2015. június 3., szerda

A Lélek szerint éljetek! - Gal 5:16-26


A Lélek szerint éljetek!
Gal 5:16-26
16 Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.  17 Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. 18 Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
19 A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20 Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, 21 Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. 23 Az ilyenek ellen nincs törvény.
24 Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. 25 Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. 26 Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

I. A konfliktus részei – 16-18. v.
n Nem a test és a lélek áll szemben egymással, mivel sehol sem mondja az Ige, hogy a lelkünk szerint kellene járnunk. Ellenkezőleg, azt parancsolja, hogy járjunk világosságban, Isten Lelke szerint, A Szentlélek által. 
n A szemben álló felek egyrészt a test, vagyis bűnre hajlamos természetünk, és az Isten Lelke, és az általa életre hívott új ember. „A testnek kívánságát véghez ne vigyétek!” – 16. v.
n A Lélek szerint járni (16. v.) ugyanaz, mint a Lélektől vezéreltetni (18. v.)
n Lélek szerint járni két dolgot jelent: (1) a Szentlélek vezetése alatt és (2) a Szentlélek erejével élni.
v  A Lélek szerint élni azt jelenti, hogy a Szentlélek vezetése alatt élünk, vagyis figyelünk a Lélek utasítására, irányítására, vezetésére. Ehhez szükséges a Szentírás naponkénti tanulmányozása, mivel a Lélek nem vezet az Írással ellentétesen. A Lélek sajátos kijelentése nem lehet följebbvaló, de még egyenértékű sem a Szentírás mindenkori kijelentésével. Nem kell a Lélek különleges belső ösztönzésére várni, ha az Ige világos útmutatást ad. Minél jobban ismered a Bibliát, annál jobban fogod tudni, hogy mit jelent a Lélek vezetése alatt élni.
v  Negatív szempontból ebben benne van, hogy elhallgattatjuk a testi indulatok szavát, pozitív szempontból pedig egyre jobban átadjuk magunkat az Úrnak, és engedjük, hogy Ő vezessen bennünket Igéje által. „Szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el” (Róm 12:1-2). Ahogyan az iránytű mutatója észak felé fordul, ugyanúgy ráhangolódunk mi is az akaratunkkal a Lélek akaratára, és miután egyszer s mindenkorra odaszántuk magunkat Istennek, engedjük, hogy minden nap, egész életünkben formáljon bennünket a Lélek által.
v  Másodszor, a Lélek szerint járni azt jelenti, hogy a Lélek erejével, vagyis, Reá támaszkodunk a szükséges mindennapi erőért. Vagyis, el hisszük, hogy a Lélek minden szükségünkben elég erőt adhat. Imádságban kérjük is ezt az erőt, amire rendszeresen szükségünk van, és hit által használjuk azt a mindennapi életben. Csak úgy élhetünk Lélek szerint, ha állandó kapcsolatban vagyunk a Lélekkel. Egy rádió is csak úgy működik, ha áramot kap. Bennünk is csak úgy lehet erő, ha kapcsolatban vagyunk az erőforrással. „Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljön reátok” (ApCsel 1:8).
v  Akik Lélek szerint élnek, azok nem fogják véghezvinni a test cselekedeteit. Az igevers második fele nem egy parancs, hanem inkább egy ígéret. Könnyen el lehet csúszni a testi gondolkozás és életmód felé, de ígéretünk van arra, hogy ha Lélek szerint élünk, akkor ez nem történik meg. A Szentlélekkel való beteljesedés tehát nem egy egyszeri esemény, ami bekövetkezett mondjuk este 9 óra 45 perckor, hanem egy állandó, életre szóló program, amely a Lélek veszetése és ereje által valósul meg.

II. A test cselekedetei – 19-21. v.
n Egyesek úgy érvelnek, hogy nem számít, mit gondol Istenről az ember, csak legyen őszinte. De ez igencsak távol áll az igazságtól! Az Istenről alkotott hamis felfogás hamis elképzelésekhez vezet az életről, erkölcsről, vallásról, és a halál utáni életről (Gal 5:19-21).
n Ha nem a Szentlélek vezetésére figyelünk, a felsorolt dolgok következhetnek be az életünkben.
n Tegyük mérlegre az életünket, és vizsgáljuk meg, fertőzöttei és áldozatai vagyunk-e az ilyen cselekedeteknek?
v  „Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás” – Megtűröd-e az erkölcstelen gondolatokat, indulatokat, cselekedeteket az életedben?
v  „Bálványimádás, varázslás” – ez az ellenséggel való cimborálást jelent. Nem hiába tiltja az Isten!
v  „Ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok” – Álnokul vádolsz, rossz hírét terjeszted bárkinek is? Irigy vagy? Haragszol? Van valaki, akit nem szeretsz? Talán ellensége vagy?
v  „Részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók” – ezek csakugyan a test cselekedetei.
n Ha a test cselekedeteit cselekszed, az olyan, mint a sakk-matt állapot: kárt okozol magadnak is, nemcsak másnak. „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” (2Kor 5:17)

