2007. augusztus 31., péntek

AFTER THE PASTOR'S CONFERENCE

We had a wonderful time in Harghita Christian Camp, with more than 30 pastor's families! The weather was wonderful, the food delicious, the fellowship a blessed one! And the lectures of our brother, Daniel Webber were very challenging and deep messages! We all enjoyed that.
As I already noted, he was speaking each morning about Christ's seven sayings from the cross, and in the evenings he lead us into the misetrious, uncomprehensible love of God, based especially on Jeremiah 31:3.
Our guests departed today to Crasna, where they will meet Pál and his family. Please, continue to pray for Pál's recovery!
Daniel is here with his wife, Zurilia, and they will return next week.
Let me share with you here a picture of the audience and also the preacher and his interrupter...


Dávid ellenségei előtt

DÁVID ELLENSÉGEI ELŐTT
2Sám 16:1-23


▄▀ Sokat szolgáltam köztetek az előadások fordításával, esténként, és most újra ide kell állnom... Jóllehet úgy vélem, hogy Isten üzenetét (talán) jobban el tudnátok fogadni valaki mástól, mégsem utasítottam el a felkérést, mert már régebben elhatároztam, hogy mindenütt, ahol alkalom nyílik az igehirdetésre, azt meg fogom ragadni.
▄▀ Az előző igékben (15:13-37) – Dávid találkozik három barátjával: Ittai, Sádók és Khúsai.
▄▀ Az itteni igében (16:1-23) – Dávid találkozik három ellenségével: Siba (1-4), Sémei (5-14) és Akhitófel (20-23). (Közben Khúsairól is szó van [15-19], de ő nem ellenség...).
▄▀ Legyen szó tehát az Úr felkentjeinek ellenségeiről, és úgy általában, az Úr ellenségeihez tartozó lelkületről, még akkor is, ha ezek épp a felavatott lelkipásztorok szívében találnak helyet...
▄▀ - Absolon Isten ellen (is) lázad! Dávid annak idején nem merte felemelni kezét az Úrnak felkentje ellen!
● 1Sám 24:6-7 – „6 (24:7) És monda az ő embereinek: Oltalmazzon meg engem az Úr attól, hogy ily dolgot cselekedjem az én urammal, az Úrnak felkentjével, hogy kezemet felemeljem ellene, mert az Úrnak felkentje ő. 7 (24:8) És megfedte Dávid kemény szókkal embereit, és nem engedte meg nékik, hogy Saul ellen támadjanak.”
● 1Sám 26:9-11 – „9 Dávid azonban monda Abisainak: Ne veszesd el őt! Mert vajon ki emelhetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül?! 10 És monda Dávid: Él az Úr, hogy az Úr megveri őt! Vagy eljön az ő napja és meghal, vagy pedig harcba megy és ott vész el! 11 Távoztassa el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úrnak felkentje ellen emeljem, hanem csak vedd a dárdát, mely feje mellett van, és a vizes korsót, és menjünk el.”
▄▀ Mikor Dávidról beszélünk, akkor a Dávid Fiára is utalnunk kell... Ha pedig Jézusról van szó, akkor az ő követőiről is szó van:
● Jn 5:23b – „23 Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt!”
● Lk 10:16 - „16 A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött.”
▄▀ Az áhítaton hallott kígyótaposás folytatása ez... Szellemei erők harcolnak ellenünk... a mi ellenségeink is számosak és különbözőek, mint Dávid esetében.

