2013. augusztus 8., csütörtök

PÉLDÁZATOK: „Ha meg nem tértek..." - Lk 13:1-5

„Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek!”
 1 Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette.  2 És felelvén Jézus, monda nékik: Gondoljátok-é, hogy ezek a Galileabeliek bűnösebbek voltak valamennyi Galileabelinél, mivelhogy ezeket szenvedték?  3 Nem, mondom néktek; sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.
 4 Vagy az a tizennyolc, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket, gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél?  5 Nem, mondom néktek; sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.

n  Ma talán azt kérdeznénk Jézustól, hogy hallott-e azokról a moldovai turistákról, akik Montenegróban a szakadékba zuhantak a busszal, és 18-an meghaltak? Vagy azokról az egyiptomiakról, akiket a kairói Tahrir téren nemrég lelőttek? Vagy Erőss Zsoltról és Kiss Péterről, akik a Himalája Kancsendzönga csúcsának megmászása után nem tudtak élve lejönni…
n  Az Úr a szemünkbe nézne, és azt mondaná: azt hiszitek, hogy azok a moldovaiak vagy egyiptomiak, vagy Erőss Zsolték gonoszabbak voltak más moldovaiaknál, vagy egyiptomiaknál, vagy hegymászóknál, hogy ezeket szenvedték? Dehogy! Ha meg nem tértek ti is hasonlóképpen elvesztek!
n  Jézus ilyen őszintén egyenes volt. A figyelmet mindig a személyes elkötelezettségre terelte. Tűzzel és hatalommal beszélt. Bizonyára senki se unatkozott, amikor Ő prédikált.
n  John Piper gondolatait követem, amikor kiemelem azt a négy kulcsszót, ami ebben a példában van. A négy szó: „mindnyájan”, „hasonlóképpen”, „elvesztek”, és „ha meg nem tértek”.
v  Ennek a négy kulcsszónak a vizsgálatával arra szeretném terelni a figyelmünket, hogy hogy körülöttünk megtéretlen emberek vesznek el, kárhoznak el!

I. „Mindnyájan”
n  Néhányan beszámoltak az Úrnak arról, hogy Pilátus hogyan gyilkolt meg áldozó galileaiakat, akinek vérét azok áldozatával elegyítette, a bárányok, gerlicék és galambok vérével.
v  Mintha most itt berohanna az imaházba valaki, amikor épp úrvacsoraosztás van, elvágná némelyek nyakát, és azok vérét az úrvacsorázó poharakba töltött borral vegyítené… Ilyen irtózatosan gonosz dolog volt az, amit Pilátus művelt!
v  Amikor ezt meghallották, az Úr Jézus hallgatóinak megvolt a véleményük. Nem mondják ki, de Jézus hallja azt a véleményt: ezek a galileaiak valami rettenetes dolgot követhettek el, ha Isten megengedte, hogy velük mindez megtörténjék. Rendkívüli tragédia rendkívüli bűnösséget kell jelentsen – nemde? Neked is ilyen a teológiád a bűnről és bűnhődésről?
n  Erre az Úr válasza az, hogy: nem. Azok bűne nem volt rendkívülibb, mint a ti bűnötök. És ha meg nem tértek, ti is mindnyájan ilyen rendkívüli módon pusztultok el.
v  Más szóval, az Úr Jézus nem azt mondja, hogy azok bűne nem volt rendkívülien szörnyű, hanem azt mondja, hogy a ti bűnötök ugyanolyan rendkívülien szörnyű bűn! És a bűn következménye mindnyájatok számára ugyanolyan lesz! Legyetek felkészülve! A bűn zsoldja a halál!
n  Ez a tanítás tehát mindenekelőtt arról szól, hogy mindnyájan rendkívüli módon bűnösek vagyunk. Nem osztályozgassuk egymást, hogy kicsit bűnös meg nagyon bűnös… Minden bűn kárhozatot idéz elő.
v  Ezért, a katasztrófák nem kell megrendítsenek bennünket: mindnyájan ezt érdemeljük. Mi nem vagyunk ártatlan emberek. Mindnyájan vétkeztünk – Róm 6:23. Nincsen egyetlen igaz sem – Róm 3:10. A felhívás ez, mindenki felé: Térjetek meg! Ez volt az Úr Jézus első prédikációja.

