2014. március 22., szombat

Pál apostol személyes bizonyságtétele - 1Tim 1:12-17


Pál apostol személyes bizonyságtétele
1Tim 1:12-17

12 És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, 13 Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék:
de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben; 14 Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. 15 Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.
16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hisznek majd ő benne az örök életre. 17 Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

n  Az áldott/boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint… (11. v.)
v  Az evangélium első számú példája, szemléltetése, maga Pál apostol.
v  Lásd bizonyságtételét háromszor: ApCsel 9:1-22. 22:1-21. 26:9-18.

I. Ki volt Pál apostol megtérése előtt? – 13a
n  istenkáromló
v  tagadta Jézus istenségét.
n  üldöző
v  ApCsel 9:1 –„Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz…”
v  1Kor 15:9 – „9 Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.”
v  ApCsel 7:58 – „És kiűzvén a városon kívül, megkövezték: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le.”
n  erőszakoskodó
v   büszke és kegyetlen
n  Pál bizonyságot tesz arról, hogy tudatlanul cselekedett
v   Jóllehet tudós volt, ismerte a Törvényt: – ApCsel 23:3 – „Akkor Pál monda néki: Megver az Isten téged, te kimeszelt fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek?” 
v  Gal 1:13-14 – „13 Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. 14 És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.”
v  Elméje megvakíttatott – 1Kor 2:14 – „14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.”
v  2Kor 4:3-4 – „3 Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek: 4 Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.”

II. Hogyan lett megváltva? – 13b-15. v.
n  de könyörült rajtam” – 13b. “De azért könyörült rajtam” – 16a.
v  Tudatlanul cselekedett: 3Móz 5:14-19 – „14 Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: 15 Ha valaki hűtlenséget követ el, és tévedésbôl vétkesen elvesz az Úrnak szentelt dolgokból: vigyen az ő vétkéért való áldozatot az Úrnak, egy ép kost a nyájból, amint te becsülöd, ezüst siklusokban, a szent siklus szerint, vétekért való áldozatúl. 16 És amit vétkesen elvett a szent dologból, azt fizesse meg, és tegye hozzá az ötödrészét, és adja azt a papnak. ìgy szerez néki engesztelést a pap a vétekért való áldozat kosával, és megbocsáttatik néki.”
v  4Móz 15:24-25 (-31) – “24 Akkor, hogyha a gyülekezet tudtán kívül esik a tévedés, az egész gyülekezet áldozzék egy fiatal tulkot egészen égőáldozatul, kedves illatul az Úrnak, és étel- és italáldozatot is hozzá szokás szerint, és egy kecskebakot bűnért való áldozatul. 25 És végezzen engesztelést a pap Izráel fiainak egész gyülekezetéért, és megbocsáttatik nékik, mert tévedés volt az; ők pedig vigyék be az ő áldozatukat tűzáldozatul az Úrnak, és a bűnért való áldozatukat az Úr elé az ő tévedésükért.”
n  „Hüper” – szerfelett. (Hiperaktív, hiperérzékeny…)
n  Pál alázatossága:
v  - első a bűnösök között – 1:15
v  - legkisebb az apostolok között – 1Kor 15:9
v  - legeslegkisebb a szentek között – Ef 3:8.
n  Nemcsak „voltam”, hanem „vagyok”!
v   Jézus azért jött, hogy a bűnösöket üdvözítse. A legnagyobb probléma a bűn.

III. Ki lett Pál megtérése után? – 16-17. v.
n  Hosszútűrő -
v   Fil 4:12-13 – „12 Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. 13 Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.”
n  Példa másoknak – 16. v.
v  16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hisznek majd ő benne az örök életre.”
n  Prédikátor – az üldözőből. Misszionárius – a gyilkosból.
v  Előbb azt hitték, csak megjátszodja a változást – ApCsel 9:26-28 – „26 Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. 27 Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében. 28 És ki- és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben:”
n  Isten reá bízta az evangéliumot –
v  Gal 1:11-12 – „11 Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; 12 Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.”
v  Gal 1:15-16 – “15 De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, 16 Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.”
n  Felruházta
v  1Kor 15:10 – „10 De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló; sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan: de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.”

Befejezés:

n  Pál apostol bizonyságtétele példaértékű számunkra