2017. október 23., hétfő

Álljunk készen a szolgálatra! - Ézs 6:1-13

Álljunk készen a szolgálatra!
Ézs 6:1-13

n Az Úr szentségre hív bennünket. „Szentek legyetek, mert és az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok!” 3Móz 19:2.
n Ez a parancs Istentől ered. Tekintélye van. (1Thessz 4:3; Zsid 12:14).
n Minden hívőnek szól.
n Sürgős. Most kell engedelmeskedni neki. A holnap nem a miénk (Zsid 3:7-9). „Mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből” (Fil 2:13).
n Ézsaiást is szentségre hívta el. Aztán elhívta a szolgálatra is. Szolgálni csak szent élettel lehet.

I. Isten kijelentette, bemutatta Ézsaiásnak az Ő szentségét – 1-4. v.
n Uzziás király halálának évében kapta az elhívást, Jeruzsálemben.
n Fiatalon ismerhette a királyt. Rokona volt. Uzziás 52 évet uralkodott, Isten iránti hűségben. Isten nagyon megáldotta. A polgárok is jólétnek örvendhettek.
n De a nép továbbra is bűnben élt, távol az Istentől. Később Uzziás is felfuvalkodott, és Isten leprával büntette meg (2Krón 26).
n Az asszír terjeszkedés még nem jelentett problémát. A jólét miatt az erkölcsi romlást sem tekintették olyan súlyosnak.
n Uzziás meghalt Kr.e. 740-ben. Ézsaiás szívében is ott volt a fájdalom, és az aggodalom: Ki fog ezután a törésre állni? Nemzei krízisben ki lehet segítség? Ilyenkor szokták az emberek keresni az Istent. Ézsaiás is kereste az Istent úgy, ahogyan még soha. Megértette, hogy az emberi segítség itt nem elég.
n Bizonyára Isten engedi meg az ilyen időket, hogy leszoktasson a megszokásról. Ne legyen az ima és az istentisztelet rutinszerű. Hajlamosak vagyunk a felületességre. Nos, a próbában már nem vagyunk felükletesek. Olyankor nagyon komolyan tudunk imádkozni.
n Ézsaiás a Templomba ment, ahol egy látomása volt (Zsid 9:24). Isten válaszolt az imádságára.
n 1…látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot; 2 Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orczáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett; 3 És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével! 4 És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel.”
n A szeráfok csak itt vannak említve a Bibliában. Ők vezetik a mennyei istentiszteletet. Nevük a megemésztéssel, a tűzben való megtisztítással kapcsolatos.
n Ézsaiás látta az Urat és az Ő szentségét. Szent az Ő neve – 3Móz 20:3. 22:32.
n Isten szent, mert senki sem olyan, mint az Isten (2Móz 15:11), és szent, mert tiszta. Tökéletesen jó. Őt nem érintette e világ gonoszsága.
n A dicsőség az Isten szentségének külső megnyilvánulása.
n Az ÚSz szerint Ézsaiás magát az Úr Jézust látta (Jn 12:37-41. 1:14-18). Jel 1:9-20.
n Szükség volt erre a látomásra! Nekünk is szülségünk van arra, hogy olyannak lássuk az Istent, amilyen.

II. Isten bemutatta Ézsaiásnak szentségének megtisztító erejét – 5-7. v.
n Ézsaiás amikor meglátta Isten szentségét, abban a pillanatban meglátta a saját bűnösségét is.
n A tisztátalan ajak a tisztátalan szívnek az eredménye.
n „Tiszta szívet teremts bennem ó, Isten!” – Zsolt 51:10.
n „Csalárdabb a szív mindennél…” (Jer 17:9)
n A szívből származnak…” (Mt 15:18-19)
n Hányan vagyunk, akik tyudatában vagyunk ajkaink tisztátalanságának? Akik megijednek a kimondott szavaktól? Ha felismerjük magunkat, keresni tudjuk a megtisztulást.
n Ézsaiás sem volt erkölcstelen életű. Mégis meg kellett tisztuljon. „No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! Ha bűneitek skárlát-pirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” Ézs 1:18. Ha elfogadod a meghívást a törvénykezésre, akkor megtisztulhatsz.
n Már nem Uzziás halála aggasztja a prófétát, hanem a saját és a népe tisztátalansága. A földi krízisek idején, amikor az Urat kerestük, rájöttünk, hogy az igazi krízis lelki eredetű. Ézsiás megértette, hogy nem az asszír fenyegetés az igazi probléma, hanem a szív tisztátalansága.
n Hogyan tisztult meg?
n Az égő parázs azt a megtisztulást mutatja, amelyet Jézus áldozata árán kaphatunk – Zsid 9:22. Kol 1:14. 

