2013. március 1., péntek

Az újjászületettek helyes viselkedése - Tit 3:1-15

 
Az újjászületettek helyes viselkedése
Tit 3:1-15
 
I. Helyes viselkedés a hatóságok felé – 1
Milyen a hívők helyes viselkedése a hatósággal szemben?
1 Emlékeztessed őket, hogy a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak engedelmeskedjenek, hódoljanak, minden jó cselekedetre készek legyenek,
 
II. Helyes viselkedés az embertársaink felé – 2
Milyen kell legyen a viselkedésünk minden ember iránt? 
2 Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt.
 
III. A múltbeli viselkedésünk fényében – 3
Mi az, ami segít minket ilyennek lenni?
 3 Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.
 
IV. A megváltatásunk fényében – 4-7
Mi kell minket alázatban tartson?( Gal 4:6-7; Róm 8:15-17)
 4 De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
 5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
 6 Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
 7 Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
 
V. A hasznos viselkedés fényében – 8
Miket kell Titusznak megerősítenie?
8 Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elöl járni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek.
 
VI. A haszontalan viselkedés fényében – 9-11
Mi az, amiket Titusznak kerülnie kell?
Kiket kell kerülnie a második intés után?
9 A balgatag vitatkozásokat azonban és a nemzetségekről való tudakozásokat, és a civakodást és a törvény felől való harcokat kerüld; mert haszontalanok és hiábavalók.
 10 Az eretnek embert egy vagy két intés után kerüld;
 11 Tudván, hogy az ilyen romlott, és vétkezik, önmaga is kárhoztatván magát.
 
VII. Záró megjegyzések – 12-15
- találkozás Nikápolyban
Hol fog Titusz találkozni Pállal?
12 Mikor Ártemást vagy Tikhikust hozzád küldöm, siess hozzám jönni Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy ott töltöm a telet.
- gondos útnak indítása a törvénytudó Zénásnak és Apollósnak 
Kiket kellett gondosan útnak indítania? 
 13 A törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben se legyen fogyatkozásuk.
- a mieink segítése, hogy példás életük legyen
Miket kellett megtanuljanak a mieink?
14 Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek.
- záró üdvözlet és imádság 
Ki üdvözli Tituszt?Kiknek küldi Pál a köszöntését?
15 Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen.
Milyen imádsággal zárja Pál a Tituszhoz írt levelet?