2015. június 16., kedd

Nyerd el az örökséget! - Józs 14:1-15


Nyerd el az örökséget!
Józs 14:1-15

1 Ezek pedig azok, amiket örökségül vettek el Izráel fiai a Kanaán földén, amiket örökségül adott nékik Eleázár, a pap, Józsué, a Nun fia és az atyai fejedelmek, akik voltak Izráel fiainak nemzetségei felett; 2 Sorsvetés által való örökségükül, (amint megparancsolta az Úr Mózes által) a kilenc nemzetségnek és a félnemzetségnek: 3 Mert két nemzetségnek és fél nemzetségnek a Jordánon túl adott Mózes örökséget, a Lévitáknak pedig nem adott örökséget ő közöttük. 4 Mert a József fiai két nemzetség voltak: Manassé és Efraim; a Lévitáknak pedig nem adtak osztályrészt a földből, hanem csak városokat lakásul és az azokhoz való legelőket barmaik és marháik számára. 5 Amint megparancsolta az Úr Mózesnek, úgy cselekedtek az Izráel fiai, és úgy osztották fel a földet.
6 Hozzámentek pedig Józsuéhoz Júdának fiai Gilgálba és monda néki a Kenizeus Káleb, Jefunné fia: Te tudod azt a dolgot, amelyet beszélt az Úr Mózesnek, az Isten emberének én felőlem és te felőled Kádes-Barneában. 7 Negyven esztendős voltam én, mikor elküldött engem Mózes az Úrnak szolgája Kádes-Barneából, hogy kikémleljem a földet, és úgy hoztam néki hírt, amint az én szívemben volt. 8 Atyámfiai pedig, akik feljöttek velem, elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen követtem az Urat, az én Istenemet. 9 És megesküdött Mózes azon a napon, mondván: Bizony a föld, amelyet megtapodott a te lábad, tiéd lesz örökségül, és a te fiaidé mind örökké, mivelhogy tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. 10 Most pedig, íme, megtartott engem az Úr életben, amint szólott; most negyvenöt esztendeje, amióta szólott az Úr e dologról Mózesnek, ami alatt Izráel a pusztában bolyongott; és most íme, nyolcvanöt esztendős vagyok! 11 Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes; amilyen akkor volt az én erőm, most is olyan az én erőm a harcoláshoz és járásra-kelésre. 12 Most azért add nékem ezt a hegyet, amelyről szólt az Úr azon a napon; mert magad is hallottad azon a napon, hogy Anákok vannak ott, és nagy, erősített városok; hátha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, amint megmondta az Úr. 13 És megáldotta őt Józsué, és odaadta Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül. 14 Azért lett Hebron a Kenizeus Kálebé, a Jefunné fiáé, örökségül mind e mai napig, amiért hogy tökéletesen követte az Urat, Izráelnek Istenét. 15 A Hebron neve pedig annak előtte Kirjáth-Arba volt; aki a legnagyobb ember volt az Anákok között. A föld pedig megnyugodott a harctól.

