2013. augusztus 29., csütörtök

Munkával és fáradsággal - 2Thessz 3:6-13

„Munkával és fáradsággal, éjjel-nappal dolgozva…”
2Thessz 3:6-13

n  Az aratási ünnep a lelki aratásra is utal, arra, hogy az aratnivaló sok, és a munkás kevés. A tájékok fehérek az aratásra. Lelki munka van elég.
v  De a testi munka is az aratáshoz tartozik! A kenyeret meg kell keresni: dolgozni kell.
v  Persze, a meggazdagodási vágy, a pénz szerelme eltávolít az Úrtól. A gazdagság nem mindig áldás, és a szegénység nem mindig átok. 1Tim 6:6 – „Valóban nagy nyereség az istenfélelem, megelégedéssel.”
n  Némelyek szerint a munka egy szükséges rossz. Valami, amit muszáj megcsinálni, és ha muszáj, akkor essünk túl rajta minél hamarabb. Legyen minél kevesebb munka, minél kevesebb erőfeszítéssel, minél több pénzért.
v  Vannak, akik túl keveset dolgoznak, mások túl sokat.
v  Vannak, akik akkor dolgoznak, amikor kell, mások, amikor nem kell.
n  Mit tanít a Biblia a munkáról?

I. Mi okból kell dolgozni? (A munka eredete)
n  Ez Isten terve volt, Édentől kezdve.
v  1Móz 2:15 – „És vette az Úr Isten az embert, és helyeztette őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt.”
n  A munka élvezet volt, a bukás előtt, de keserves átokká vált azután:
v  1Móz 3:17-19 – „Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, a melyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Tövist és bogáncskórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszel.”
v  A „tövis és bogáncskóró” értelmezhető szó szerint is, de érthető alatta azokat a nehézségeket, frusztrációt, kiábrándultságot, ami a bukást követően a nehéz munkával együtt járt.
n  Munka és élet összetartoznak.
v  10. v. – „azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék”. Ez szó szerint így is volt az elején: ha nem volt vetés, nem lett kenyér. A koldus, kéregető, ingyenélő hozzáállás nem helyes.
n  A munka az egészséges életmódhoz hozzá tartozik.
v  A negyedik parancsolat a pihenéssel kapcsolatos. Vannak, akik sem dolgozni, sem pihenni nem tudnak!
n  Van szellemi munka, és van fizikai munka. A kettő összetartozik.
v  1Tim 5:8 – „Ha pedig valaki az övéiről és főképpen az ő háznépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél.”
v  Ha munkánk során van fedél a fejünk felett, ruházatod, eledeled, orvosi ellátásod, adjunk hálát. Van, ahol bármilyen sokat dolgozik egy édesapa, ezeket nem tudja biztosítani a családjának.
v  Gondot viselni a családodról nem azt jelenti, hogy mindent megadsz nekik, amit akarnak. Tanítsd meg gyermekeidet megelégedni.
n  Azért dolgozunk, hogy legyen miből adakozni.
v  Ef 4:28 – „Aki oroz vala, többé ne orozzon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, a mi jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.”
n  Munkánkkal jó példát adhatunk a világnak.
v  1Thessz 4:11 – „És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a miként rendeltük néktek.”
v  11. v. – „Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak.”

II. Hogyan kell dolgozni?
n  A Példabeszédek könyve gyakran bíztat a szorgalomra, és beszél a lustaság ellen.
v  Péld 10:4-5 – „Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú.”
v  Péld 24:30-34 – „A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőlője mellett, és ím, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepűje elromlott. Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból: Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra, és így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a pajzsos férfiú.”
n  Legyünk szorgalmasak, de sajnos, azt is túlzásba lehet vinni! A munkának ideje van. 
v  Préd 9:10 (9:12) – „Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed; mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.”
n  A nyugalomnapot Isten rendelte a pihenésre:
v  2Móz 23:12 – „Hat napon át végezd dolgaidat, a hetedik napon pedig nyugodjál, hogy nyugodjék a te ökröd és szamarad, és megpihenjen a te szolgálód fia és a jövevény.”
v  Isten gondoskodott arról, hogy teremtményei ne roppanjanak össze a munka alatt.
v  Az ÚSz-ben a nyugalomnak a hetedik napról átkerült az első napra. Nem valamilyen parancs miatt, hanem az Úr Jézus tiszteletére, és az első gyülekezetek gyakorlatát követve.
n  Az aratási idő a legzsúfoltabb időszak, ami a munkát illeti. De a pihenés ilyenkor is kötelező.
v  2Móz 34:21 – „Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj.” A következő igevers az ünnepek megtartásáról rendelkezik: „A hetek ünnepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás ünnepét is az esztendő végén. Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt…”
v  Ez azt jelenti, hogy a munka nem lehet kifogás, hogy amiatt nem jelenünk meg az Úr házában. Azt idejében félbe kell hagyni, és hétköznap is odaadni az Úrnak azt az időt, amit az istentiszteletre szántunk.
n  Munkánk legyen hasznos munka.
v  Az Internetezés sokszor nem hasznos munka. Malmozni lehet, amikor pihenünk, de a munka mást jelent.
n  Dolgozzunk örömmel!
v  Gyakran olyan munkát kell végezni, amit nem szeretünk. De ha Isten ajándékának tekintjük a munkát és annak eredményét, akkor tudjuk végezni örömmel: Préd 5:19 – „…örvendezzen az ő munkájának: ez az Istennek ajándéka!”
v  Talán akkor tudnánk jobban értékelni, ha nem tudnánk többé dolgozni…

III. Mi célból kell dolgozni?
n  Péld 20: 4 – „A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar majd, de nincs mit.”
n  A csapatmunka összetartja a generációkat. A gyermek tanulhat a szülőtől – dolgozni.
n  Ha megtettünk mindent, elégtételt ad.
v  Mária azt tette, ami tőle telt (Mk 14:8).
n  Ha munkánkkal szereztünk vagyonunkat, az segít jobban értékelni azt.
v  Péld 13:11 – „Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik.” MBT
n  Jobban tudjuk értékelni a pihenést is.

v  Préd 5:12 – „Édes az álom a munkásnak, akár sokat, akár keveset egyék; a gazdagnak pedig bővölködése nem hagyja őt aludni.”