2015. június 9., kedd

Teljetek be Szentlélekkel! - Ef 5:15-21


Teljetek be Szentlélekkel!
Ef 5:15-21

n A különböző vallási mozgalmak hatására bizonytalanság alakult ki a Szentlélekkel kapcsolatos kérdésekben. Például, van, aki Szentlélekkeresztséget egy második áldásként értelmezi, amit a nyelveken szólás hitelesítene, esetleg egy leeséses önkívület, vagy ehhez hasonló megtapasztalás...
n Az igét kevéssé ismerő emberek elbizonytalanodnak abban, hogy van-e bennük Szentlélek.
n Mások alacsonyabb rendű hívőknek tekintik azokat, akiknek nem volt rajongó megnyilvánulásokkal együtt járó ún. Szentlélek-élményük.
n A karizmatikus hatások miatt több gyülekezetben szakadás támadt, ahol újjászületett emberek kerültek szembe egymással. Az egységet munkáló és teremtő Szentlélek helyett valamilyen versengések támadtak a gyülekezetben, mint Korinthusban (1Kor 1:11-13; 3:1-3).
n Az egyik oka ennek az állapotnak az, hogy van, ahol a gyülekezet nem tükrözi azt az élő, erőteljes kapcsolatot, ami a Szentlélekkel teljes élet jegye. Az első szeretet elhagyása, a missziói tűz hiánya, az erőtlen bizonyságtételek, öröm nélküli istentiszteletek és az elhatalmasodó önelégültség egyre hangosabban kiált a Szentlélek-élmény után.
n De hiányzik a Szentlélekről szóló alapos tanítás is! Felkészületlenül érte a gyülekezeteket a közösségi gyakorlattól és hitvallástól eltérő, új tanítások, mert irtóztak beszélni mindarról, ami a Szentlélek munkájával kapcsolatos. Pedig a Szentlélek-keresztségről szó van az Újszövetségben, és nem hagyhatjuk ki az igehirdetéseinkből.
n Pünkösd előtt az emberek nem kaphatták a Szentlélek ajándékát automatikusan. Az Úr Jézus az élő víz folyamait a benne hívőknek ígérte. Ezt pedig a Lélekről mondta, amelyet veendők voltak az őbenne hívők: mert még nem volt Szentlélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőíttetett meg.” (Jn 7:38-39) Még a tanítványokban sem lakozott a Szentlélek úgy, ahogyan azt Pünkösdkor átélték. Az Úr Jézus az „igazság ama Lelkét” ígérte nekik, „akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn 14:17) Vagyis, Velük volt, de Pünkösd után bennük maradt!
n Mielőtt a Szentlélekkel való beteljesedésről beszélnénk, előbb szólnunk kell a Szentlélek keresztségről.

I. A Szentlélek keresztség
15 Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
16 Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
17 Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata.
n Az Ige arra bíztat, hogy értsük meg mi az Isten akarata. Ehhez hozzátartozik az is, hogy megértsük a Szentlélek ajándékával, keresztségével és beteljesedésével kapcsolatos tanítást.
n A Szentlélek-keresztség meg volt ígérve még Keresztelő János idejében (Mt 3:11; Mk 1:7-8; Lk 3:16; Jn 1:33; ApCsel 1:4-5 és 11:15-17), de annak beteljesedése, megvalósulása után sohasem mondja az ige Szentlélek-keresztségnek!
n Ehelyett, a következő kifejezéseket használja:
v megteltek Szentlélekkel (ApCsel 2:4. 9:17),
v kaptak, vettek Szentlelket (ApCsel 8:17; 10:47),
v leszállott a Szentlélek (ApCsel 10:44; 19:6),
v kitöltetett a Szentlélek (ApCsel 10:45),
v adta nekik a Szentlelket (ApCsel 15:8).
n Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek-keresztség ígérete pünkösdre, a Szentlélek kitöltetésének egyszeri, meg nem ismétlődő, üdvtörténeti eseményére vonatkozik! Amikor ez az ígéret megvalósult, Pünkösd után már nem Szentlélek-keresztségnek van nevezve, hanem a Szentlélek vételének, annak, amikor a Szentlélek lakozást vesz bennük.
n Ha mégis használjuk a Szentlélek-keresztség kifejezést, azt csakis ebben az értelemben tehetjük: azt az eseményt jelöli, amikor valaki hit és megtérése folytán újjászületik, és a Szentlélek ajándékának részese lesz.
n Sehol nincs parancsolva, hogy keressük a Szentélek-keresztséget. A tanítványoknak az volt parancsolva, hogy „várják be az Atyának ígéretét” (ApCsel 1:4). Pünkösd volt az ő Szentlélek-keresztségük. Csak a Szentlélekkel való beteljesedés van parancsolva.
n Ma pedig az érvényes, hogy minden igazi hívőben ott lakik a Szentlélek. Itt a Szentlélek teljes személyéről beszélünk, nemcsak egy kicsi részéről: nem kaphatsz kis-Szentlelket, míg mások nagy-Szentlelket vesznek! Te a Lélek tejességét nem fogadhatod be, mivel te csak ember vagy, de beteljesedhetsz Vele.
n Pünkösd után a Szentlélek-keresztség tehát bemerülés a Krisztus-testébe (1Kor 12:13).
v Ez pedig egyenlő az újjászületéssel (Jn 3:5),
v a Szentlélek vételével (ApCsel 11:15-16),
v a Szentlélek által való megpecsételéssel (Ef 1:13).
n A fiúság Lelke nélkül nem lehetünk Isten gyermekei, nem lehetünk az Úréi (Róm 8:9. 15).
n Annak ellenére, hogy a Szentlélek kitöltésének egyes alkalmait (pünkösdkor – ApCsel 2:4, Kornélius házánál – ApCsel 10:45-46, és Efézusban – ApCsel 19:6) a nyelveken szólás jele kísérte, nem kell azt gondolnunk, hogy a Szentlélek vételének vagy a Szentlélekkel való beteljesedésnek mindig ilyen különleges jel-szerepe van.
n Pál apostol a nyelveken szólást a lelki ajándékok utolsó helyére sorolta (1Kor 12:10 és 28), és kimondja, hogy mindnyájan bemerültünk ugyan a Krisztus testébe, de nem mindnyájan szólunk nyelveken (1Kor 12:30).
n Nyilvánvaló tehát, hogy a nyelveken szólás nem ismertetőjele a Szentlélek-keresztségnek.

