2013. október 28., hétfő

Hogyan teheted tönkre a gyülekezetet 5 lépésben

Hogyan teheted tönkre a gyülekezetet (és a szövetséget), öt lépésben
- szatíra -


Több mint 20 éves szolgálatom során rájöttem, hogy kidolgozott patológiánk van arra nézve, amellyel a hanyatlást felgyorsíthatjuk. Esetleg előidézhetjük vele a helyi gyülekezet teljes megsemmisülését is. Lehet használni különböző sorrendben, különböző hangsúllyal, de az eredmény garantáltan nem marad el.

1. Gondoskodj arról, hogy a kürtzengés folyamatosan bizonytalan legyen!
A kulcsvezetők legyenek megosztottak azonosságukat, céljukat, látásukat, irányukat illetően, és fogalmuk se legyen arról, hogy milyen irányba kell haladni. Prédikálj általánosságokat, amelyek bibliai üzenetnek tűnnek ugyan, de mellőzik a sajátos alkalmazást. Így hallgatóid egyetértenek majd veled, de sohasem fogják tudni, hogy mit vár tőlük az Isten.

2. Fektess be többet a szükségben lévőkbe, nem pedig a vezetőkbe!
Ismered a mondást: a nyikorgó kereket kell kenni a legtöbbet! A gyülekezetben is így van: aki a legtöbbet nyikorog, az kapja a legtöbb zsírt. Alakíts ki olyan környezetet, ahol a legnagyobb panaszosok vannak leginkább figyelembe véve. Ez majd elszívja az erőt a vezetőktől, a szolgálattevőktől, mindenkitől.

3. Próbálj meg kedvében járni mindenkinek!
Ne ragaszkodj elveidhez, hanem a döntéseket aszerint hozd meg, hogy kik azok, akiknek az nem fog tetszeni. Mivel nem létezik olyan fontos döntés, ami mindenkinek egyformán tetszene, ezért ne hozz fontos döntéseket, és nem szabj világos irányvonalat. Ez tetszeni fogsz mindenkinek. Csak Istennek nem.

4. Soha ne szállj szembe a bajkeverőkkel!
A szabotálók hadd garázdálkodjanak szabadon: mobiltelefonnal, emaillel, pletykával, bármivel, szervezkedjenek és ássák alá a vezetők és a gyülekezet tekintélyét, és ne intsd meg őket se személyesen, se nyilvánosan. Így a bajkeverők kidobhatják horgonyaikat minden irányba, és bebiztosítják a gyülekezet hajóját arra nézve, hogy ne haladjon semerre.

5. Maradj az emlékekkel!
Ezt sokféle módon megteheted, de a legfontosabb, hogy semmilyen változás ne történjen: se a fiatalok, se a szolgálattevők ne tudjanak változtatni az múlt században meghonosodott szokásokon. Így a lényeg elvész majd azokban a kulturális megrögzöttségekben, amelyek nem felelnek meg az evangélium átadására a mai korban. Ha a gyülekezet folyton a múlttal foglalkozik, ez biztosíték arra nézve, hogy jövője sem lesz.

A terméketlen fügefa példázata - Lk 13:6-9


A terméketlen fügefa – avagy, a második lehetőség kegyelme

Lk 13:6-9


 6 És ezt a példázatot mondta: Volt egy embernek egy fügefája szőlőjébe ültetve; és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált.
 7 És azt mondta a vincellérnek: Íme, három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába?
 8 Az pedig felelvén, monda néki: Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom:
 9 És ha gyümölcsöt terem, jó; ha pedig nem, azután vágd ki azt.
 
n Közvetlenül ez előtt az Úr arra figyelmeztetett, hogy nem azért jött, hogy békességet hozzon, hanem hogy fegyvert, meghasonlást… (12:49-53).
v  Arra is figyelmeztetett, hogy hallgatói meg tudják ítélni az eget, de nem tudják megítélni az időket… 12:54-56)
v  Egy zsinagógafő bírálta Jézust, hogy szombatnapon gyógyított, akit Jézus megszégyenített. 13:10-17.
v  Majd a 13. rész végén Jézus bánkódik Jeruzsálem miatt, aki megöli a prófétákat és megkövezi azokat, akik hozzá küldettek.
n Ennek a példázatnak tehát politikai felhangjai vannak. Mégsem korlátozhatjuk mondanivalóját csak Izráelre.
v  Mindenekelőtt mégis arról van szó, hogy Izráel csődöt mondott küldetését illetően. A szőlő egy ismert metafora volt Izráelről. A fügefa is Izráelt jelenti – Jer 8:13. Hós 9:10. Náh 3:12.
v  Mt 3:10 – „a fejsze immár a fák gyökerére vettetett, minden fa, mely...”
n Mi a gyümölcs? – Gal 5:22 (a Lélek gyümölcse), + az őszinteség, alázat, szentség, engedelmesség… Jn 15:16.
n Isten ítélni fog a gyümölcstelenség miatt. Mint Saul felett (kiirtotta, félretette), mint Izráel felett (fogságba vitette, lerombolta Jeruzsálemet és a Templomot).
v  Lásd: ● Nabukodonozor, ● Belsazár, ● fáraó, ● Sodoma, ● kánaáni népek.
n Ezt a példázatot két másik történet előzi meg, amellyel korábban már foglalkoztunk. Ezek is megtérésre szólítanak fel.
v  A terméketlen fügefa példázata Isten türelmét mutatja. A megtérésre ez, mint utolsó lehetőség adatik.
v  Vannak, akik az előbbi két történetet az egyéni megtérésre szóló felszólításként értelmezik, míg a terméketlen fügefa példázatát a nemzeti megtérésre való felszólításként.
n Ne tévesszük össze a megátkozott és kiszáradt fügefával, Mk 11:12-14-ből.
v  Itt vagyunk tehát egy szőlőben, a fügefa alatt – és rólunk van szó!
 
