2015. március 18., szerda

Hiábavaló istentisztelet - Préd 5:1-7


Hiábavaló istentisztelet
Préd 5:1-7
1 Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás végett közeledned jobb, hogynem a bolondok módja szerint áldozatot adni; mert ezek nem tudják, hogy gonoszt cselekszenek. 2 Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen; 3 Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból; és a sok beszédből bolond beszéd  4 Mikor Istennek fogadást téssz, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. A mit fogadsz, megteljesítsd! 5 Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be. 6 Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből [esett] ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját. 7 Mert a sok álomban a hiábavalóság is és a beszéd is sok; hanem az Istent féljed.

<  Hallgatás végett = Engedelmesség végett.
v  Salamon tanácsokat ad az istentiszteletre járóknak.

I. Esztelen áldozat
<  Ézs 1:10-14   Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe!  11 Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hizlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm;  12 Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok?  13 Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel utálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek.  14 Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.
<  Mt 7:21-23  21 Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.  22 Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?  23 És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők.
<  Mt 23:16-19  16 Jaj néktek vak vezérek, a kik ezt mondjátok: Ha valaki a templomra esküszik, semmi az; de ha valaki a templom aranyára esküszik, tartozik az.  17 Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az arany-é, vagy a templom, a mely szentté teszi az aranyat?  18 És: Ha valaki az oltárra esküszik, semmi az; de ha valaki a rajta levő ajándékra esküszik, tartozik az.  19 Bolondok és vakok: mert melyik nagyobb, az ajándék-é, vagy az oltár, a mely szentté teszi az ajándékot?
<  1Kor 11:27-30  27 Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.  28 Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,  29 Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.  30 Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.
v -keresztség, Úrvacsora, adakozás...
<  Mik 6:6-8   6 Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos Istennek? Égőáldozatokkal menjek-é elébe, esztendős borjúkkal?!  7 Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olaj-patakokban? Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?!  8 Megjelentette néked, oh ember, mi légyen jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.
<  Ám 5:21-23   21 Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.  22 Még ha égő-áldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.  23 Távoztasd el tőlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom.
v - 3Móz 26:41. 5Móz 10:16. 30:6. Jer 4:4. 6:10.
v RMSz cikk (amikor egy lelkészt elmozdítottak állásából): hivatkoztak egyházkerületi törvényre, belső rendszabályra, parókusi jogra, a fegyelmi szabályzat 5. fejezet, 4. paragrafusának m. bekezdésére… de nem hivatkoztak a Bibliára!
<  A látszat csal!
v Gál Lajos testvér bizonyságtétele: ● A mai lányok sokkal jobban kiszépíthetik magukat – de nem képesek még egy inget sem kivasalni! ● A mai élelmiszerek csomagolása sokkal mutatósabb, de a tartalma több műanyagot tartalmaz, mint természetes élelmiszert! Annak idején, amikor a tejtermékeket és a húst köpték ugyan a legyek, mégsem volt annyi megbetegedés! ● A lelkiélet is ilyen: A mai lelki vezetők marketing tanfolyamokon sajátítják el, hogyan lehet a templomokat megtölteni, milyen előadásokkal, milyen zenével, milyen programmal… Sikerül is, néha. De nincs benne erő!

II. Esztelen beszéd
<  Jak 3:1-12  Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen.  2 Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni.  3 Íme, a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk.  4 Íme, a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja.  5 Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Íme, csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!  6 A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.  7 Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelídíttetett az emberi természet által:  8 De a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes.  9 Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek:  10 Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!  11 Vajon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-e édest és keserűt?  12 Avagy atyámfiai, teremhet-e a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.
<  zabola, kormány... – tűz, vadállat... – forrás, fügefa-szőlőtő
v imádságban, prédikációban, éneklésben...
<  a te szádból ítéllek meg, gonosz solga... (Lk 19:22)
v „Szép vagy!”
v „A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” (Reginam occidere bonum est timere nolite et si omnes consenserint ego non contradico.)
v „Azt mondják a hatalmasok, hogy akinek hatalma sok, még nem elég hatalmas ok, hogy vacsorára hat alma sok.”
<  Kol 3:16-17  6 A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.  17 És mindent, amit csak cselekedtek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
<  Kol 4:3-6   3 Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az Ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok;  4 Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.  5 Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván.  6 A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.
v ember-ember között, házastársak között
<  Péld 25:11  11 Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!
<  - Péld 15:26   26 Utálatosok az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek.

III. Esztelen fogadás
v az a fogadás esztelen, amelyet nem teljesítettek. Ami csak egy elmosódott emlék marad...
<  Zsolt 76:11   11 (76:12) Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik ő körűlte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek.
<  2Móz 23:22-24. Péld 2.25. JSír 3:22-23   22 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága!  23 Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!