhez egyáltalán nem értek, de szeretném jól végezni, taníts meg engem, Uram.”
v  A hiba az én készülékemben lehet – ezért adj nekem értelmes szívet, hogy kormányozhass engem, és így kormányozhassam a Te népedet!
n Ehhez fontosnak kell tartania Isten akaratát, vezetését, bölcsességét. E nélkül elronthatja valaki az életét, és félrevezetheti a reá bízottakat.
v  Jak 1:5 – „Akinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, és ő szemrehányás nélkül adja. De kérje hittel!”
n Az Isten akaratának igénylése nem egy elméleti feladat. Csak azok igényeljék, akik készek cselekedni is, amit Isten mond!
v  Minket szakadatlanul kísért, hogy Istent is egynek tekintsük a tanácsadóink közül.
v  Valamit szeretnénk eldönteni, nem látunk tisztán a dologban, de a kérdés súlyos, és határideje is van, válaszolni kell… Az ember kapkodni kezd. Tanácsot kér ettől is, attól is, meg Istentől is. Ebből soha nem lesz világosság!
v  Isten szentségével nem fér össze, hogy csak egyik tanácsadómnak tekintsem Őt!
n Ha Ő a tanácsadóm, attól megkérdezhetek még másokat is, főleg Isten gyermekeit, akiknek van igei világosságuk, de nem ők fogják eldönteni végül is, hogy mit teszek. Közben az én Uramra figyelek, és azt fogom tenni, amit Isten akarataként megértettem. Akkor is, ha ez nekem kényelmetlen.
v  Akkor is, ha arra senki sem gondolt!
n Isten bizonyossá tehet, világosságot adhat, én pedig engedelmeskedem Neki!
n Nagy hiba, ha valamit megértettünk, sejtjük már, mi az Isten akarata, és akkor elkezdünk alkudozni vele.
n Magyarázzuk, hogy a mi esetünk egészen speciális… A Te Igéd talán erre nem érvényes… Hogy ne kelljen mindenestől, kategorikusan engedelmeskedni Neki…
v  Ugyanazt teszik például a gyerekek is a tévé nézésével vagy Internetezéssel (már amelyik családban szabályozzák azt, hogy ki mit és mennyit nézheti): „anyu, ma szombat van… hadd nézzem meg mégis azt a filmet… az öcsi még kicsi, de én egy egész évvel idősebb vagyok… Ugye megnézhetem? Csak tíz percig… csak hadd nézzek bele? Jó?...” - Van egy világos szabályrendszer, amiben megegyeztek, de újra és újra jön az alkudozás!
v  Ugyanezt teszik sokan Isten világos parancsaival, mivel nem akarnak engedelmeskedni! Ezért mindenféle kibúvót keresnek.
v  A frissen fejtett bejárati ajtó… „Majd vigyázni fogok!”
n Ez szokott vezetni oda, hogy teljesen összezavarodik valaki: most már végképp nem látja, hogy mi lehet Isten akarata.
v  Az egyik igét így érti, de a másik ige mintha ellentmondana annak, - az egyik hívő testvér ezt mondta, a saját vére mást diktál. Most mire vagy kire hallgasson? Teljes lesz a káosz.
n Az Úr Jézus világosan beszélt erről, amikor a farizeusok odamentek hozzá és azt mondták: bizonytalanságban vagyunk, hogy téged Isten küldött-e, vagy magadtól cselekszel… Vajon az Isten üzeni-e nekünk, amit mondasz, vagy csak te találod ki?
v  Erre Jézus azt válaszolta: „Ha valaki kész cselekedni az Ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok.” (Jn 7:17)
n Vagyis az Úr válasza ezt jelenti: ez nem elméleti kérdés. Ha valaki közületek elkezdi cselekedni, amit én Isten akarataként mondtam nektek, rá fog jönni, hogy valóban Isten parancsa-e az, vagy én találtam ki!

IV. A folyamatosság – közösség az Úrral
n A negyedik feltétel az Isten akaratának megértésében a folyamatos figyelés arra, vagyis, folyamatos közösség az Úrral.  
v  Aki nemcsak akkor fut oda Istenhez, hogy jaj, Uram, baj van, megáll az ész, nem tudok dönteni, de holnap utánig igent vagy nemet kell mondanom… Hanem aki akkor is ott áll Isten előtt, ha nincs semmi baj!
v  Ha nem kell eldönteni semmit most, mégis folyamatosan figyelek arra, amit Isten mond.
n Az ilyen emberek értik helyesen kritikus helyzetben is Istennek akaratát.
v  Fontosabb intézményeknek folyamatos figyelőszolgálatuk van. Éjjel nappal, állandóan figyelik, hogy mi történik a nagyvilágban.
