2017. szeptember 25., hétfő

Egyetértésben a Szentlélekkel - ApCsel 15:22-29

Egyetértésben a Szentlélekkel
ApCsel 15:22-29 

Apollós, egy tanult prédikátor - ApCsel 18:24-28

Apollós, egy tanult prédikátor
ApCsel 18:1-4. 24-28

n  Ez a prédikáció azt a célt szolgálja, hogy jobban odaszánjuk magunkat a bizonyságtevésre és az igehirdetés szolgálatára.
n  Amiről olvastunk, az főként Efézusban történik. Pál apostol Korinthusban szolgált egy fél évet, mert az Úr arra bíztatta, hogy szóljon, és ne hallgasson. Istennek sok népe van abban a városban!
v Eközben Aqvila és Priszcilla már Efézusba érkezett, ahol Apollósra találtak. Ott nemcsak Apollós, hanem Keresztelő János további 12 tanítványa volt, akik csak a János keresztségét ismerték, és Jézusról nem tudtak semmit. (ApCsel 19:1-12.)
n  Efézusból zendült ki az Úr Igéje Kis-Ázsia többi részébe (Szmirna, Pergamum, Thiatira, Szárdisz, Filadelfia, Laodicea, Kolossé és Hierapolis).
n  Isten használni akar tanult embereket. Azt akarja, hogy fejlődjünk és növekedjünk az ismeretben.
v Bizonyára Ő képes tudatlanokat is használni. Akár Bálám szamarát is fel tudja használni, ha akarja! A kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak! De Ő azt akarja, hogy alkalmasak legyünk az ige hirdetésére! „Ha kos-szarv lehetek Isten kezében, az jó. De sokkal jobb, ha egy ezüst trombita lehetnék!” (Spurgeon) „Ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra? 1Kor 14:8
n  Vannak dolgok, amiket meg kell tanulni, egyebeket nem lehet megtanulni, az adatik! Alapképzés, azután továbbképzés szükséges, hogy azután a kirendelés megtörténjék a gyülekezet részéről.

I. Apollós alapkézése
n  ismeretbeli (intellektuális) jellemvonások (ami a fejében volt)
v „Alexandriai származású” – Ahol az allegorikus értelmezés felvirágzott... A legnagyobb könyvtár városában. Egy értelmiségi központban. Luther úgy vélte, hogy a Zsidókhoz írt levelet Apollós írta... Ékesszólás! Pál gondolatai, de más nyelvezet („Én plántáltam, Apollós öntözött” – összhangban.) Pálnak nem volt ideje csiszolni a fogalmazást.
v Alexándriai… ékesenszóló… A születésed helye gyakran meghatározza, hogy milyen ember leszel. A gyülekezeted fontos! Hol tértél meg? Ki prédikált? Ki tanított?
v „Ékesenszóló” – Ezt nem lehet megtanulni. Ez adatik. Alexándriában tanítottak retorikát, de itt többről van szól. Megfelelő szavak a megfelelő helyen!
v „Az írásokban tudós” – aki ismerte a Bibliát. Ez nem vele született adottság volt, hanem megtanulta! Ismerte az Írásokat.
v „Megtaníttatott az Úr útjára” – az alapismereteket elsajátította. Ismerete volt.  
n  lelki jellemvonások (ami a szívében volt)
v „Lélekben buzgó lévén” – Nem lagymatag, közömbös. Ha választanod kellene, egy lusta tudós és egy buzgó de kevés ismerettel levő között, kit választanál? A buzgót!
v Azt mondják, ez a különbség egy fehér és egy néger prédikátor között: a feketékben buzgóság van. Nem: „Most exegetálni fogjuk a 2. rész 3. versét...”
v „Szorgalmasan tanította az Úrra tartozó dolgokat” – Vagy a Jézusra tartozó dolgokat. Amit ismert, azt használta, cselekedte. Nem tartotta a fiókban a diplomáját. Keményen dolgozott. Nem volt lusta! Szorgalmas volt.
v „Nagy bátorsággal szólt a zsinagógában” – Azért kellett a bátorság, mert ellenkezésre talált. Efézusban szükség volt a bátorságra! Pál is így szólt: „Az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.” 2Tim 4:17.
v „Csak a János keresztségét ismerte” – ebben volt szüksége a továbbtanulásra. Még egy ékesenszóló tanult embernek is szüksége van továbbképzésre.