III. A Lélek gyümölcse – 22-23. v.
n Egy érdekes képen egyetlen szőlőfürtön, gyönyörű, duzzadt szőlőszemekkel, mindegyikre ráírva, hogy: „szeretet”, „öröm”, „béketűrés”, „szívesség”, „jóság”, „hűség”, „szelídség”, „mértékletesség”. Csodálatos és nagyszerű gyümölcs ez, egyetlenegy szőlőfürt az egész – micsoda zamatos, micsoda ízletes, micsoda vitamindús, tápláló gyümölcs lehet az!
n A gyümölcsöt nem az ember állítja elő: az terem. Minden fa a fajtája szerint terem. Az Istentől elidegenedett, megromlott természetünk nem teremhet jó gyümölcsöket. Romlott természetből csak romlott gyümölcsök teremhetnek. „Az ő neme szerint” (1Móz 1:11-12).
n Mivel Isten országát csak azok örökölhetik, akik termik a Lélek gyümölcsét, ezért minden embernek újjászületésre van szüksége: „ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát” (Jn 3:3). A Lélek gyümölcsét nem lehet sem neveléssel, sem tanítással, sem jutalmazással, sem fenyítéssel kikényszeríteni.
n A Lélek gyümölcse mindaz, amit az új természetünkből fakad: amit gondol, mond és cselekszik az újjászületett ember, amelyre Jézus képesíti a benne hívőket.
n Ezt nem lehet különböző technikákkal vagy tréningekkel elérni. Természetünket nem tudjuk megváltoztatni - mint ahogyan a párduc sem tud megszabadulni a foltjaitól.
n Amikortól Jézus átveszi az uralmat, attól kezdve a Lélek irányít. És termi a Lélek gyümölcsét.
n A gyümölcs egyes számban van: a Lélek gyümölcse, nem gyümölcsei.
n De akkor miért sorol fel kilencet? Azért, mert ez olyan, mint egy szőlőfürtön kilenc szem. Egy fürt egy gyümölcs, de több szem van rajta!
v  Az első a szeretet: „Az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk.” (Róm 5:5) Csak ez képes arra, hogy ellenségeit is szeresse.
v  Az öröm, a Jézus öröme: „hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék” (Jn 15:11). Ez nem elillanó, ideig-óráig tartó öröm, hanem teljes és maradandó. (Lásd: Polyanna)
v  A békesség is az, amit Jézus kínál az övéinek. „Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, mint a világ adja.” (Jn 14:27)
v  A türelem – tudjuk, hogy kire várunk! Az események irányítása Isten kezében van. Nincs miért türelmetlenkedni.
v  A szívesség több mint a kötelesség teljesítése. Ez a szeretetnek egyik válfaja.
v  A jóság isteni tulajdonság. „Senki sem jó, csak egy, az Isten” (Mt 19:17).
v  A hűség lojalitást jelent: amikor rendeltetésszerűen használom az időmet, a testemet, a képességeimet, mindent.
v  A szelídséget Jézustól tanulhatjuk meg (Mt 11:29).
v  A mértékletesség – egy kivételes erény, ha van. Mértékletes csak az tud lenni, aki ismeri a mértéket.
n Felismerhető a te életedben a Lélek gyümölcse? Látható-e benned Krisztus?Ott van-e benned a vágy az ilyen gyümölcsözésre? Ez nem úgy történik, hogy elhatározom, nekidurálom magamat, hanem úgy, hogy Isten kimunkálja benned. „Szükséges nektek újonnan születnetek!” (Jn 3:8)
n Nem (csak) a karácsony az ajándékozás ünnepe, hanem inkább a pünkösd. Isten ad: az Ő Lelkét adja. Nyissuk ki a kezünket és szívünket, és engedjük, hogy Isten megtöltse azt mennyei ajándékokkal.

Befejezés – 24-26. v.
24 Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. 25 Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. 26 Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.