2010. július 11., vasárnap

A gyülekezeti fegyelem

A gyülekezeti fegyelem
1Kor 5:1-8. 9-13.

 • Hogyan bántak, és hogyan kellett volna bánjanak a korinthusiak a bűnnel?
 • Egy olyan pogány világban éltek, ahol a házastársi hűség nem volt értékelve.

I. A gyülekezeti fegyelem szükségessége és alkalma (1Kor 5:1).
 • A köztük levő bűn nyilvános volt. Nem egy privát, ki nem tudódott dologról volt szó.
 • A bűn súlyos volt. Sokféle tettleges és mulasztásos bűn van, de nem mindegyik tárgya a gyülekezeti fegyelemnek. Ez súlyosan károsította a gyülekezet bizonyságtételét és jó hírnevét. (Egy tag paráznaságban élt az apja feleségével [mostohaanyjával]. 2Kor 7:12 két személyről beszél: a fiú elcsábította apja [második] feleségét.)
 • Pál hat bűnt sorol fel, ami gyülekezeti fegyelem tárgya lehet (1Kor 5:11):
 • Paráznaság – a házasságon kívüli szexuális kapcsolat (1Kor 7:2. Mt 5:32) (Thessz 4:3-5): Homoszexualitás, vérfertőzés (inceszt), megerőszakolás, bestialitás, és pornográfia.
 • Kívánság – ez falánkság, kapzsiság. Kívánni, ami nem a tied, ami tiltott (2Móz 20:17; 5Móz 5:21; Józs 7:21).
 • Kívánság – mások kárán való meggazdagodás (Páld 28:16; Mik 5:2).
 • Kívánság – a pénz és vagyon szerelme, ami a megelégedésnek az ellentéte. (1Tim 6:6-11. Lk 12:15).
 • Bálványimádás – Istennek járó tiszteletet másnak adni.
 • Szitkozódás – 1Kor 6:10.
 • Részegség – Alkoholtól vagy kábítószertől való mérgezett állapot.
 • Zsarolás – Zsolt 109:11; Ez 22:12.
II. A gyülekezeti fegyelemhez való rossz hozzállás (1Kor 5:2).
 • Felfuvalkodtak, ahelyett, hogy megalázkodtak volna. A korinthusiak felfuvalkodtak egymás ellen (1Kor 4:6), Pál ellen (1Kor 4:18), a közöttük levő bűnnel kapcsolatban (1Kor 5:2), és az ismeretük miatt (1Kor 8:1).
 • Ennek követkeménye, hogy nem tudtak megalázkodni és bűnűket megbánni. Nem a fontos dolgokkal foglalkoztak, hanem a kevésbbé fontosakkal (2Kor 11:1-4). Vitáztak és filozófáltak.
 • Hozzáállásuk a bűnhöz valószínű, hogy kiélesítette a szakadásokat: némelyek védték, mások vádolták. 1Pt 2:16 – Szabadok, de nem, mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja.”

III. A megfelelő lelki hozzáállás a gyülekezeti fegyelemhez (1Kor 5:3)
 • A bűnt meg kell ítélni. Isten iránti engedelmességre kell inkább gondolni, nem pedig emberek véleményére.
 • Pál nem látta szükségesnek, hogy személyesen menjen el az ügyet intézni. Nem kereste, hogy az illető, miért cselekedett úgy, ahogyan tett, és nem keresett enyhítő körülményeket. Elégnek látta, hogy tudja, hogy a bűn súlyos, az illető pedig nem akar megtérni.
 • IV. A gyülekezeti fegyelem módja (1Kor 5:2-5)
 • Ezt a gyülekezet kell végezze (1Kor 5:4), amikor összegyűlnek. Még Pál sem gyakorolta egyedül. Nincs a gyülekezetnél magasabb intézmény: „az igazság oszlopa és erőssége” (1Tim 3:15). Az ilyet mindenki előtt kell megfeddeni (1Tim 5:20), hogy a többiek megfélemledjenek.
 • Jézus Krisztus nevében és hatalmával kellett végezni (1Kor 5:4. Lásd még: Mt 18:18-19). Valakit kizárni, nem egy csekély dolog.
 • Az ilyet át kellett adni a Sátánnak, a test veszedelmére (1Kor 5:5). Ez azt jelenthette, hogy a Sátán birodalmába, a világba adták át, és a Sátán hatalmába került, büntetésül. (Lásd: Jób 2:7; Lk 13:16; 22:31-32; 2Kor 2:7; 1Tim 1:20; 1Jn 5:16). Innen még megtérhet, de el is veszhet (1Jn 5:16).
 • A világ a Sátán birodalma:
 • Jn 12:31 Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme.
 • Jn 16:11 Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.
 • ApCsel 26:18 Hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra, és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneik bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.
 • Kol 1:13 A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az º szerelmes Fiának országába;
 • A Gyülekezet az Isten birodalma
 • „Hogy a lélek üdvözüljön a Krisztus napján.” – vagyis, még van számára remény. A fegyelmezés a megváltás bizonyítéka – Zsid 12:7-8.
 • A bűnöst ki kellett zárni a közösségből (1Kor 5:3. 13). Ez azt jelentette, hogy a hívők nem tarthattak vele szoros kapcsolatot (1Kor 5:11). Nem cselekedhetnek úgy, mintha semmi komoly dolog nem történt volna... A tagok nem ehettek vele együtt (1Kor 5:11). Ez jelenthet rendes étkezést, és Úrvacsorát egyaránt (1Kor 11:26. 29).

