2009. december 30., szerda

Imaheti Program - 2010

Testvéreim,

gondoltam hasznos lesz, ha közzé teszem a 2010-es imaheti programot, amit a román testvérekkel együtt január első hetében használni fogunk az Imahéten. Legyen rajta Isten áldása!


A 2010-ES ÉV IMAHETI TÉMÁJA
LEGYÜNK ISTENNEK TETSZŐK!

Január 3, vasárnap. AZ ISTENNEK TETSZŐ IMÁDAT
Igehelyek: Jn 4,21-24; Ézs 6,1-7; Jel 5,6-14.

A Biblia ihleti a valódi imádatot, és nem a megtéretlen emberek szokásai vagy kedvtelései. Mostanság az imádat sok világi irányzata és modellje negatívan befolyásolja a gyülekezetben sorra kerülő imádatot.
Az angyalok és az üdvözült szentek példája, amiként azt az Írás elmondja, feltárja az Istennek tetsző imádat példáját és tartalmát. Hivatásunk hála- és kérő imát mondani az Írás tanításának fényében.

Hálaadás:
– megköszönjük Istennek az Írás kijelentését az imádatról;
– megköszönjük Istennek a Szentlélek vezetését az Írás megértésében;
– megköszönjük Istennek az összes valódi imádót.

Kérés:
– imádkozunk minden baptista gyülekezetért, hogy őrizze meg a kegyességet és a tiszteletadást az imádatban;
– imádkozunk minden fiatalért és minden szolgáló együttesért, hogy Istent ige szerint imádják;
– imádkozunk a szellemi különbségtevő képességért, hogy megkülönböztethessük a szent dolgokat a világiaktól.


Január 4, hétfő. AZ ISTENNEK TETSZŐ ÚT
Igehelyek: Mt 7,13-29; Júd 17-25; 1Kor 11,1.

A megváltottak útját Isten jelölte ki, és a „keskeny út” nevet viseli. A testi ember mindig kívánta szélesíteni és kedve szerint módosítani az Úr útját. Napjainkban szükség van az üdvösség keskeny útjának újra felfedezésére.
Mondjunk hála- és kérő imát az Ige fényében!

Hálaadás:
– az üdvösség útjáról szóló tiszta tanításáért az Írásokban;
– Isten példás embereiért, akik ezen az úton jártak;
– minden prédikátorért, tanítóért és szülőért, aki a fiatalokat hitben arra tanítja, hogy kövessék az Úr útját.

Kérés:
– imádkozunk, hogy a gyülekezetek maradjanak állhatatosan a keskeny úton és ne fogadják el a világ széles útját;
– imádkozunk minden lelki vezetőért, hogy hirdesse a keskeny utat és maradjon azon;
– imádkozunk szellemi különbségtevő képességért, hadd tudjuk megkülönböztetni a jelenben a keskeny utat a szélestől.


Január 5, kedd. ISTENNEK TETSZŐ HIT
Igehelyek: 1Tim 1,1-5, 18-19; 2Tim 1,1-5; Jak 2,14-23.

Az Úr Jézusba vetett valódi hit a Szentírásra épül, és tiszta szívben őrzik. A képmutató hit lezülleszti a lelkiismeretet, és a bemocskolt lelkiismeretű emberek meg fogják tagadni a hitet. A valódi hit a szenteknek adatott egyszer s mindenkorra, és azt úgy kell megőrizni, ahogy Urunk és Megváltónk adta.
Mondjunk hála- és kérő imát az Ige fényében!

Hálaadás:
– a Szentlélek által ihletett és Isten kegyelme által máig megőrzött Szentírásért;
– Jézus Krisztusért, aki hitünk Fejedelme és Bevégzője (Zsid 12, 1-2)
– minden elődünkért, aki romlatlanul őrizte meg a bibliai hitet.

Kérés:
– imádkozunk minden lelki szolgálattevőért, hogy őrizzék meg a képmutatás nélküli hitet és a tiszta lelkiismeretet;
– imádkozunk, hogy Isten oltalmazza meg gyülekezeteinket a hamis tanítóktól, akik beszédben és cselekedetben elhajolnak az Írás szavától;
– imádkozunk a hívőkért, hogy hitük jó cselekedetekkel társuljon;
– imádkozunk, hogy ez év ünnepein és evangelizálásain sok ember jusson valódi hitre.


Január 6, szerda. AZ ISTENNEK TETSZŐ ADAKOZÁS
Igehelyek: Zsid 13,12-16; 2Kor 8,1-7; 9,5-7; Mal 3,8-12.

Az emberi természet önző mind az emberekkel, mind az Istennel való kapcsolatában. Nekünk jobban tetszik kapni, mint másoknak adni. A megváltott ember új természetű, ami adakozásban is megnyilvánul. Isten gyermekeinek emberszerető jelleme jobban kidomborul a gazdasági krízis idején.
Mondjunk hála- és kérő imát az Ige fényében!

Hálaadás:
- megköszönjük Istennek az Ő kimondhatatlanul nagy ajándékát: Jézus Krisztust, a mi Urunkat és Üdvözítőnket;
- megköszönjük Istennek a mindennapi kenyeret;
- megköszönjük Istennek azok adakozását, akik fenntartják az evangélium terjesztését.