n Káleb hiteles, követésre méltó példát adott minden hívő embernek. Története a hit hatalmáról beszél, pedig ez csupán egy kicsiny részlete annak a hosszabb elbeszélésnek, amely Kánaán elfoglalásáról és felosztásáról szól. Ez az elbeszélés a 14. résszel kezdődik és a 17. részig tart: a 14. részben egy pozitív-, a 17. rész végén pedig egy negatív példa mutatja be a hitet. A két történet Kálebről és a József fiairól, egy egységes elbeszélést határol be, melynek fő mondanivalója az Isten iránti bizalom, és az, hogy annak milyen következményei vannak.
n Hitetlenebb bibliakutatók úgy vélik, hogy Józsué könyvét valamikor Jósiás király idejében írták, és végleges formáját csak a fogságból való hazatérés után nyerte el. Szerintük a Józsué könyvében csupán kitalált történetek vannak, amelyek sohasem történtek meg... De erre határozottan rácáfol a Káleb története a 14. részben, és a József fiainak kérése a 17. rész végén, amelyet olyan részletességgel közöl az ige, hogy azt csak egy szem és fültanú írhatta le.
n Tudjuk a Bírák könyvéből, hogy Józsué halála után Izráel népe megalkudott az ellenséggel és hitetlenül elfordult az Úrtól: nem űzte ki a Kannaneust és nem vállalta a harcot a teljes győzelemig. Ennek az oka a hitetlenség és a félelem volt. A 17. rész végén például Józsué a József fiaival, Manasse és Efraim leszármazottaival beszél. Amikor Jákób lement Egyiptomba, megáldotta Mannasét és Efraimot, de úgy, hogy kezeit keresztbe téve a kisebbiket, Efraimot helyezte Manassé elé, jelezve ezzel azt, hogy Efraim nagyobb néppé növekszik, mint Manasse. Manasse akkora örökséget kapott, hogy fele a Jordánon túl volt, a másik fele a Jordánon innen. Az Efraim fiai azonban, jóllehet sokan voltak, nem lakott ilyen nagy kiterjedésű területen. Miért? Nem volt hely? De igen, csakhogy azért harcolniuk kellett volna. Örökségük egy részét hegyek és völgyek, erdők borították, ahol fegyveres kananeusok és óriások tanyáztak. Dicsekedni tudtak harci kedvükről és képességükről, mint ahogyan Gedeonnal és Jeftével is vitáztak, de lényegében még a saját harcaikat sem vállalták, hogy megharcolják! Józsué rövidre zárta a velük való beszélgetést: „Szólott pedig Józsué a József házának, Efraimnak és Manassénak, mondván: Sok nép vagy te és nagy erőd van néked, nem lesz néked csak egy sors szerint való részed, mert hegyed lesz néked. Ha erdő az, úgy irtsd ki azt, és annak szélei is a tieid észnek, mert kiűzöd a kananeust, noha vas szekere van neki, s noha erős az.” (Józs 17:17-18)
n Ebből a sötét háttérből, amelyet József fiainak félénksége és hitetlensége mutat, felragyog a Káleb hite és bátorsága, amelyről a 14. részben olvashatunk. Íme, a kenizeus Káleb nyolcvanöt éves korában kész menni Hebron ellen a harcba, az óriások és a vasszekerek ellen, miközben a soknépű Efraim nem vállalta a kihívást, mivel félt az óriásoktól és a vasszekerektől!
n Egyrészt tehát ott van Káleb, a hit, az odaszánás, a bátorság, vállalkozás és kezdeményezés pozitív példája, másrészt pedig ott van Efraim, a hitetlenség, a félelem, a megalkuvás és tétovázás negatív példája. Egyik megnyeri a hegyet, a másik pedig nem. Egyiknek az Úr kiterjeszti örökségét, míg a másik szűkölködik, mivel nem mert elindulni, hogy megharcolja az Úr harcait.
n Nekünk is meg kell harcolnunk a hitnek szép harcát. Ahhoz, hogy Isten ígéretei a mieink legyenek, nekünk is tennivalónk van. Kövessük Káleb példáját! Miről beszél nekünk ez a példa? Mindenekelőtt a teljes odaszánásról, aztán az igazi hitről és végül az ezekből fakadó engedelmes kezdeményezésről.  