n A hívő embert is ez jellemzi: „Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam.” (Ézs 50:4-5)
v  Bölcs nyelvre vágyik az illető, és megértette, hogy akkor lesz bölcs nyelve, ha van nyitott füle.
v  Akkor tudok helyén mondott szót mondani, ha minden reggel újra odatartom a fülemet, hogy Isten mit mond nekem!
n Nem úgy megyek oda, hogy hallani akarok tőle valamit, hanem azt fogadom el, amit Ő akar mondani nekem.
v  Lehet, hogy vannak kérdéseim, amikre szeretném már a választ megkapni, de akkor sem toporzékolok ott, mint egy kisgyerek, hogy de én erre akarok most választ kapni, hanem nyitva van a fülem arra, amit Ő akar mondani.
n Mint tanítványa, úgy hallgatom. Tehát tanítható vagyok. Amit meghallottam, annak nem voltam engedetlen. Azt azonnal teljesítem.
v  Volt, aki rossz matekos volt, és az édesapjához ment mindig tanácsért. Mindig azt követelte tőle, hogy apu, itt akadtam el, ezt mondd meg, hogy innen hogy lehet továbbmenni… De az apja megállította: kisöreg, eddig is rossz, látszik, hogy nem érted az egészet, most elmondom neked. Nem úgy van, hogy az első emelet a levegőben lóg: alulról kell elkezdeni építkezni!
v  Ez így van a nyelvtanulással is: vannak, akik héberből a gyenge igék és ún. lyukas igék ragozását akarják megérteni, de még nincsenek tisztában az erős igék perfektumával és imperfektumával sem!
n Nem úgy van, hogy ahol elakadtam, itt segíts tovább – pláne, ha addig sem jó!
n Nem úgy van, hogy most bajban vagyok, mondd meg hamar, Istenem, mi a véleményed, aztán majd eldöntöm, mit csinálok. Ilyen nincs!
v  Minden reggel odatartom a fülemet, fontos nekem Isten igéje, így és ezért olvasom a Szentírást. Aztán adott esetben, tudok igeszerűen gondolkozni.
v  Istentől tanult szempontjaim lesznek, és hamar érzékelem, mi a jó, mi a rossz.
v  Lesz bátorságom a jót választani, másoknak is azt tanácsolni.
n Tehát (1) legyen képességem, Feltétele vevőkészülékem, (2) kérjem elszántan, igényeljem azt, (3) legyek kész cselekedni azt, feltétel nélkül, és (4) ne csak baj esetén keressem az Isten akaratát, hanem folyamatosan figyeljek Rá.
n Csakis az fogja megérteni Isten akaratát, aki együtt él, közösségben az Úr Jézussal.
v  Ezt maga Jézus fogalmazza itt így. Olyan világosan elmondja ennek a logikáját az Úr Jézus: „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Monda néki Júdás (nem az Iskáriótes): Uram, mi dolog, hogy nékünk jelented ki magadat, és nem a világnak? Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” (Jn 14:21-23)
n Minket gyakran csak ez a vége érdekel: jelentse ki magát nekem. Mondja meg, hogy most őszerinte mit kellene tennem.
v  De nem ezzel kezdődik! Ez a mondat végén van! Azzal kezdődik, hogy „aki ismeri az én parancsaimat”. Aki olvassa a Bibliát, igyekszik azt megtanulni, megjegyezni.
n A másik lépés: ezt megőrzi magában. Nem tudja mindegyiket betartani, de nem is az a szó van itt, hanem az a szó, amit Máriánál olvasunk: ha nem értett is minden Jézusra vonatkozó próféciát, a szívében forgatta ezeket.
v  Nem értem, de szeretném megérteni, mert Isten mondta nekem. Az fontos nekem! Mit jelent ez, Uram? Tisztában vagyok az értelmem korlátaival, de ha te mondasz nekem valamit, azt előbb-utóbb csak megértem. Segíts, hogy értselek téged. Szívében forgatja, foglalkozik vele, s aközben ez az ige munkálkodik benne, és hatással van rá.
n Úgy értheti Isten akaratát.
n Aki ezt teszi, az szereti Jézust. Azt mondja: azt szereti az én Atyám is – és itt jön a csoda bejelentése –, ahhoz elmegyünk, és nála szállást veszünk, és eközben kijelentem magam neki.
v  Lakva ismerni meg egymást. Jézus kész beköltözni egy ilyen ember életébe, együtt él vele, és az ilyen hívő is azt akarja, és nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az én Uram kész együtt élni velem.
n Így számomra Isten mindig hallótávon belül van.
n Bármikor kérdezhetem Őt. Egy folyamatos, imádságos párbeszéd alakul ki az élő, feltámadott Krisztus között. Közben egyre jobban megismerhetem Jézust. Kijelenti magát nekem az Úr.

v  „Az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom és Ő énvelem.” (Jel 3:20)