Kérés:
- imádkozunk azok megtéréséért, akiket nem érdekel az evangélium terjesztése;
- szellemi világosságért imádkozunk a tízed kérdésében;
- imádkozunk azok megáldásáért, akik örömmel adnak anyagi javaikból.


Január 7, csütörtök. ISTENNEK TETSZŐ BESZÉD
Igehelyek: Ef 4,29-31; 5, 4; Kol 4,6; Jak 3,1-18; 1Pt 4,10-11.

Szavaink építhetik vagy rombolhatják a körülöttünk levők életét. Szánk lehet Isten vagy az ördög szolgálatában. Az emberek naponta több tízezer szót mondanak ki. Azokból hány tetszik Istennek?
Mondjunk hála- és kérő imát az Ige fényében!

Hálaadás:
- Isten Igéjének szabad hozzáférhetőségéért;
- az Ige munkájáért az ember értelmében és szívében (Zsid 4,12-13);
- a szellemi beszédű emberekért.

Kérés:
- imádkozunk Isten bocsánatáért minden haszontalan szóért, amit a családban, a gyülekezetben és a társadalomban mondtunk;
- imádkozunk, hogy Isten adjon erőt beszédünk ellenőrzésére;
- imádkozunk azokért, akik a gyülekezetben beszélnek, hogy csak Isten szavát szólják.


Január 8, péntek. ISTENNEK TETSZŐ KAPCSOLATOK
Igehelyek: Zsolt 1; Mt 5,43-48; 6,9-15; Róm 12,9-21; 1Kor 5,9-13; 2Kor 6,14-18.

Az emberek, földi természetüknek engedve, kapcsolataikat feszülté, ellenségessé, vagy önzővé teszik. A megváltott ember pedig Isten igéje szerint szeretettel és bölcsen viszonyul a többi emberhez. A hívő vágyja a bűnös megmentését, de nem társul bűneivel. A hívő közösséget keres a kegyes emberekkel.
Mondjunk hála- és kérő imát az Ige fényében!

Hálaadás:
- az Írásnak az embertársainkkal való kapcsolatainkra vonatkozó világosságáért;
- az Úr Jézus példájáért;
- az Isten embereinek jó bizonyságáért.

Kérés:
- imádkozunk megtérésért a nem biblikus kapcsolatokat illetően;
- imádkozunk azokért a hívőkért, akiket kísért a világba való házasodás;
- imádkozunk a családi, gyülekezeti és társadalmi kóros kapcsolatok bibliai helyreállításáért;
- imádkozunk a testvéri közösség megerősödéséért a gyülekezetben.


Január 9, szombat. ISTENNEK TETSZŐ SZOLGÁLAT
Igehelyek: Mt 28,16-20; Jn 17,4; ApCsel 1,8; 8,1-4; Róm 12,3-8. 16; Kol 3,17. 23-25.

Isten hívja minden gyermekét, hogy szánja oda magát a szolgálatra a gyülekezetben mind mások építésére, mind az elveszettek megmentésére. Isten dicsőítésének vágya kell késztessen minden szolgálati formára. Földi természetünk törekszik saját dicsőségünkért szolgálni.
Mondjunk hála- és kérő imát az Ige fényében!

Hálaadás:
- az Úr Jézus példájáért, aki az Atyát dicsőítette szolgálatával;
- az önmegtagadó szolgálatról szóló igei tanításért;
- a tiszta és őszinte szolgálattevőkért, akik
- Isten dicsőségéért dolgoznak.

Kérés:
- imádkozunk a szolgálatban tanúsított büszkeség bűnének megbocsátásáért;
- imádkozunk az evangélium ügyével szembeni közömbösség bűnéért;
- imádkozunk, hogy Isten állítsa elő a szolgálattevők új nemzedékeit az evangélium mezején.


Január 10, vasárnap. ISTENNEK TETSZŐ VÉG
Igehelyek: Lk 23,35-47; ApCsel 7,55-60; Fil 1,20-30; 2Tim 4,7-8; Zsid 13,7; 4Móz 23,10; Zsolt 116,15; Jel 14,13.

Isten dicsőségére voltunk teremtve és megváltva. Életünk végének különleges jelentősége van Isten tervében. A kívánatos vég Isten dicsőségét szolgálja és a gyülekezet bátorítására szolgál.
Mondjunk hála- és kérő imát az Ige fényében az életünk végével kapcsolatosan!

Hálaadás:
- a hívő élő reménységéért a hálál utáni élettel kapcsolatban;
- az Úr Jézus példájáért a halál órájában;
- a vértanuk és az Isten embereinek példájáért, akiknek dicsőséges végük volt a világ és a bűn fölötti győzelemben.

Kérés:
- imádkozunk a betegek hitre és megtérésre jutásáért, hadd tapasztalják meg Isten kegyelmét itt és az örökkévalóságban;
- imádkozunk minden szenvedőért, hogy hite megerősödjék és Istent dicsőítse;
- imádkozunk mindazokért, akiket korunkban hitükért üldöznek, hogy mindvégig kitartsanak;
- imádkozunk Isten minden gyermekéért, hogy mind halálig hűségesek maradjanak, és sikeresen fejezzék be futásukat Isten dicsőségére.

Összeállította: Dr. Paul Negruţ, lelkipásztor, oktatási alelnök, Baptista Unió.
Fordította:
Dr. Vass Gergely, lelkipásztor