2012. szeptember 13., csütörtök

A bibliai alkalmazásról szóló chicagoi nyilatkozat - I-IV. cikkelyA bibliai alkalmazásról szóló chicagoi nyilatkozat - I-IV. cikkely


Ez a nyilatkozat a harmadik és utolsó a három gyűlés közül, amit a Bibliai Tévedhetetlenség Nemzetközi Bizottsága (BTNB) támogatott.

Az első gyűlés (1978. október 26-28) adta ki a bibliai tévedhetetlenségről szóló chicagoi nyilatkozatot.

A második gyűlés (1982. november 10-13) eredményezte a bibliai hermeneutikáról szóló chicagoi nyilatkozatot.

Ez utolsó konferencia, a harmadik gyűlés (1986. december 10-13) vázolta fel a bibliai alkalmazásról szóló chicagoi nyilatkozatot. Ezzel a nyilatkozattal a BTNB-nek kijelölt munkája be lett fejezve, mivel a tévedhetetlenség hitelve a ma élő evangéliumi vezetők nagy számától így meghatározva, értelmezve és alkalmazva lett.

Megjegyzés

A harmadik gyűlés résztvevői aláírták az alábbi kijelentéseket és elutasításokat tartalmazó nyilatkozatot, a következő előszóval:

„Mint a BTNB harmadik gyűlésének résztvevője, aláírom ezeket a cikkelyeket, az ezek együttes üzenetével való egyetértésem kifejezéseként."


Kijelentő és elutasító cikkelyek

I. Cikkely: Az élő Isten

Kijelentjük, hogy az egy igaz Isten a teremtője és fenntartója mindeneknek.

Kijelentjük, hogy ez az Isten megismerhető az Ő kijelentése és tévedhetetlen Igéje által.

Kijelentjük, hogy ez egyetlen Isten örökkévaló három személyben létezik, mint Atya, Fiú és Szentlélek, akik közül mindegyik teljesen Isten.

Kijelentjük, hogy ez élő, cselekvő, beszélő Isten belépett a történelembe az Ő Fia, Jézus Krisztus által, hogy megváltást hozzon az emberi fajnak.

Kijelentjük, hogy Isten kijelentett jelleme és akarata minden erkölcsnek az alapja.


Elutasítjuk, hogy a Szentírás emberi nyelve nem megfelelő arra, hogy tájékoztasson arról, hogy kicsoda vagy milyen az Isten.

Elutasítjuk, hogy a Szentháromság hitelve ellentmondásos vagy elfogadhatatlan lételméletre alapulna.

Elutasítjuk, hogy az Istenről szóló álláspontot egyeztetni kellene a modern gondolkozással, amelyben nincs hely a bűn és megváltás fogalmának.


II. Cikkely: A Megváltó és munkája

Kijelentjük, hogy Jézus Krisztus igazi Isten, az örökkévalóságtól kezdve az Atyától származik, és igazi ember, Aki Szentlélektől fogantatott és Szűz Máriától született.

Kijelentjük, hogy a Jézus Krisztus személyében található elválaszthatatlan egység az Ő teljes istensége és teljes embersége között lényeges az Ő megváltó munkájára nézve.

Kijelentjük, hogy Jézus Krisztus, az Ő helyettes szenvedése, halála és feltámadása folytán, az egyetlen Szabadítója és Megváltója a világnak.

Kijelentjük, hogy a megváltás egyedül Jézus Krisztusban való hit által van.

Kijelentjük, hogy Jézus Krisztus, ahogyan a Szentírás kijelentette, a kegyes élet legmagasabb példája, és ez élet benne és általa a miénk is.


Elutasítjuk, hogy a Szentírás bármilyen kijelentést vagy kínálatot biztosítana a megváltásra, kivéve a megfeszített és feltámadott Krisztus megváltó munkája alapján.

Elutasítjuk, hogy azok, akik Krisztus nélkül halnak meg, üdvözülhetnének az elkövetkező életben.

Elutasítjuk, hogy azok a személyek, akik képesek értelmi döntésre, megváltva lehetnének a bibliai Krisztusban való személyes hit nélkül.

Elutasítjuk, hogy megfelelne a Szentírás tanításának Jézus Krisztus bemutatása, mint erkölcsi példa az ő istenségére és helyettesítő váltsághalálára való utalás nélkül.