II. Apollós továbbképzése
n  „Priszcilla és Aqvila meghallgatták” – információt szereztek róla és tőle. Tájékozódtak felőle, hogy ne az előítéletek vagy mások véleménye döntsön.
v Ez az első dolog, amire szükség van. Ehhez türelem kell! Meghallgatni! Ne szólj közbe! Hallgasd meg! Senki sem képes tovább vezetni, mint ameddig maga eljutott. Jaj, ez nehéz! A pásztor „elöljáró”, aki vezeti a nyájat! De mindannyian azok vagyunk bizonyos fokig, a családban, a munkahelyen: példát adunk ismeretben, imádságban, megbocsátásban... Elöl kell járnod!  
n  „Maguk mellé vették” – privát módon kezelték, nem a nyilvánosság előtt. Otthon.
v Levizsgáztatták, lássák mi az, amit tud, és mi az, amit nem. Ha meg kell dorgálnod egy igehirdetőt, jobban teszed, ha négyszemközt, és nem nyilvánosan!
v Nagy bölcsességre van szükség, hogy különbséget tehess a privát és a nyilvános dolgok között! „Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát.” (Mt 18:15.)
n  „Nyilvábban kifejtették előtte” – = alaposabban, részletesebben, pontosabban. Felvilágosították, továbbvezették, továbbtanították, mivel ismerete hiányos volt.
v Még volt mit tanulnia! Neki is volt: tovább. Korábbi ismereteire építve az újakat. Lásd: „Meggyökerezvén és tovább épülvén Őbenne, és megerősödvén a hitben, a miképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással.” (Kol 2:7)

III. Apollós kirendelése
n  „Akhájába akart átmenni” – a testvérek pedig buzdították. Erre szükség van!  
v Mindkettő kell. Az Apollósé volt a kezdeményezés. de a gyülekezet támogatását is élvezte! „Ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot (munkát) kíván.” (1Tim 3:1) Senkit sem lehet kiküldeni, ha nem akar menni... Habár Istennek vannak eszközei az olyanok számára is – mint Jónás. De jobb, ha megvan a kezdeményezés! A szolgálatra vágyni kell! Van, aki lebeszél, van, aki buzdít. Buzdított-e már téged a szentlélek, hogy valamit tégy?
n  „Ajánlólevelet írtak” – bizonyára nem fogadtak bárkit...
v A gyülekezet feladata, hogy buzdítson, és ajánljon, ha van kit. A gyülekezet ajánlása igazolta az ő vágyát.
v Megbízták, felhatalmazták, mint annak idején Pált és Barnabást az antiókiai gyülekezet. Kellenek a kiküldő gyülekezetek! De csak azokat lehet kiküldeni, aki akarnak menni.
v A korinthusi gyülekezet szót fogadott az efézusi gyülekezetnek, mivel testvérgyülekezetek voltak. Egyféleképpen hittek és gondolkoztak. Apollós pedig a gyülekezet szolgája (is) volt.
v Nem mondták: ne menj! Szükségünk van rád! A misszió nem gyengíti a gyülekezetet, hanem erősíti. Egy beteg gyülekezet számára a legjobb gyógyszer a missziós diéta.  
n  „Sokat használt a hívőknek” – Van, aki használ, van, aki se nem használ, se nem árt, és van, aki árt. Aki nem használ, legalább ne ártson! Kártevőkre nincs szükség.
v De a haszontalanra is ítélet vár!
v A tekintély a szolgálatban nyilvánul meg. A aratnivaló sok!  
n  „Hatalmasan meggyőzi a zsidókat” – nyilvánosan.  
v Sikeres volt. Tőled azt várják el, hogy hűséges légy. A siker Isten kezében van. Ha munkád sikeres, nem dicsekedhetsz vele, mert az az Úr műve. Ha munkád nem sikeres, az nem ok az elkeseredésre.
v Mi csak prédikáljunk, ékesszólással, lélekben buzgó lévén, kezdeményezve, végezve az evangélista munkáját. Isten meg fogja áldani azt!