I. A hízelgő, kétszínű ellenség (Siba - 1-4)
▄▀ Vajon nem szeretetlenség Sibát ellenségnek tekinteni? Igaz ez akkor is, ha szamarak, kenyerek, gyümölcsök, bor van kízéserében, ajándékul...
● A lelkipásztornak is hízelegnek ellenségei! Van, amikor a bizottságból hízelegnek némelyek… máskor a fenyített tagok közül… Van, amikor a prédikációja miatt mondanak hízelgő szavakat… Máskor adománnyal… segítéssel hízelegnek… Ne higgy nekik! Ez mind ellenség! Megtapodni való kígyó!
▄▀ Hol volt Méfibóset? A Siba válasza - 3b: „Felele Siba a királynak: Íme, Jeruzsálemben maradt, mert azt mondja: Visszaadja ma nékem Izráel háznépe az én atyámnak országát.”
● Siba hazudik. Lásd: 19:24-30. „24 Méfibóset is, Saulnak fia eleibe jött a királynak, és sem lábait, sem szakállát meg nem tisztította, sem ruháját meg nem mosatta attól a naptól fogva, hogy a király elment, mindaddig a napig, amelyen békességgel haza jött. 25 És történt, hogy mikor Jeruzsálemből kijött a király elébe, azt mondta néki a király: Miért nem jöttél el velem Méfibóset? 26 És ő így felelt: Uram király, az én szolgám csalt meg engem; mert azt mondta a te szolgád: Megnyergeltetem a szamarat, és felülök rá, és elmegyek a királlyal; mert sánta a te szolgád. 27 És rágalmazott engem, a te szolgádat az én uram, a király előtt; de az én uram, a király olyan, mint az Istennek angyala: azért cselekedjél úgy, amint néked tetszik! 28 Mert jóllehet az én atyámnak egész háznépe csak halált érdemelt volna az én uramtól, a királytól, mégis a te szolgádat azok közé helyezted, a kik asztalodnál esznek. Azért micsoda követelésem és micsoda kérésem volna még a király előtt? 29 Monda néki akkor a király: Mi szükség többet szólnod? Én megmondottam, hogy te és Siba osztozzatok meg a jószágon. 30 És monda Méfibóset a királynak: Elveheti az egészet, csakhogy az én uram, a király békességben haza jöhetett.”
▄▀ Dávid gyorsan határoz: átadja a tulajdonjogot - 4a.: „És monda a király Sibának: Íme, minden a tied legyen, valamije volt Mefibósetnek.” Dávid ezt elsiette.
● Pedig rájöhetett volna, hogy Méfibóset nem reménykedhet a trónban, amikor Absolon lázad... Absolon a dús hajú, tetőtől talpig ép és szép szupersztár, a fiatalok és egész Izráel kedvence... Hasonlítsd össze Absolont a mindkét lábára sánta Méfibósettel… Kinek van több esélye a trónra… Siba hazudik!
▄▀ Íme, egy ember, aki mindig talpra esik, mint a macska. Akár így fúj a szél, akár úgy… Pragmatikus, kétszínű, meggazdagodni akaró ember...
● Ő nem ment el Dáviddal... 19:17-18. A zavarosban halászik. Meg akar gazdagodni. Alkalom-kereső ember – vigyázz az ilyenekre! Ezek Krisztus keresztjének ellenségei! Itt nem alázatról, önzetlenségről, közösségvállalásról, szeretetről, Krisztusi lelkületről van szó, hanem harácsolásról, anyagiasságról, testiességről… Irigységről, gonoszságról!
● A baj az, amikor mindez helyet kap a lelkipásztorok szívében is! Ha így lenne, ellenségévé válhatsz az evangéliumnak és Krisztus keresztjének! Vigyázz!
● Emlékezz Géházira, Anániásra és Safirára, valamint Simon mágusra! Ebben is Jézus a példaképünk: Neki nem volt pénze, vagyona, még háza sem! De megígérte övéinek, hogy gondot visel róluk! Ezért mondhatta Pál, hogy tud szűkölködni is...

