2015. augusztus 8., szombat

Az Úr népének siralmas állapota - Jer 8:19-22 (-9:1)


Az Úr népének siralmas állapota
Jer 8:19-22 (-9:1)
19 Íme, az én népem leányának kiáltó szava a messze földről: Nincsen-e ott az Úr a Sionon? Nincsen-e azon az Ő királya? Miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel?
20 Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!
21 Az én népem leányának romlása miatt megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem!
22 Nincsen-e balzsamolaj Gileádban? Nincsen-e ott orvos? Miért nem gyógyíttatott meg az én népem leánya?

A siralomban, mint liturgikus énekben, a nemzet nyomorúságát éneklik meg, a katasztrófa bekövetkezte után. Azonban a próféták, akik biztosak voltak az ítélet bekövetkezte felől, előre megsiratták a nép nyomorúságát.
Babilon pusztítása miatt Júda siralmas helyzetbe jutott.
E hosszú vers a 8:4-el kezdődik a 10:25-ig.
A siralmas állapot megértéséhez a 8:4-17 adja az ismeretet, ahol Júda bűnei vannak felsorolva.
A csalárdságnak adták magokat, visszafordulni nem akarnak. (Jer 8:5 HUN)
Nem beszélnek igazán, senki sincs, a ki megbánja az ő gonoszságát (Jer 8:6 HUN)
Az én népem nem tudja az Úr ítéletét (törvényét)! (Jer 8:7 HUN)
Megvetették az Úr szavát: micsoda bölcsességük van tehát nékik? (Jer 8:9 HUN)
A nép azt mondja: a mi Istenünk hallgatásra juttatott minket, és mérges vizet adott innunk; mert vétkeztünk az Úr ellen! (Jer 8:14 HUN)
Az Úr azt válaszolja: 17 Mert ímé, én vipera-kígyókat bocsátok reátok, amelyek ellen nincsen varázslás, és megmarnak titeket, azt mondja az Úr! (Jer 8:17 HUN)
Nehéz megállapítani, ki beszél: az Úr, Jeremiás, vagy a nép. Az eredetiben nincsenek idézőjelek.
A 19b-20. v. a nép panaszát tartalmazza. Ezen kívül az Úr üzenete szól, Jeremiáson keresztül. 
Jeremiás sír, hogy népe menthetetlen. Az érti meg igazán, akinek gyermeke lázadó lett, elszökött. Csak a gyász marad utána. Jeremiás és az Úr nem tud örülni, csak sírni.
19b – „Nincs-e ott az Úr a Sionon?” – A nép nem tudja, hogy már nincs ott az Úr. Mivel elhagyták a szövetséget, a szövetséges Úr nem segíthet. Figyelmeztetve is voltak, hogy ne bízzanak hazug beszédekben (7:4 )
20 – „Nem szabadultunk meg.” – Van, aki úgy véli, hogy ez egy szólásmondás, egy kilátástalan, reménytelen helyzetre.
21-22 – Az én népem leányának romlása miatt megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem!
 22 Nincsen-é balzsamolaj Gileádban? Nincsen-é ott orvos? Miért nem gyógyíttatott meg az én népem leánya? – A nép hamarosan átéli a büntetést bűneik miatt. Amit megérdemelnek. Nincs öröm abban, amikor a szeretteink szenvednek.
9:1 – Nem elég a könny, amikor szeretteink nyomorúságát kell siratni. Nincs gyógyulás.

Van a pokolba jutásnál rettenetesebb is: amikor mást is odajuttatsz! Amikor nemcsak te jutsz oda, hanem miattad más is! Ez rettenetesebb!

I. Miért siralmas?
Nem az energiaválság miatt, nem az élelemhiány vagy éhínség miatt, nem a fegyverkezések és háborúskodások miatt, nem a munkanélküliség és népszaporulat miatt…
- mert nincs ott az Úr a Sionon – 19. v. Hiábavalók az istentiszteletek és szolgálatok Isten nélkül. Ézs 58.
- mert elterjedt a bűn a nép között – 19.b.  Mint Józsué veresége Ai-nál.
- mert hiábavaló volt a kegyelem ideje – 20. v. Nem történt szabadulás.
- mert beállott a romlás a tanításban és életgyakorlatban. Nincs balzsam. 2Krón 36:15-16

II. Ki siratja?
Jeremiás 9:1. JerSír 1:12-16.
Mózes – 2Móz 32:31-32.
Ezékiel 9:4-6. 8.
Dániel – 9:3-5.
Nehémiás – 1:4-5.
Ábrahám Sodománál. Móz 19.
Sámuel Saul miatt. 1Sám 15.
Pál – Róm 9:1-3. 5.
Jézus – Lk 19:41-44.

III. Hol van a megoldás?
Nem a gileádi balzsamolaj: az nem gyógyítja a lelki sebeket.
Az állapot felismerése: „nem szabadultunk meg”. Szabad vagy-e?
Visszatérés, megtérés. Emlékezzél! Térj meg! Cselekedd! – Jel 2:1-7.

Amíg nem késő. Jer 15:1-2.