2013. december 8., vasárnap

Nekem az élet Krisztus - Fil 1:21Nekem az élet Krisztus
Fil 1:21

n Ronald Reagen elnöknek azt próbálta megmagyarázni egy fiatal fiú, hogy az elnök generációja nem értheti meg a mai fiatal generációt, mert az ő fiatalkorában még nem volt tévé, lökhajtásos repülőgép, űrutazás, nukleáris energia, számítógép, (internet és mobiltelefon)… Rövid szünet után az elnök azt válaszolta: Igazad van. A mi időnkben ezek a dolgok még nem léteztek. Mi találtuk fel őket!

I. Nekem az élet Krisztus
(1) Az életem célja: Krisztus magasztalása – 21a. v.
 20 Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is, nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által.  21 Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
n Az életem alapelve: Krisztus. Krisztus lakozik bennem, Ő az életem, mert Ő maga az élet. „Akié az Fiú, azé az élet…” „Én vagyok… az élet.” Akkor kelsz életre, amikor feltámadsz Jézus Krisztussal. „És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlen­ségé­ben, ővele együtt életre keltett megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára” (Kol 2,13k).
n Ez azt jelenti, hogy Krisztus az életem forrása, és Ő marad annak főcélja.

(2). Az életem szolgálata: Krisztusnak való szolgálat – 22-24. v.
 22 De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom.  23 Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb:  24 De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.
n Pál apostolnak egész élete arról szólt, megtérése után, hogy Jézus Krisztus számára éljen.
v  Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk” (Róm 10,9k.).

(3). Az életem öröme: Krisztus – 25-26. v.
 25 És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre;  26 Hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által.
n Zsolt 43:4
n „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!” Ezt a börtönből írta Pál apostol. De a börtönben is tud örülni, mert Jézus Krisztus az életének beteljesítője.

(4). Az életem mintája: Krisztus – 27. v.
 27 Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megálltok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért;
n A Fil 3:12-14 – Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én énmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.”
n Jézus bemutatta, hogyan kell élni. Vannak hősök, akiknek életét csodálni lehet. De a hősökben is csalódhatunk. Jézusban soha! „Az én hősöm…”

(5). Az életem keresztvállalása: Krisztus – 28-30. v.
 28 És meg nem félemlvén semmiben az ellenségek előtt: a mi azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van;  29 Mert néktek adatott a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érette:  30 Ugyanolyan tusakodástok lévén, a milyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem.

II. A meghalás nyereség – 21b. v.
n „…és a meghalás nyereség.” Nem magamért élek, hanem Érte. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. (Róm 14:8) „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.” (Jel 14:13)
n Mit nyerünk?
v  Egy jobb, megdicsőült testet. Tökéletességet. 1Kor 15:51-52 – „Íme, titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk, nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”
v  Egy mennyei otthont. Jn 14:1-3. 2Kor 5:1.
v  Egy jobb örökséget – ami a legnagyobb kincs.
v  Egy jobb közösséget – mert itt egyenként el kell engednünk szeretteinket, barátainkat, de ott többé nem lesz elválás.
n Ha számodra az élet a pénz, élvezet, önmagad, akarás, a bűn, akkor a halál veszteség. Ha számodra az élet Krisztus, akkor a halál nyereség.

Befejezés:
n „Nekem az élet Krisztus” azt is jelenti, hogy Jézus az életem ereje.
n Fil 4:13 – „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”
v Mindent elveszítünk, anyagi javakat, rangot és elismerést, amikor meghalunk. „Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle” (1Tim 6:7). De: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 11:25)
v Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban” (Róm 8:38k.).