I. Káleb fiatalkori odaszánása
n A teljes odaszánást abban látjuk, ahogyan Káleb a múltban követte az Urat. A 7. és 8. versben az öreg hithős felidézi a múlt eseményeit, és többször említi azt, hogy ő már annak idején, fiatal korában, „tökéletesen” követte az Urat. Vagyis, teljesen odaszánta magát az Úrnak. A többi kémek azt hajtogatták, hogy erős az a nép, amely azt a földet lakja, a városok is erősítve vannak, és óriások lakják… „Káleb csendesítette a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondta: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal!”
n De a többiek rossz hírét vitték annak a földnek, amelyet megkémleltek. Azt mondták: „Az a föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, amely megemészti az ő lakóit, az egész nép is, amelyet láttunk azon, szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok voltunk.” (4Móz 13,26-34) Az ilyen híradásra Józsué és Káleb megszaggatták ruháikat és megpróbálták csendesíteni a népet. Ne féljetek, mert velünk van az Úr! Nekik csak Baáljuk meg Aserájuk van! De bennünket a nagy és rettenetes Isten támogat! Kétség nélkül megbírunk velük! „Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre és nekünk adja azt… Ne lázongjatok az Úr ellen se ne féljetek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér!” (4Móz 14:8-9)
n De sajnos, nem hittek Józsuénak és Kálebnek. Ezért negyven évig vándoroltak a pusztában, amíg elemésztett a hadakozó férfiak egész népsége. Hitetlenségük miatt meghatlak a pusztában! Csak az időközben felnövő nemzedék jutott be Kánaánba, plusz Józsué és Káleb. Káleb már 85 esztendős volt, de a hite, az még mindig fiatal! Azt mondta: Lássam csak, hol vannak azok az Anákok? Hebronban? Vas szekerekkel furikáznak? No, nem baj, add nékem ezt a hegyet, Józsué! Ha velem lesz az Úr, akkor kiűzöm őket, és ez lesz az én örökségem! Fiatalon is, öregen is, odaszánta magát az Úr szolgálatára.
n Ilyen teljes odaszánást kér mitőlünk is az Úr. Az első és legnagyobb parancsolat az, hogy szeressed az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből! (Mk 12:30) Ahol Isten teljes odaszánást kér, ott nem elég, ha fél szívvel, fél erővel szolgálod Őt. Mondjunk igazat, amikor azt énekeljük, hogy „Jézusért élek egészen, Néki, íme, átadom, minden vágyam, szóm és tettem, éjjelem és nappalom!” Szánd oda magad, kötelezd el magad az Úrnak teljesen, mint Káleb!
n Az, amitől a többiek féltek, ami miatt inukba szállott minden bátorságuk, pontosan az volt az, amit vállalt Káleb nyolcvanöt évesen. Azt mondta, hogy sem én, sem az Úr nem változtunk az utóbbi négy évtized alatt! Add nékem ezt a hegyet! Megyek, és elfoglalom Hebront! Íme, így beszél az, aki tökéletesen követi az Urat, aki hisz Istenben!

II. Káleb rendíthetetlen hite Istenben
n A második dolog, amit Kálebnél világosan láthatunk az ő igazi, élő és rendíthetetlen hite Istenben, aki nekik ígérte Kánaánt.
n Amikor valaki odaszánja magát teljesen az Úrnak, ezt azért teszi, mert hiszi, hogy amit Isten megígért, azt valóra is tudja váltani. Káleb hitt Istenben. Ő is látta azokat az embereket, az óriásokat, a vas szekereket, az erősített városokat, csak az volt a különbség, hogy Ő látta Istent is. Nem azt mondta, hogy nincsenek óriások, hanem azt mondta, hogy az Úrral kétség nélkül győzelmet fognak aratni felettük. Hitt! Be is jutott Kánaánba és Hebront is elfoglalta, míg a többiek sajnos nem jutottak be hitetlenségük miatt.
n Annak idején Kálebet hite miatt kiközösítették, és megbélyegezték. Van ez így ma is. Ma is így bélyegzik meg a hívőket a munkahelyen, a társadalom egyes szféráiban, azokat, akik nem hajlandók részt venni a korrupció és erkölcstelenség egyre növekvő áradatában. Azokat, akik szembe úsznak az árral. Lehet, hogy neked is lesznek hasonló élményeid, ha megmaradsz az Úr mellett teljes odaszánással. De nem baj! Gondolj arra, hogy hatszázezer fegyverforgató hitetlen ember elhullott a pusztában, miközben a hívő Káleb bejutott Kánaánba és legyőzte Anák fiait is, mert hitt!
n Példa ez azoknak, akik meg akarták hagyni a kananeust: Káleb azt üzeni, a megalkuvóknak, hogy merjetek bízni az Úrban! Akár Jezréel völgyében, akár az Efraim hegyén, akár a sík földön, akár Béth-Seánba és annak mezővárosaiban bízzál az Úrban! „Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt!” (Préd 11:1) Isten kész neked adni azt a földet, amelyet neked ígért, csak vállald a harcot! „Miképpen holt a test lélek nélkül, akképpen holt a hit is cselekedetek nélkül!” (Jak 2:26) Nem az a kérdés, hogy kicsi vagy nagy hited van, hanem az, hogy igazi hited van-e, vagy hamis! A „mustármagnyi hit”-nek nem a mennyisége számít, hanem a milyensége! Csak az élő hit előbb-utóbb naggyá fog nőni!
n Káleb nem az érzelmeire épített, hanem Isten ígéreteire: újra meg újra felemlegette, hogy arról van szó, amiről szólott az Úr azon a napon (6.10, 12. vers). A hit Isten igéjébe kapaszkodik, az élő hitnek ez az alapja. A múltbéli megtapasztalásai adják számára a reményt a jövőre.
n Az, hogy feltételes módban mondja, hogy „hátha megsegít az Úr”, ez nem a bizonytalanságát vagy hitetlenséget mutatja, hanem egyszerűen helyet ad Isten akaratának. Nem próbál követelőzni, hogy „Uram te megígérted, neked ezt meg kell tenned, a te ígéreteid igenek és ámenek…”, hanem rábízza magát is és a győzelmet is az Úrra. Magyarán szólva ez azt jelenti, hogy én hiszek és vállalkozom a harcra, de mégsem a győzelemben hiszek, hanem az Úrban! Ha Isten velem lesz, akkor biztos, hogy kiűzöm a kananeust, úgyhogy, most máris indulok a harcba! Add nékem ezt a hegyet! Az ilyen hitet szereti Isten, és meg is jutalmazza!