II. A Szentlélekkel való beteljesedés
n A beteljesedés Szentlélekkel azoknak szóló parancs, akiknek bizonyosságuk van újjászületésük felől és bűnbocsánatot kaptak Istentől. Ezekben a Szentlélek már bennük van, de az ige arra szólítja fel őket, hogy teljesedjenek be Szentlélekkel (Ef 5:18).
v Ugyanis, nem mindegy, hogy megszomorodva (Ef 4:30), visszavonulva lakozik bennünk a Szentlélek, vagy pedig irányító, mindent átható ereje hívő életünknek.
n Akik valóban újjászülettek, azok átélhették az első szeretet idején a Szentlélekkel való beteljesedést. De szolgálatunk és küzdelmeink során szükség lehet új feltöltődésre.
v Ilyen ismétlődő beteljesedés történt Péternél (ApCsel 2:4; 4:8, 31)
v és Pálnál is (ApCsel 9:17; 13:9).
v István Szentlélekkel teljes ember volt (ApCsel 6:5).
n De egyik sem bírta a Lélek teljességét, mivel a Szentlélek nagyobb, mint amennyit mi befogad-hatunk. Egy palack az óceánban megtelhet az óceán vizével, azt kívül és belül teljesen birtokába veszi az óceán vize, de ő nem fogadhatja be a teljes óceánt, mivel egyszerűen nem fér bele...
n A Szentélek-keresztségnem egyéneknek ígért ajándék, hanem Pünkösdkor teljesedett be, amikor betöltötte azt a mintegy 120 főnyi sokaságot, akik össze voltak gyűlve abban a felházban.
v Amikor a Szentélek-keresztséghez hasonló eseményről olvasunk, mindig egy csoport hívőről olvasunk, nem pedig egyénekről. Pünkösd megismétlődését nem kérhetjük, mert az egy egyszeri esemény volt, mint az Úr Jézus születése, vagy kereszthalála és feltámadása. De kérhetjük a beteljesedést Szentlélekkel!
n Nem az apostolok mondták magukról, hogy Szentlélekkel teljesek, hanem mások látták ezt meg rajtuk.
n A Szentlélek-keresztség egy befejezett esemény a hívő élet kezdetén, a Szentlélekkel való betelés szükség szerint megismétlődik.
n „Vettél-e Szentlelket?” (Ef 19:2) – ez mindig az első kérdés. Ha a válaszod pozitív, akkor halljad a következő parancsot: „Teljesedjetek be Szentlélekkel!” (Ef 5:18).
v Életed hasonlítható egy palotához, sok-sok szobával. A Szentlélek adatott, és lakozást vesz a házban. Sohasem kaphatsz többet belőle, mert Ő egész teljességével benne lakik. Azonban elzárhatsz szobákat előle, és zárva tarthatsz szekrényeket és fiókokat, amelyeket nem engedsz át ellenőrzésének. Meg ne részegedjetek bortól (= ne engedd át hatásának magadat), hanem engedd át magad a Szentlélek hatásának: teljesedj be Szentlélekkel! (Ef 5:18)

III. A Lélek szerinti élet
18 És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van; hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
19 Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak,
20 Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
21 Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
n A Szentlélekkel való beteljesedés feltétele:
v Az őszinte vágy: az apostolok tíz napig türelmesen várták az ígéret megvalósulását.
v Lelki éhség, hiányérzet, elégedetlenség kell jellemezzen, a jelenlegi száraz, élettelen hívő élet miatt!
v Mély szomorúság és bűnbánat amiatt, hogy a szívünk nincs csordultig tele az Úr Jézus bizonyságtételével.
n A Szentlélekkel való beteljesedés első következménye a készség a bizonyságtételre, ahogyan ez az apostolokkal történt.
n Ennek folyamatossága, tartóssága pedig az Úr iránti állandó engedelmességünktől függ.
n A korinthusi érthetetlen nyelven való szólás – ami ellenkezője a jeruzsálemi érthető nyelven való szólásnak – egyáltalán nem jele a Szentlélekkel való beteljesedésnek!
v Az alázat, a lélekmentés égető vágya, a győzelem a kísértések felett, az őszinte bűnvallás és bűnrendezés Isten és emberek felé, ezek a feltételei és látható jelei a folytonos beteljesedésnek a Szentlélekkel.
n Az ige szerint a részegség kizárja a Szentlélekkel való beteljesedést. Ne úgy… hanem…
n A következménye pedig
v beszélgetés egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben
v énekelve és dicséretet mondva a szívben
v hálákat adva mindenkor mindenekért
v engedelmesség egymásnak (inthetőség).