2013. augusztus 26., hétfő

A felhő és a tűzoszlop - 4Móz 9:15-23

A felhő és a tűzoszlop
4Móz 9:15-23

 15 A hajlék felállításának napján pedig befedezé a felhő a hajlékot, a bizonyság sátorát; és estve a hajlék felett vala, tűznek ábrázatjában reggelig.
 16 Úgy vala szüntelen: A felhő borítja vala azt; és tűznek ábrázatja éjjel.
 17 Mihelyt pedig felszáll vala a felhő a sátorról, azonnal elindulnak vala Izráel fiai; és azon a helyen, ahol a felhő megáll vala, ott ütnek vala tábort Izráel fiai.
 18 Az Úr szava szerint mennek vala Izráel fiai, és az Úr szava szerint táboroznak vala; mind addig, míg a felhő áll vala a hajlékon, táborban maradnak vala.
 19 Még ha a felhő sok napig nyugszik vala a hajlékon, akkor is megtartják vala Izráel fiai az Úr rendelését, és nem indulának.
 20 Megesék, hogy a felhő kevés napon át lőn a hajlékon: akkor is az Úr szava szerint maradnak vala táborban, és az Úr szava szerint indulnak vala.
 21 Megesék, hogy a felhő estvétől fogva ott lőn reggelig; mikor azért reggel a felhő felszáll vala, akkor indulnak vala el; vagy egy nap és egy éjjel lőn ott; mikor azért a felhő felszáll vala, ők is indulának.
 22 Vagy két napig, vagy egy hónapig, vagy hosszabb ideig lőn ott; ameddig késik vala a felhő a hajlékon, vesztegelvén azon, táborban maradnak vala az Izráel fiai is, és nem indulnak vala tovább; mikor pedig az felszáll vala, ők is indulnak vala.
 23 Az Úr szava szerint járnak vala tábort, és az Úr szava szerint indulnak vala. Az Úrnak rendelését megtartják vala, az Úrnak Mózes által való szava szerint.

n  Az Isten dicsőségét jelző felhő az Ószövetségben olyan, mint a Szentlélek jelenléte a hívőben.
n  A felhő hűsített, védelmet nyújtott a sivatagi nap ellen, éjjel pedig melegített az hidegben.
n  De főképpen: vezetett. Lehetőségük volt követni, vagy – a maguk útját járni.

I. A felhő megvárakoztat
n  A felhő felemelkedését meg kellett várni.
v  Figyelni kell hitünk Fejedelmére: Zsid 12:1-2„Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.”
v  Ez azt jelentette, hogy a tervezés és előreláthatóság korlátozva volt. Jak 4:13-15„Nosza immár ti, akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk; Akik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.”
n  Jézus azt mondta: Én vagyok az út…
v  Róm 8:14. – „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.”
v  Lehet, hogy Isten azt mondja neked, hogy várj. A felhő nem mozdul. A várakozás nem kívánatos. Ez nem az, amit te szeretnél. De garantálom, hogy ez a legjobb számodra! Isten hűséges marad.
n  Mivel a felhő bármikor felszállhatott, mindig késznek kellett lenni az indulásra.

II. A felhő útnak indít
n  Amikor a felhő felemelkedett, akkor indulni kellett!
n  Isten adott nekünk egy vezetőt: az Ő Szentlelkét. Jn 16:13-14De mikor eljő amaz, aki igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.” Testünk a Szentlélek Temploma.
v  A vezetés mindig összhangban van az Ő Igéjével. 2Tim 3:16A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.”
v  Zsid 4:12Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”
n  Amikor a felhő a Veres-tengerhez vezette őket, zsákutcának tűnt - 2Móz 14:19-20Elindúlt azért az Istennek Angyala, aki járt az Izráel tábora előtt, és méne mögéjük; a felhőoszlop is elindult előlök s mögéjük állt. És oda méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel tábora közé; így lőn a felhő és a sötétség; az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz.”
v  De várakozni Istenre gyakran mégis Isten védelmét jelenti. Isten szándékosan vezette őket zsákutcába: meg akarta tanítani őket várni, és hinni abban, hogy bármilyen kétségbeejtő a helyzet, Istennek akkor is van megoldása.
n  Isten mozgásban van. Ő nem szűnt meg vándorolni.
n  Mi nem szeretünk költözni. De ha mégis, akkor a szép helyeket szeretjük. Megvannak az elképzeléseink a helyről, a házról… Pedig csak ott érdemes lakni, ahol ott van az Úr!
v  Rubeniták – 4Móz 32:1-5„Rúben fiainak pedig és Gád fiainak igen sok barmok vala. Mikor látták a Jázér földét és a Gileád földét, hogy ímé az a hely (jószág-marha-tartani való hely: Eljövének Gád fiai és Rúben fiai, és szólának Mózesnek és Eleázárnak, a papnak, és a gyülekezet fejedelmeinek, mondván: Atárót, Díbon, Jázér, Nimra, Hesbon, Elealé, Sebám, Nébó és Béon: A föld, amelyet megvert az Úr az Izráel fiainak gyülekezete előtt, baromtartó föld az; a te szolgáidnak pedig sok marhájuk van. És mondának: Hogyha kedvet találtunk a te szemeid előtt, adassék ez a föld a te szolgáidnak örökségül, ne vígy minket át a Jordánon.”
n  Élim pálmái alatt, Szin pusztájában, Márá vizeinél, Sinainál… Csak ott érdemes lakni, ahol ott van az Úr!
n  A hívő élet lényege: követni Istent. Követni Jézust.

