2015. január 28., szerda

Isten népének egysége - Józs 1:10-18


Isten népének egysége
Józs 1:10-18

I. Józsué és az elöljáról engedelmessége
10 Parancsolt azért Józsué a nép elöljáróinak, mondván: 11 Menjetek által a táboron, és parancsoljátok meg a népnek, mondván: Készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnap múlva átmentek ti ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad néktek birtokul.
n  Megismétli az Úr szavait: az elöljáróknak.
v  Hallgatunk-e az Úr szavára?
n  Útravalót kellett készíteni – de eddig a manna elégséges volt.
n  Az országot Isten adja a kezükbe, de nekik kell megharcolni érte.

II. A Jordánon túli törzsek iránti követelmény
12 A Rúben és Gád nemzetségének pedig, és a Manassé nemzetség felének szólott Józsué, mondván: 13 Emlékezzetek meg a dologról, amit megparancsolt néktek Mózes, az Úrnak szolgája, mondván: Az Úr, a ti Istenetek megnyugtatott titeket, és néktek adta ezt a földet. 14 Feleségeitek, gyermekeitek és barmaitok maradjanak e földön, amelyet adott néktek Mózes a Jordánon túl; ti pedig fegyveres kézzel menjetek át atyátok fiai előtt, mindnyájan, akik közületek erős vitézek, és segéljétek meg őket; 15 Amíg megnyugtatja az Úr a ti atyátok fiait is, mint titeket, és bírják ők is a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad nékik: akkor aztán térjetek vissza a ti örökségetek földére és bírjátok azt, amelyet Mózes, az Úr szolgája adott néktek a Jordánon túl, napkelet felől.
n  A Jordánon túl, és a Jordánon innen: mind egyek!
v  4Móz 32:14 – 13 És megharagudott az Úr Izráelre, és bujdostatta őket a pusztában negyven esztendeig; míg megemésztetett az egész nemzetség, a mely gonoszt cselekedett az Ú r szemei előtt. 14 És íme, feltámadtatok a ti atyáitok helyett, bűnös emberek maradékai, hogy az Úr haragjának tüzét még öregbítsétek Izráel ellen. 15 Hogyha elfordultok az ő útjaitól, még tovább is otthagyja őt a pusztában, és elvesztitek mind az egész népet.”
v  4Móz 32:16-27. Józs 22.
n  Széthúzásuk miatt elpusztulhat az egész nép!
n   Zsid 10:25. 1Sám 23:16.
v  Egységben!

III. A Jordánon túli törzsek engedelmessége
16 Azok pedig feleltek Józsuénak, mondván: Mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nékünk, és a hová küldesz minket, oda megyünk. 17 Amint Mózesre hallgattunk, épen úgy hallgatunk majd te reád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, a miképpen vele volt Mózessel. 18 Mindenki, aki ellene szegül a te szódnak, és nem hallgat a te beszédedre mindabban, a mit parancsolsz néki, megölettessék. Csak bátor légy és erős!
n  Ef 4:1-6.
v  Ez az ébredés feltétele is. Az első gyülekezet növekedésének épp az egység volt az egyik titka.

n  Fil 2:2-4 – az az indulat legyen bennetek!...