III. Isten bemutatta Ézsaiásnak a szolgálatra szóló felhívást – 8. v.
n Mivel az ige, hogy „hallottam” Particípiumban van, ezt azt jelenti, hogy Isten addig is folytonosan kérdezte, de Ézsaiásnak csak most volt halló füle meghallani, hogy Isten szolgálatra hívja.
n Boldogok a tiszta szívüenk!... Mt 5:8. 2Kor 5:17.
n Úgy realitás ez. Azt látja, és azt hallja, ami Isten jelenlétében történik. „Mert ki állott az Úr tanácsában, és ki látta és hallotta az ő igéjét?” – Jer 23:18.
n A kérdés a Szentháromság előt hangzik el, és Ézsaiás hallja!
n Itt vagyok! Engem küldj! – hinnî, HelaḥEnî ! Már hallja, hogy a kérdés neki (is) szól, és kész válaszolni úgy, ahogyan Jézus is válaszolt Zsid 10:5-10.
n A szentség megnyilvánul a bűntől való elhatárolódásban, és az Istennek való teljes odaszánásban. A Krisztus szerelme szorongat… 2Kor 5:14-15.

IV. Isten bemutatta Ézsaiásnak a szolgálat áldását – 9-13. v.
n Isten részletezi, mit kell hirdetnie. Utasítja szócsövét és megtanítja az üzenetre.
n Az üzenetet nem változtathatja meg.
n A bűnösség felfedése. A Messiás hirdetése - Ézs 53. Később a reménység üzenete.


Óvakodjunk a lelki lázadástól! - Ézs 1:1-5

Óvakodjunk a lelki lázadástól!
Ézs 1:1-5
n  Az ember lázadása, Édentől kezdve: Ádám, Kain, Lámek/Énók idején, Nóé idején, Bábel…
v Ábrahám: Isten üdvtervének kedete. A megváltás/reménység kezdete.
v Izráel: Isten terve Izráellel – 2Móz 19.
v Ézsaiás (Júdában) és Mikeás (Izráelben) kortársak voltak.
v Négy király idején, de főleg kettő: Akház (a legrosszabb) és Ezékiás (a legjobb).
v Az asszír fenyegetés.

I. A lázadás (bűnösség) megnyilvánulása
n   „Elpártolt fiak” = fellázadtak
v „2 Halljátok egek, és vedd füleidbe föld! Mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőlem.”
n  „az ökör ismeri… Izráel nem ismeri…”
v „3 Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az ő urának jászlát; Izráel nem ismeri, az én népem nem figyel reá!”
n  „elhagyták”, „megutálták”, „elfordultak”
v „4 Ó, gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! Elhagyták az Urat, megutálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle”
n  A bűnt növelő (sokasító) fenyíték
v „5 Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen.”

II. Az ítélet hirdetése
n  A lázadás miatt, a hamis istentisztelet miatt.
v Pieter Powell Rubens a legnagyobb grafikus: 600 képet festett, de van belőle 2700…
v A nagy hamisító: Bír 2:13 – Baál, Astarót, 1Tim 4:1-3 – viszket a fülük… ApőCsel 20:29-30. 2Pt 2:1-3.
n  Nyilvánvalóvá kell tenni a hamisat, be kell mutatni az igazit.
v  Hamis pénzek… Féligazságok…
n  Lehet úgy adakozni, mint Ananiás és Safira.
n  Lehet úgy prófétálni, mint Bálám.
n  Lehet úgy áldozni, mint Kain.
n  Lehet úgy szolgálni,m mint Géházi.
n  Lehet úgy tanítavány lenni, mint Júdás.
n  Lehet úgy imádkozni, mint a farizeusok.
n  Lehet benn lenni a vacsorán, de menyegzői ruha nélkül.
v Ézsaiás az ítélethirdetés eszköze. Ézs 6.

III. Reménység az ítéletben
n  Ézs 1:18.

n  Ézs 53.