II. „Hasonlóképpen”
n  Ezt a kifejezést félre lehet érteni. Mert nem azt jelenti, hogy minden megtéretlent meggyilkolnak és vérüket az áldozatukkal elegyítik. Sem nem azt, az 5. vers szerint, hogy mindnyájan úgy vesznek el, mint azok, akikre rászakadt a torony Siloámban. A „hasonlóképpen” valami mást jelent itt.  
v  És nem jelentheti magát a meghalást sem, bármilyen formában, mert az ugyanúgy megtörténik a megtértekkel is. Mindenki meghal, azok is, akik megtértek.
n  A „hasonlóképpen” ezt jelentheti: látjátok, milyen rettenetes végük lett ezeknek az embereknek? Nem gondoltak rá. Váratlanul, hirtelen történt. Persze, ők is tudták, hogy egy nap meg fognak halni, de nem gondolták volna, hogy az ez ilyen hamar és ilyen rettenetesen bekövetkezik. Meglepte őket a vég. Nos, ha meg nem tértek, veletek is így fog történni: rettenetesen meglep majd a vég, felkészületlenül, és hirtelen vesztek el. Hasonlóképpen.
v  A párhuzam abban is van, hogy irtózatos véget értek. Ők sem vártak ilyet, mint ahogyan a mai bűnösök sem várnak ilyet.
v  Lk 17:27-30 azt mondja: – 27 Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mindama napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. 28 Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; 29 De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett.”
n  Az ilyen hirtelen történő találkozásra az Élő Istennel csak a megtérés készíthet fel.

III. „Elvesztek”
n  Mit jelent az, hogy „elvesztek”?
n  Néha jelentheti a halált: de mindannyian meghalunk, fizikailag.
v  Ez viszont most nem talál ide, mert az érthető belőle, hogy akik megtérnek, azok nem vesznek el. Ha a halált jelenti az elveszés, akkor a megtértek nem halnának meg!
v  „Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.” Többről van itt szó, mint fizikai halálról.
n  Arról az elveszésről van szó, amely a bűnhöz van kötve, amelyet a megtéréssel el lehet kerülni.
v  Vagyis: az utolsó ítéletről beszél az Úr Jézus, a kárhozatról. Olyan dologról, ami a halál után van. Ez pedig az Isten ítélete, ami rettenetes lesz a megtéretlenek számára.
n  Az ÚSz-ben az „elveszni” gyakran jelenti a kárhozatot.
v  Például Jn 3-16-ban az „el ne vesszen…” az „örök élete legyen” ellentéte.
v  Ugyanígy a Jn 10:28-ban: „És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek”. Mert az elveszés akkor történik, ha nincs örök életed.
v  1Kor 1:18-ban így olvassuk: „a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.”
v  Zsid 9:27 – „Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet (következik).”
v  Ilyen rettenetes dolog a bűn: kárhozatot, örök elveszést okoz: Mt 25:46 – „És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.”
n  Ne vegyétek ez valami kegyes eszmefuttatásnak. Írd le egy kártyára és ragaszd oda a kocsid műszerfalára! „Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek!” Ragaszd rá a pénztárcádra, hogy lássad, amikor vásárolsz valamit! Az elárusító is, a gyermeked is, a szüleid is, a szomszédod is, az osztálytársad is el fog veszni, ha meg nem térnek! Ez egy sürgős és gyakorlati üzenet.
n  Figyeljük meg, hogyan reagálnak az emberek a sebész rendelőjében, amikor megtudják, hogy valaki AIDS-es lett vagy rákos lett. Tudják, hogy komoly veszélybe kerültek! Mindent elveszíthetnek a földön, ha ilyen betegséget kapnak! Nos, a bűn ennél is komolyabb dolog, mert örökre elveszhetsz miatta.
v  Jézus azt mondja: Lk 12:4-5-ben – Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, aki minekutána megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől féljetek.”
n  A bűn milliószor veszedelmesebb a ráknál és az AIDS-nél. Ezért a bűnből való megtérés is sokkal fontosabb. Ne egyszerű halandókról van szó, hanem örökké élő lelkekről, akik ha meg nem térnek, örökre elvesznek!

IV. „Ha meg nem tértek"
n  Lukács három szemeléltetését adja az ítélet előtti megtérésnek vagy megtéretlenségnek:
v  Lk 10:13-1513 Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lettek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. 14 Hanem Tírusnak és Sídonnak tűrhetőbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek. 15 És te Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni.”
v  Lk 11:3232 Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel e nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás prédikálására; és íme, nagyobb van itt Jónásnál.” Ninive lakosai böjtöt hirdettek, zsákba öltöztek, a kicsitől a nagyig, és megtértek: térjen meg kiki az ő gonosz útjáról és az erőszakosságból, amely az ő kezükben van!” (Jón 3:8)
v  Lk 16:29-31A gazdag a pokolban nyitotta fel a szemét, és azt szerette volna, ha testvérei ne kerülnének e gyötrelem helyére. De sem az ő helyzetén nem lehetett változtatni, sem a halottak közül nem lehetett küldeni valakit az élőkhöz… Van Mózesük és vannak prófétáik!
n  A megtérés hittel kezdődik. A niniveiek hittek az Istennek (Jón 3:5). Komolyan vették a fenyegetést. Elfordultak gonosz tetteiktől. Megtértek zsákban és hamuban (Lk 10:13. Jón 3:8).

n  A hit és a megtérés két oldala ugyanannak a dolognak.