2013. december 20., péntek

Intelmek Isten embere számára - 1Tim 1:18-20. 6:11-21.


Intelmek Isten embere számára
1Tim 1:18-20. 6:11-21.
(Ragadd meg az örök életet! – Örökélet vasárnapja)


n  Timótheus Isten emberének van nevezve – 11. v.
v  Így van nevezve Mózes (5Móz 33:1), Sámuel (1Sám 9:6), Illés (1Kir 17:18) és Dávid (Neh 12:24. Timótheus jó társaságban van!
v  Mi is Isten emberei kell legyünk! Lásd: 2Tim 3:17. Isten embere az, aki engedi, hogy Isten használhassa, bármikor.
v  „De te…” - 3:10-14. 4:5.

I. Vitézkedjél jó vitézséggel, harcold meg a hitnek szép harcát! – 1:18-20. 6:12.
 18 Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel,
 19 Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;
 20 Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.
n  A görög „agonidzó” atléták és katonák viselkedésére utal, akik mindent megtesznek, hogy megnyerjék a harcot.
v  A hívő élet egy harc. Harctéren vagyunk, nem játszótéren vagy sétatéren…
n  Ennek párhuzamos szakasza Ef 6:10-13-ban van:  
v  Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. 11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. 12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. 13 Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.”
v  (1) Igazlelkűség öve, (2) megigazultság mellvasa, (3) a békesség evangéliumának sarúja, (4) a hit pajzsa, (5) az üdvösség sisakja, (6) a Lélek kardja és (7) az imádság.
n  Nem test és vér ellen van tusakodásunk – vagyis, ez egy lelki harc.
n  Isten biztosítja a fegyvereket és a győzelmet.
v  Nekünk is van tennivalónk: Zsid 12:1-2. 1Kor 9:27. Szabályszerűen!

II. Ezeket kerüld – azokat kövesd! – 6:11. 20-21. v.
 11 De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.
20 Óh Timótheus, őrizd meg ami rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől;
 21 Amellyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. Kegyelem veled! Ámen.
n   „Ezeket kerüld” – azt jelenti: „határold el magad tőle”, „különülj el ezektől”.
v  A veszélytől tartózkodj.  
n  „Kövesd” – azt jelenti, hogy „szaladj utána”, ne tágíts, mindenképp érd el. Mit? Hat dolgot:
v  az igazságot,
v  az istenfélelmet,
v  a hitet,
v  a szeretetet,
v  a békességes tűrést,
v  a szelídséget.
n  Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-e? magatokat próbáljátok meg.2Kor 13:5

III. Mondd meg, tégy bizonyságot! – 6:12-13. 20-21. v.
17 Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;
 18 Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők,
 19 Kincset gyűjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet.
12 Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.
13 Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt ama szép vallástétellel.
n  Ezek a felszólítások a Timótheus hűségére utalnak: ha ezt nem teszi, akkor nem lesz hűséges az Ő Urához.
v  17. v. „Akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban”
v  Hirdetnie kell az Igét!
n  20a. v. „Őrizd meg, ami rád van bízva!”
v  Ezzel el lehet tévelyedni a hittől! – 21. v.
n  Timótheus „szép vallástétellel” vallást tett. Ezt tükörképe Jézus Krisztus bizonyságtételének Pilátus előtt. Az Úr Jézus vallást tett arról, hogy:
v  Ő csakugyan Király.
v  Az Ő országa nem e világból való.
v  Azért jött és azért született, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.

Befejezés:
 14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,
 15 Amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az uraknak Ura,
 16 Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.
n  Isten jellemzése:
v  boldog
v  egyedül hatalmas
v  az Övé a halhatatlanság
v  hozzáférhetetlen világosságban lakozik
v  senki sem látta

v  Uraknak Ura és Királyok Királya.