█ █ II. A nyilvánvaló, átkozódó ellenség (Sémei - 5-14)
▄▀ Bahurimban kitör egy átok-vulkán egy emberből... Itt nincs alattomosság, hízelgés, kétszínűség… Itt látható, egyértelmű, nyilvánvaló ellenségről van szó.
● Simei Saul leszármazottja. Vádol, kővel dobálózik, port és sarat dobál... Olvassuk el az 5. 6. 13. verset: „5 Elméne azután Dávid király Bahurimig, és íme, onnan egy férfi jött ki a Saul nemzetségéből való, kinek neve Sémei vala, Gérának fia, és kijövet szidalmazta őket. 6 És kővel hajigálta Dávidot és Dávid királynak minden szolgáit, jóllehet az egész nép és az erős férfiak mindnyájan az ő jobb és balkeze felől voltak. 13 És ment Dávid és az ő népe az úton, Sémei pedig a hegyoldalon átellenében menve, mentében átkozódik és köveket hajigált ő ellenébe, és port szórt.”
▄▀ Ez az ember sohasem hitte Dávid ártatlanságát! Megragadta az alkalmat (minden alkalmat megragad!), hogy ellenséges véleményének hangot adjon… Talán akad még, akit megnyerhet a maga pártjára…
● Azonban Dávid ártatlan volt Isbóset meggyilkolásában - 2Sám 4:5: – „„5 Elmenének azért a Beerótbeli Rimmonnak fiai, Rékáb és Bahana, és bemenének Isbósetnek házába, mikor a nap legmelegebb volt és ő déli álmát aludta…” Dávid megöltre Rékábot és Baanát… Levágta kezeiket és lábaikat, és felakasztotta őket Hebronban.
● Az Abner meggyilkolásában sem volt része - 2Sám 3:26-28: - „ 26 És kimenvén Joáb Dávidtól, követeket küldött Abner után, kik visszahozták őt a Sira kútjától; Dávid azonban nem tudta. 27 Visszajövén Abner Hebronba, félreszólította őt Joáb a kapu között, mintha titokban akarna vele beszélni, és általütötte ott őt az ötödik oldalbordájánál, és meghalt Asáelnek, a Joáb atyjafiának véréért. 28 Mely dolgot minekutána megtudott Dávid, monda: Ártatlan vagyok én és az én országom mindörökké az Úr előtt, Abnernek, a Nér fiának vérétől.”
▄▀ Sémei szerint azonban biztos, hogy Dávid volt az értelmi szerzője mindkettőnek... Ő azt hiszi, hogy pontosan tudja, hogy mi történik! Kész elmélete van az ilyennek – van, amikor a hajad is az égnek áll az elméletei miatt…
▄▀ Abisai hamarabb megelégelte. Dávid azonban, éppúgy, mint Dávid Fia, türelmesen válaszol... Dávid tudja, hogy mit érdemel, és békessége van. „Talán...” „Meglehet...”
▄▀ Mit tanulunk ebből?
● Az Abisai lelkület sem Krisztusi! Ezt a kígyót is megtapodni kell. Ugyanez lakozott a Zebedeus fiaiban, amikor tüzet akartak kérni egy samaritánus falura... (Nem tudták minémű lélek lakott bennük...) Vagy Józsuéban, amikor a Mózes tekintélyét védte... (Lásd: 4Móz 11:28) Ne legyen semmi közöd az Abisai lelkülethez!
● Nem kell minden vádra visszavágnod! Isten embere nem fizet ugyanazzal a pénznemmel. Szeresd ellenségedet is! Imádkozz értük! Ezt a Dávid Fia bemutatta, hogyan kell tenni. Nem te, hanem Isten fog igazolni, ha szolgája vagy!
● Ne félj a nyílt ellenségeidtől sem! Istennek gondja van rájuk. Isten a fenyítékben is szeret! Örökkévaló szeretettel szeret.
● A bűnnek következménye van. A Betsabéval és Úriással titkon elkövetett bűn büntetése napvilágnál történik, mások füle hallatára… 12:10-12 -- 16:20-22. A Nátán által megjövendölt büntetés beteljesedett.
● 1Pt 3:8-10 „8 Végezetre mindnyájan legyenek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek: 9 Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szidalommal a szidalomért; sôt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. 10 Mert a ki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot: 11 Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt. 12 Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ô fülei azoknak könyörgésein; az Úr orcája pedig a gonoszt cselekvőkön.”

█ █ █ III. A volt barát, most áruló ellenség (Akhitófel - 15-23)
▄▀ Akhitófel az ÓSz Júdása. Van, amikor a legközelebbi barátod, munkatársad válik ellenségeddé!
● Khúsai Dávidról beszél, de Absolon ezt önmagára értette... (18) „Akit az Úr és ez a nép választ, és az Izráelnek minden fiai: azé leszek és azzal maradok.”
▄▀ Aki megölte Amnont paráznaságáért, most ugyanazt műveli! 16:22 (13) Álszent, pragmatikus politikus…
● Az ilyen el akarja tenni Isten felkentjét láb alól… Barátokra talál további árulókban.
● Sajnos, vannak barátok, akik elárulták Krisztus ügyét, talán egy jobb megélhetésért, talán dicsőségért, vagy élvezetekért… Ezek nem barátaid többé, hanem ellenségeid. Ezek nem a Krisztus táborához tartoznak! Ki a barátaid? Te milyen tanácsot adsz? Ne légy Akhitófel!
● De az Úr parancsára történik ez is. Még az árulás is Isten kezében van! Semmi és senki nem vehet diadalmat a gyülekezeten. A pokol kapui sem! Felettébb diadalmaskodunk Az által, aki minket szeretett!
▄▀ Róm 8:33. „33 Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít.”

Befejezés:
▄▀ 2Kor 6:3-10. „3 Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék: 4 Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, 5 Vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben, 6 Tisztaságban, tudományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben, 7 Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel; 8 Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak; 9 Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak, és meg nem öltek; 10 Mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.”