2014. június 30., hétfő

A megváltás előkészítője - Mt 12:22-32


A megváltás előkészítője
Mt 12:22-32
 22 Akkor egy vak és néma ördöngöst hoztak ő eléje; és meggyógyította azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszélt, mind látott.
 23 És elálmélkodott az egész sokaság, és azt monda: Vajon nem ez-e Dávidnak ama Fia?
 24 A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem űzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.
 25 Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával.
 26 Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mi módon állhat meg tehát az ő országa?
 27 És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti bíráitok.
 28 Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.
 29 Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hanemha megkötözi előbb a hatalmast és akkor rabolja ki annak házát?
 30 Aki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol.
 31 Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.
 32 Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.

Az Úr Jézus gyógyít, ördögöket űz, erre fel a nép csodálkozik és a farizeusok gonoszt forralnak.

I. Az Úr Jézus gyógyításainak célja – 22-23. v.
 22 Akkor egy vak és néma ördöngöst hoztak ő eléje; és meggyógyította azt, annyira, hogy a vak és néma mind beszélt, mind látott.
 23 És elálmélkodott az egész sokaság, és azt monda: Vajon nem ez-e Dávidnak ama Fia?
n A gyógyítások célja MINDIG az volt, hogy Isten kijelentését igazolja: 2Móz 4:15-17.
v  Jn 5:36. 6:14. 7:31. 10:24-26. 37-38.
n Elsődlegesen: nem evangélizáló eszköz volt, nem szeretetszolgálat (enyhíteni az emberi szenvedést).
n Hanem a bizonyságtételt igazoló eszköz. Az apostoloknál is: ApCsel 2:22. Zsid 2:3-4.

II. A Szentlélek elleni bűn -24-28. 31-32. v.
 24 A farizeusok pedig ezt hallván, mondának: Ez nem űzi ki az ördögöket, hanemha Belzebubbal, az ördögök fejedelmével.
 25 Jézus pedig, tudva az ő gondolataikat, monda nékik: Minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul; és egy város vagy háznép sem állhat meg, a mely meghasonlik magával.
 26 Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, önmagával hasonlott meg; mi módon állhat meg tehát az ő országa?
 27 És ha én Belzebub által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők magok lesznek a ti bíráitok.
 28 Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.
 31 Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek.
 32 Még a ki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.
<  Egyes karizmatikus tanítók és "próféták" ezzel az igével fenyegetőzve teszik lehetetlenné a szolgálatukat kísérő jelenségek megvizsgálását. Ezért van, aki azért aggódik, hogy vajon elkövette-e a Szentlélek káromlását, mivel megkérdőjelezi a karizmatikus jelenségek isteni eredetét.
<  Látnunk kell, hogy mi történt előtte: Mt 12,9-től egy megszáradt kezű embert gyógyított meg, szombatnapon. Azért kérdezték meg, hogy „Szabad-e szombaton gyógyítani?” - hogy vádat emeljenek ellene. A gyógyítás után a farizeusok kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele.
<  Mt 12:22-től egy vak és néma megszállottat hoztak hozzá, és ő meggyógyította. Az egész sokaság elcsodálkozott, és úgy vélték, hogy Jézus a Messiás... A farizeusok azonban kijelentették: „Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével.” De Ő ismerte gondolataikat és bebizonyította, hogy Isten Lelkével űzi ki az ördögöket, és bizonnyal elérkezett hozzájuk az Isten országa. Erre mondta: „Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás meg fog bocsáttatni az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg...”
<  Adva van tehát egy-két csodálatos gyógyulás, és néhány "szakértő", aki a csodát nem a Szent Léleknek, hanem tisztátalan léleknek, az ördögnek tulajdonítja. Miért?
v A farizeusok nem pusztán tévedtek, nem csak félreértettek valamit, hanem Jézus egyértelműen pozitív tettét tulajdonították az ördögnek (12:23,33).
v Jézus tettét eleve el akarták utasítani, és bármit is tett, azt az ördögnek akarták tulajdonítani. Számukra ezért elég volt pusztán hallomás alapján ítélni, még önellentmondás árán is (12:25-27).
v Jézust ugyanis addigra már eleve be akarták vádolni (12:10), sőt, végezni akartak vele (12:14).
v Jézus szerint őt félre lehet érteni, róla lehet rosszat mondani (12:32), de amit tett, azt bárkinek helyesen kellett volna megítélni, akinek helyesek az indítékai (12:33-37).
<  Egy mai hívő, aki Jézust Uraként szereti és követi, eleve nem követheti el ezt a bűnt, mivel
v Jézus az ellenségeit figyelmezteti, és nem a hívőket.
v Jézus nem arról beszél, hogy a hívők megítélhetik-e és hogyan ítéljék meg egymás szolgálatát, hanem arról van szó, hogy Jézus ellenségei hogyan és miért ítélték el az ő szolgálatát.
<  Ami bizonyos Szentléleknek tulajdonított jelenségek megítélését illeti,
v egyfelől valóban tanácsos az óvatos megfogalmazás (de nem a Mt 12:31 miatt),
v másfelől pedig igenis jogos a megvizsgálás igénye, éppen Krisztus Testének védelmében (de más igék miatt, pl. Mt 7:15-23, 1Kor 11:4, 1Thessz 5:19-21, 1Jn 4:1).

III. A Sátán megkötöztetése (29-30. v. vö. Jel 20:1-2)
29 Avagy mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába és rabolhatja el annak kincseit, hanemha megkötözi előbb a hatalmast és akkor rabolja ki annak házát?
 30 A ki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol.
<  Abban az időben élünk, amikor a Sátán meg van kötözve.
v ahogyan leszúrják a disznót, de még elszaladhat, egy darabig...
v ahogyan levághatják a kígyó fejét, de még vergődik. A Sátán is az utolsókar rúgja. Tudja, hogy kevés ideje van.
<  Maga az Úr Jézus kötözte meg. Azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa – 1Jn 3:8.
v 1Móz 3:15 – a Kígyó fejére tapos.
<  Mi a Sátán munkája?
v Isten detronálása – (Ézs 14. Ez 28 ??)
v Kísértés (1Móz 3:1-7)
v Vádolás (Jób 1-3. Jel 13.)
v Emberekben lakozás – Mk 5:1-20.
<  Hogyan rontotta le az Úr Jézus a Sátán munkáját?
v Elutasította a kísértést – Mt 4. Lk 4. Zsid 4:15
v Kiűzte őket – Lk 17:21. Mt 12,28. Lk 7:21. Tanítványait is felhatalmazta erre – Lk 7:21. 10:17-20.
v Győzedelmeskedett rajta Gecsemánéban (Mt 26:38-46)
v Halála által – 4. szó. 6. szó. - Mk 15:34. Jn 19:30 – Elvégeztetett!
v Feltámadása által – 1Kor 15:55-57.
v Gyülekezetének építése által – Mt 16:18. A Pokol kapui sem... A jövőben? Jel 20:1-3. 10-14. ?