III. A felhő vezet
n  Amikor nem az Úrra figyeltek, célt tévesztettek. 1Kor 10:1„Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által; és mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben.”
n  Van, amikor nehéz időkön megyünk keresztül: - mintha Isten megnémult volna, nem szól már, és mintha imádságaidat sem hallaná már. Ilyenkor a tennivaló: bízni, bármibe kerülne is.
n  Fennáll a veszély, hogy olyankor eltérj Isten programjától, és embereket kövess. De a tömeg nem a felhő. Nem a tömeget kell követni, habár erre nagy hajlamunk van…
v  Jn 6:60-66. – „60 Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez; ki hallgathatja őt?  61 Tudván pedig Jézus ő magában, hogy e miatt zúgolódnak az ő tanítványai, monda nékik: Titeket ez megbotránkoztat?  62 Hát ha meglátjátok az embernek Fiát felszállani oda, a hol elébb vala?!  63 A lélek az, a mi megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.  64 De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt.  65 És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanemha az én Atyámtól van megadva néki.  66 Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül és nem járnak vala többé ő vele.”
n  Ha mégis embereket tekintesz felhőknek, akkor legalább a „bizonyságok fellegét” kövesd! (Zsid 12:1)
v  Más tömeg általában eltávolít az Úrtól – lásd: 1Sám 15:24„Akkor monda Saul Sámuelnek: Vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet; de mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavukra.”
n  Más helyettesítők is lehetnek, amivel a vezettetést próbáljuk helyettesíteni. A gyapjú, a hitetlenség jele: Bír 6:14És az Úr hozzá fordult, és monda: Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izráelt Midián kezéből. Nemde, én küldelek téged?”
v  Bír 6:36-40És monda Gedeon az Istennek: Ha csakugyan az én kezem által akarod megszabadítani Izráelt, a miképpen mondottad, Íme egy fürt gyapjat teszek a szérűre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, míg az egész föld száraz lesz: erről megtudom, hogy valóban az én kezem által szabadítod meg Izráelt, a mint mondottad. És úgy lőn. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat, harmatot facsart ki a gyapjúból, egy tele csésze vizet…”
n  A jelek kérése és keresése lehet bűnös dolog: 1Kor 1:22Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek.” Gyakran azért kérünk jeleket, mert nem akarunk engedelmeskedni Istennek. Pl. Bálám.
v  Mt 12:38-41Ekkor felelének néki némelyek az írástudók és farizeusok közül, mondván: Mester, jelt akarnánk látni te tőled. Ő pedig felelvén, monda nékik: E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik jel néki, hanemha Jónás prófétának jele. Mert amiképpen Jónás három éjjel és három nap volt a cethal gyomrában, azonképpen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában.”
n  Isten azt akarja, hogy ne önmagunkban bízzunk, hanem Benne: Péld 3:5-6Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útjaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útjaidat.”
n  Ha közönségeset akarsz, vagy kiszámíthatóságot – akkor a hívő élet nem neked való. Ha biztonságot akarsz, akkor neked való: higgy és engedelmeskedj! (Ábrahám)

Befejezés:
23. Zsoltár – „Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűköldököm.
 2 Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
 3 Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ô nevéért.
 4 Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.
 5 Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
 6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.”
Zsoltár 139:7-10 – „7 Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak?
 8 Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
 9 Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
 10 Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem.”

Ez 48:35 – „…a város neve ama naptól fogva: Ott lakik az Úr!”