III. Káleb engedelmes kezdeményezése
n Végül, megfigyelhetjük Kálebnek a teljes odaszánás és igazi hit által történt engedelmes kezdeményezését is.
n Káleb helyet adott az Úr akaratának és nem próbálta ráerőszakolni Istenre a saját akaratát. A hit olyan vállalkozást jelent, amely az Úrra bízza az eredményt.
n Hallottam egy cipő gyárosról, aki kiküldte egyik piackutatóját egy meleg égövű országba, hogy mérje fel, mennyi cipőt lehetne ott eladni. Az illető alighogy megérkezett, máris visszatáviratozott, hogy küldjenek pénzt, vehesse meg a visszatérő jegyet, mivel ott nincs semmi jövője a cipők eladásának, mert mindenki mezítláb jár. Persze, azonnal pénzt küldtek neki, és ő hazautazott. Nemsokára a cipőgyáros újabb piackutatót menesztett abba az országba, aki alighogy megérkezett, azonnal táviratozott, hogy kérem, gyorsan küldjék az összes raktáron levő cipőt, mert óriási a piac: egyelőre mindenki mezítláb jár!
n Íme, kétféleképpen lehet nézni még a cipőpiacot is, hát még az Anákokat!
n Lássuk csak, hogyan állunk mi ezekkel az Anákokkal! Vannak, akik félnek, és azt mondják: jaj, nehogy ki ejtse valaki a nevüket! Ne emlegessétek a bevenni való városokat, a parlagon hagyott missziómezőket! Mi nem megyünk irtani az erdőt, sem széttörni a vasszekereket! Mi félünk! Csak azt akarjuk, hogy hagyjanak békén! Nagyon jól megvagyunk mi magunkban… Persze, nekünk is jól fogna, de csak úgy, ha nem kellene vállalni, építeni semmit, ha nem kell megharcolni semmit! Ha nincs kockázat!
n Ezzel ellentétben, ott vannak a Káleb lelkületűek, akik azt mondják: add nékem ezt a hegyet! Hallottam, hogy Anákok, meg erősített városok vannak ott! Hallottam, hogy még sok föld maradt elfoglalni való: városok gyülekezetek nélkül, sok település, amely nem lett meghódítva Istennek! Ha nem megy senki, hát akkor vállalom én! Velem lesz az Úr! Győztesen fogok hazatérni! Add nékem ezt a hegyet! Ami az egyik szívbe a félelmet oltja, az a Káleb lelkületűek szívébe a bátorságot adja. Ha az Anákokról van szó, egyiknek remeg a lába, a másiknak meg emelkedik az adrenalin szintje. Te melyikhez tartozol?
n A Bírák könyvének elején arról olvashatunk, hogy Manasse sem űzte ki, Zebulon sem űzte ki, Nafthali sem űzte ki az ellenséget... Itt van Káleb, aki egy személyben példát ad ezeknek a nemzetségeknek hitből és vállalkozásból: hogyan kell legyőzni az óriásokat. De példát ad nekünk is. Ki lehet űzni az ellenséget! Győztes lehetsz a lelki harcban! Csak vállalkoznod kell, kezdeményezned kell, és hinned kell, hogy Isten ígéretei igazak.