I. Egy jogos elvárás – elment, hogy azon gyümölcsöt keressen” 6a. v.
n A gazda gyümölcsöt várt. Ez egy jogos elvárás volt a fával szemben. Isten elvárja Izráeltől, hogy istenfélő életet éljen, vagyis, gyümölcsözzön.
n A 3Móz 19:23-24 megtiltja, hogy egy frissen plántált fa gyümölcséből egyenek, sőt a negyedik év gyümölcse is Isten dicsőségére kell legyen. Nincs említve, hogy ez a fa milyen idős, de valószínű, hogy már több mint hét éves, és joggal várják el tőle a gyümölcsöt. Volt elég ideje bebizonyítani, hogy nem hiába foglalja a helyet…
n „Vágd ki!” – A gazda várt eleget. Eljött az ítélet napja.
n Azonban a vincellér kéri, hogy adassék még egy lehetőség ennek a fának, hogy gyümölcsözhessen. Még egy év – ha már három évet várt – nem kibírhatatlan… Ha terem,ni fog, akkor „jó”… megéri a várakozást.

II. Egy szomorú megállapítás  és nem talált” 6b. v.
n  Pedig komoly kiváltságokban volt része!
n Elhelyezése: a szőlőben. Itt védve volt a kerítéssel. Vadállatok nem bánthatták. Lásd: Jób – „Nem te vetted-e körül őt magát, házát és mindenét, a mije van? Keze munkáját megáldottad, marhája igen elszaporodott e földön.” – Jób 1:10
n  A fa ültetve volt. Nem magától nőtt, vadon. A gazda ezt céllal tette. Három évig jár gyümölcsöt keresni, és nem talált. Három évet, 36 hónapot, 156 hetet, 1095 napot, 26.280 órát, 473.040 percet… Nem talált.
n Ézs 5:1-7. Jn 15:8.

III. Egy sajnálatos javaslat – „Vágd ki azt” – 7. v.
n  Figyelmeztetés. Miután trágyázta és kapálta – most figyelme a kivágásra fordul.
n Milton: II. Károly király fiának: ha én Isten bünteésekén vesztettem el a látásomat, mit szólsz apádról, aki elvesztette a fejét?
n Ha Isten megbünteti a bűnt, akkor neked meg kell térned, mert te sem vagy bűntelen. Készülj fel az ítéletre!
n Isten kegyelmes és hosszútűrő (2Pt 3,9)
n Izrael népe kivágatott!
n Isten tűrt a népnek a pusztában, a bírák idején, a királyok idején… De a hosszútűrés nem tart örökké! Elveszi tőlük, és annak a népnek adja amely megtermi gyümölcsét – Mt 21:43.
n Nem akarja, hogy némelyek elvesszenek – 2Pt 3:9. 15.
n De eljön az Úr napja – 2Pt 3:7. 10.

IV. Egy reményteljes kérés – hagyj békét néki még ez esztendőben – 8. v.
n A vincellér javaslatot tesz egy utolsó próbálkozásra. 
n megkapálom és megtrágyázom” – hogy a víz könnyebben a gyökereihez juthasson, és elégséges táplálékot kaphasson.
n A kegyelmi idő felelősségteljes választ vár.
n A második lehetőség azt jelenti, hogy most van az ideje a megtérésnek, szeretetnek, bocsánatkérésnek, megbocsátásnak, megalázkodásnak, odaszánásnak.
 
Befejezés:
n A gyümölcstelenek kivágattatnak. Jn 15:2a. 6.
n A pogányok kis kivágattatnak, ha nem gyümölcsöznek – Róm 11:19-23.
n Zsid 6:1-8. „Hasonlóképpen elvesztek!” - Lk 13:3. 5.