Elutasítjuk, hogy az Isten szeretetének és igazságának megfelelő megértése garanciát jelentene az egyetemes megváltás reménységére.


III. Cikkely: A Szentlélek és munkája

Kijelentjük, hogy a Szentlélek a szentháromság istenség harmadik személye és az Ő munkája lényeges a bűnösök megváltásához.

Kijelentjük, hogy Isten igazi és üdvözítő ismerete az Isten Szentlelke által adatik, ahogyan ő igazolja és megvilágosítja a kanonikus Szentírás igéjét, amelynek Ő elsődleges szerzője.

Kijelentjük, hogy a Szentlélek irányítja Isten népét, bölcsességet adva nekik a Szentírás alkalmazására a modern kérdésekben és mindennapi életben.

Kijelentjük, hogy a gyülekezet imádatának és közösségének elevensége, a bizonyságtevésben való hűsége, a tanúskodásban való eredményessége és a misszióban való ereje direkt módon függ a Szentlélek erejétől.


Elutasítjuk, hogy bármilyen nézet, ami kétségbe vonja Isten három-személyiségét, összeegyeztethető lenne az evangéliummal.

Elutasítjuk, hogy bárki szívből vallhatná Jézus Krisztust Úrnak, a Szentlélek nélkül. 

Elutasítjuk, hogy a Szentlélek, az apostoli korszaktól mostanig, vagy most, adott volna normatív kijelentést a gyülekezetnek.

Elutasítjuk, hogy ébredésnek lehetne nevezni bármilyen mozgalmat a gyülekezetben, ami nem hozza magával Isten ítéletének és Krisztus irgalmának mélyebb ismeretét.


IV. Cikkely: A Gyülekezet és missziója

Kijelentjük, hogy a Biblia kanonikus tekintélyét annak Szentlélek általi ihletése adja, és a gyülekezet szerepe az volt és most is az, hogy felismerje és hirdesse annak autoritását.

Kijelentjük, hogy az Úr Krisztus megalapította az Ő gyülekezetét a földön és uralja azt az Ő Igéje és Lelke által.

Kijelentjük, hogy a gyülekezet apostoli, úgyhogy fogadja az apostoli hitelveket, azokra épül, ahogyan azok a Szentírásban meg vannak örökítve, és folytatja az apostoli evangélium hirdetését.

Kijelentjük, hogy a helyi gyülekezetek azonosító jegyei az Isten Igéjének hűséges vallása és hirdetése, és a keresztségnek és az úrvacsorának felelősségteljes kiszolgálása.

Kijelentjük, hogy a gyülekezetek alá vannak rendelve Krisztus Igéjének, úgy a gyakorlatukban, mint a hitelveikben.

Kijelentjük, hogy a helyi gyülekezet iránti elkötelezettség mellett a hívők megfelelően bekapcsolódhatnak a gyülekezettel párhuzamos szervezetek szakosított szolgálatába is.

Kijelentjük, hogy Krisztus arra hívja Gyülekezetét, hogy szolgáljon Neki imádással, táplálással és hitvallással, mint az Ő népe a világban.

Kijelentjük, hogy Krisztus kiküldi a gyülekezetet az egész világba, hogy a bűnös emberiséget hitre, megtérésre és igazságosságra szólítsa fel.

Kijelentjük, hogy a Szentírás egységessége és érthetősége arra bátorít, hogy keressük a hívők közötti hitelvi különbségek megoldását, és így bizonyítsuk Krisztus gyülekezetének egységét.


Elutasítjuk, hogy a gyülekezet adhatna kanonikus autoritást a Szentírásnak.

Elutasítjuk, hogy a gyülekezet az emberek akaratára vagy hagyományára épülne.

Elutasítjuk, hogy a gyülekezet megköthetné a lelkiismeretet, Isten Igéjét kivéve.

Elutasítjuk, hogy a gyülekezet szabaddá tehetné magát Isten írott Igéjének tekintélyétől, és mégis érvényes fegyelmet gyakorolhatna Krisztus nevében.

Elutasítjuk, hogy a gyülekezet alkalmazkodhatna egy sajátos kultúra követelményeihez, ha azok ellenkezést követelnek a Szentírás kijelentésével, vagy korlátozzák a hívők lelkiismeretének szabadságát.

Elutasítjuk, hogy különböző kulturális helyzetek érvénytelenítenék a férfi-nő egyenlőségét, vagy azok szerepének bibliai követelményeit a gyülekezetben.