V. A gyülekezeti fegyelem célja (1Kor 5:6-8
 • A gyülekezet bizonyságtételéért történik: jó bizonysága kell maradjon a nem-hívők előtt (1Kor 5:1). Lásd még: Fil 2:14-15; 1Pt 2:9-12.
 • A gyülekezeti fegyelem kedves Isten előtt (1Kor 5:4). Jézus Krisztus nevében történik: ez az, amit Krisztus parancsolt és megkíván.
 • A gyülekezeti fegyelem a bűnös megtéréséért is van (1Kor 5:5) Lásd 2Kor 2:6-8. A fegyelmezésnek nem elpusztítania, hanem segítenie kell.
 • A gyülekezeti fegyelem megóvja a gyülekezetet attól, hogy a bűn és hamisság elárassza (1Kor 5:6-8). A bűn olyan mint a kovász: hamar terjed, és mindent áthat. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy majd csak megoldódik valahogy... Kezelni kell.
 • Kétféle kovász van említve a Szentírásban: a bűn erkölcsi kovásza, (1Kor 5:6) és a hamis tanítás hitelvi kovásza (Gal 5:7-9). A kovász nincs pozitív értelemben használva. A kovásztalan kenyér a megtisztított gyülekezet képe (1Kor 5:7-8).
 • A kovásztalan kenyerek ünnepe a Húsvét utáni hét nap (2Móz 12:1-14. 15. 18-20). Nem maradhatott házukban semmi kovász. Ennek igazi megünneplése az, amikor nem marad bűn többé az életünkben és házunkban.
 • Kitisztítani (a lelki) kovászt: a haragot, gyűlöletet, viszályt, kívánságot, stb. és „a testi” kovászt: paráznaságot, részegséget, lopást, hazugságot, mulatozást. Belső és külső bűnöket. Őszintén, igazságban, képmutatás nélkül kell ünnepelni.
 • A fegyelem visszatart a bűntől (1Tim 5:20). Lásd még: 5Móz 13:11; 17:12-13; 19:18-20; ApCsel 5:1-11. A fegyelmezéssel ellenkezik a modern pszichológia, mivel a megromlott emberi természetet elveti. Ha mi nem gyakorlunk ítéletet, Isten fogja majd gyakorolni (1Kor 11:31-32).
 • A „kovász kitisztítása” ez egy zsidó szóhasználat. Ők tisztították ki a házat Adár hónap 14-én.
 • v 2Móz 12:15 15 Hét napig egyetek kovásztalan kenyeret; még az első napon takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost eszik az első naptól fogva a hetedik napig, az olyan lélek irtassék ki Izráelből. 2Móz 13:7 Kovásztalan kenyeret egyél hét napon át, és ne láttassék nálad kovászos kenyér, se kovász ne láttassék a te egész határodban. Sof 1:12-13 És lészen az időben, megmotozom majd Jeruzsálemet szövétnekkel, és megfenyítem azokat, a kik saját seprőjükön (élesztőjükön) hevernek, a kik ezt mondják szívükben: sem jót, sem rosszat nem cselekszik az Úr.
VI. A gyülekezeti fegyelem kiterjedése (1Kor 5:9-13)
 • Egy korábbi levélre történik utalás, amit a korinthusiaknak írt. Erről nem tudunk többet. Némelyek úgy vélik, hogy ez a levél elveszett. Mások úgy vélik, hogy az első levél korábbi szakaszára történik utalás.
 • A fegyelmezés nem vonatkozik a kívülvalókra, az „e világ fiaira” 1Kor 5:10. Nincs hatamunk a világ felett. A gyülekezet nem a világ, és a világ nem a gyülekezet.
 • Van kapcsolatunk a kívülvalókkal: kereskedelem, munkáltatás, politika, közmunka. Egy faluban lakunk, náluk dolgozunk és vásárolunk. Ez hozzá tartozik a normális eresztyén élethez.
 • Nem keresztyénesíteni kell a világot, hanem hirdetni az evangéliumot, hogy Istenhez térjenek.
 • Sem kimenni nem kell a világból, kolostorba élni...
 • Fegyelmezni azokat kell/lehet, akik a gyülekezet tagjai: 1Kor 5:11-12.

Befejezés:
 • Nem adni az ördögnek helyet!
 • Isten dicsőségét keresni nem a magunkét! – 1Kor 5:4
 • Alázattal és kesergéssel kell a fegyelmet gyakorolni – 1Kor 5:1. Gal 6:1
 • Együttérzés is kell a bűnösök iránt – 1Kor 5:5. 2Kor 7:12.
 • Buzgóság kell a szentségre és igazságra – 1Kor 5:8.