2013. május 9., csütörtök

Isten Igéje és annak fogadása - Jer 36:1-16. 22-32.


Jer 36:1-16 22-32. (ApCsel 10:33b)
(Bibliaóra 2013. február 24-én)


n Júdát Joákim gonosz király vezette, aki Jósiás fia volt – 2Krón 36:5 – Huszonöt esztendős volt Joákim, mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; de gonoszul cselekedett az Úr előtt, az ő Istene előtt.”
n Lásd: 2Kir 24:1-4. és Dán 1:1-2
n Isten megparancsolta, hogy Igéjét írják le – 36:1-2.

I. Hogyan kaptuk Isten Igéjét? (az ihletettség hitelve) – 1-8
n Az Ige Istentől származik, nem embertől. – 2. 4. 8. 10-11. 29.
n Hogyan jutott el hozzánk? – 17-18. (2. 4.) 1:9 – És kinyújtotta az Úr az ő kezét, és megillette számat, és monda nékem az Úr: Íme, az én igéimet adom a te szádba!”
n Jeremiás beszéde = Isten beszéde – 10-11 v. – 10 És elolvasta Báruk a könyvből Jeremiás beszédeit az Úr házában Gamáriának, az írástudó Sáfán fiának szobájában a felső pitvarban, az Úr háza új kapujának nyílásában az egész nép hallatára.  11 És hallá Mikeás, Gamariának, a Sáfán fiának fia az Úrnak minden beszédét a könyvből.”
v  „Az Úr Lelke beszélt általam, az Ő szava volt nyelvemen.” (2Sám 23:2). De ezt nem okkult módon: ahol a médium transzba esik, önkívületi állapotba jut, és mechanikusan kénytelen írni vagy mondani, amit a gonosz szellem neki sugall…
v  „Nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én Atyám.” (Mt 16).
n Tekintélye van – 1Pt 1:21. Zsid 1:1-2. 2Tim 3:16. Ez nem ember szava, hanem Istené. 1Thessz 2:13 Gal 1:11-12
n A Szentírás azért adatott, hogy felfedje a bűnt – 36:2-3. Róm 7:7 – Mit mondunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen: sőt inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad.”
n Ennek érdekében az Igét hirdetni kell - 2Tim 4:1-2; Tit. 1:9.
n A hirdetett Ige megtérést eredményezhet – Jer 36:3. 7. Tit 2:11-12. 2Tim 2:25-26 – ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, és felocsudnának az ördög tőréből”.

II. Hogyan fogadják az Igét? – 1-8
n Báruk – engedelmes 8. v. Mt 7:21. 24-27.
n Vannak, akik úgy vélik, hogy ha részben engedelmesek, úgy is kedvesek lehetnek Istennek.
n Jeruzsálem népe hallotta, de nem válaszolt. – 10. v. Ézs 6:9-10.
n A főemberek megijedtek, de nem tértek meg – 13-16-19. v. Kíváncsiak voltak (15), megijedtek (16), kérdéseket tettek fel (17-18), féltek a következményektől (19), mégsem tértek meg (24). Mint Félix: ApCsel 24:24-25.
n Joákim király – teljesen ellene állt – Jer 36:20-26. Feldarabolta és elégette! Üldözte a prófétát!
v  A Biblia megírása hasonló ahhoz, amit a transzformátorok tesznek az elektromos árammal: beérkezik a magasfeszültségű áram, amit áttranszformálnak 220 Voltra, hogy használható lehessen.
v  Adás mindig van, de akiben nincs a Szentlélek, annak nincs vevőkészüléke. Akinek nincs Jézusba vetett hite, annak nincs antennája.
v  Mindennapi kenyér. Kétélű kard. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!
n Hogyan üdvözülhetsz? Milyen az igazi imádat? Erkölcsös viselkedés? – feldarabolják és elégetik!
n Vannak modern „írástudó kések”! – modernitás és posztmodernitás. Emberek tanításai (Mt 15:6-9). Elcsűrés-csavarás (2Pt 3:16). Más evangélium (Gal 1:6-9). Engedelmesség helyett önkény (1Sám 15:22-23).
n A Biblia mindezt túléli. Jer 36:27-28. 32. – 27 Szóla pedig az Úr Jeremiásnak, miután a király megégette vala a könyvet és a beszédeket, a melyeket Báruk a Jeremiás szájából írt vala, mondván: 28 Térj vissza, végy magadnak más könyvet, és írd bele mind az elébbi szókat, a melyek az elébbi könyvben valának, a melyet Jojákim, a Júda királya megégetett. … 32 Azért más könyvet vett Jeremiás, és adta azt Báruknak az írástudó Néria fiának, és beírta abba a Jeremiásnak szájából minden szavát annak a könyvnek, amelyet Jojákim, a Júda királya megégetett vala a tűzben. És több dolgot is írának bele, hasonlókat az elébbiekhez.”
n Akik elleneállnak, elpusztulnak – 36:30-31 – Azért ezt mondja az Úr Jojákim felől, a Júda királya felől: nem lesz néki, aki a Dávid székébe üljön, és az ő holtteste elvettetik nappal a hévre, éjszaka pedig a dérre. És megbüntetem őt, és az ő magvát, és az ő szolgáit az ő bűneikért, és rájuk bocsátom és a Jeruzsálembeli polgárokra és Júdának férfiaira mind azt a veszedelmet, a melyről szólottam nékik, de nem hallgattak meg.”
n Jer 22:18-19 – Azért ezt mondja az Úr Joákimnak, Jósiás, Júda királya fiának: Nem siratják őt: Jaj atyám! Jaj húgom! Nem siratják őt: Jaj uram! Jaj az ő dicsőségének.  19 Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják és elvetik Jeruzsálem kapuin kívül!”
n Jn 12:48 – Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.”