2014. május 2., péntek

Boáz, Ruth megváltója - Ruth 4:1-17


Boáz, Ruth megváltója
Ruth 4:1-17

n  Egy sor tragédiával kezdődik.
v   Egy nagy éhség – egy meghátrált család – Három temetés – Félelem – Hazatérés.
v  Ruth is visszatér, de moábi volt – vagyis érvényes reá 5Móz 23:3 – „Az Ammoniták és Moábiták se menjenek be az Úrnak községébe; még tizedízig se menjen be az Úrnak községébe, soha örökké.”
v  Kiszolgáltatott özvegy, és szegény.
v  „Többed magammal mentem el, és elárvultan hozott vissza engemet az Úr; miért hívnátok hát engem Naóminak, holott az Úr ellenem fordult, és a Mindenható nyomorúsággal illetett engemet?” – Ruth 1:21.
n  Az örökség meg kellett maradjon a családon belül.
v  A családi tulajdon a törvény védelme alatt állott.
v  Celofád leányai is örökölhettek – de csak a családtagok. Elzálogosítani lehetett.
v  A levirátusi törvény alapján a föld megváltásához hozzá tartozott az özvegy is, hogy ne vesszen ki a neve Izráelből.
n  Aki a megváltást végezhette, bizonyos feltételeknek meg kellett feleljen.
v  A legközelebbi rokon kellett legyen.
v  Kellett akarja a megváltást.
v  Képes kellett legyen rá.

I. Boáznak joga volt a megváltásra
n  Boáz a legközelebbi rokon közül való volt.
v  Vala pedig Naóminak egy rokona az ő férje után, előkelő derék ember Elimélek nemzetségéből; neve Boáz.” - Ruth 2:1.
v  „És monda Naómi az ő menyének: Áldott legyen ő az Úrtól, a ki nem vonta meg irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól! És Naómi monda néki; Közel valónk nékünk az a férfiú; legközelebbi rokonaink közül való ő.” - Ruth 2:20.
v  Boáz hasonló volt Ruthhoz: alacsony származása volt. Ráhábtól született (Mt 1:5. Ruth 4:21. Lásd: Józs 2).
n  Volt egy közelebbi rokon is (4:3-6), de az nem akarta a megváltást.
v  A Törvény nem képes megváltani.
v  Boáz istenfélő volt, és a Törvény szerint kívánt eljárni.
n  Az igazi Megváltó Jézus Krisztus.
v  Emberré lett. Egy lett mi közülünk. „Közeli rokon.”
v  Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.” - Jn 1:1. „És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.” – Jn 1:14. Lásd: Fil 2:5-8.
v  Akarta a megváltást – nem kényszerítette rá senki. „Ki megy el, hangzott fel / a menny tele csenddel, / A földön az ember veszve van! / Nagy angyalsereg van, / de hangjuk hangtalan / Míg egy dicső szózat így felelt: / Szent Atyám, elmegyek / Oda, hol emberek / a kárhozatba zuhantak be! / Hagyok fényt, s a mennyet, / öltök embertestet / Megváltom az egész világot!”
v  A Törvény halált követelt a bűnért – 1Móz 2:17. Róm 6:23. Ezért halt meg Jézus: kifizette a megváltás díját.

II. Boáz hajlandó volt a megváltásra
n  Boáz akarta a megváltást. Örült Ruthnak. Kedvében járt.
v  Már akkor, amikor először észrevette, amikor árpát szedegetett.  
v  Ézs 53:7 – „Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!”
v  Pilátus előtt sem védekezett, hogy kiszabadítsa magát – Jn 18:37 – „Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.”(Joh 18:37 HUN)
n  Megszervezte és vezette a megváltási akciót.
v  Ruth 3:18 – „… légy veszteg, édes leányom… mert nem nyugszik az a férfiú, míg véghez nem viszi a dolgot még ma.” Lásd: 4:1-4.
v  Hitünk Fejedelme és bevégezője, Jézus – Zsid 12:2. Hajlandó volt a keresztre menni – Lk 9:51 – „Lőn pedig, mikor az idő elközelgetett, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy.
n  Véghezvitte. „Elvégeztetett!” – Jn 19:30.

III. Boáz képes volt a megváltásra
n  Ruth 2 bemutatja, hogy gazdag ember volt, megvoltak a képességei arra, hogy Ruthot kiváltsa/megváltsa.
v  Ruth 4:9 – Megvásárolt mindent, ami az Eliméleké, Mahloné és Kiljoné volt. – „Ti vagytok tanui ma, hogy megvettem mindent, a mi Eliméleké volt, és mindent, a mi Kiljoné és Mahloné volt, Naómi kezéből; Sőt a moábita Ruthot is, Mahlonnak feleségét feleségül vettem.”
n  Jézus képes volt:
v  Zsid 7:25 – „Ennek okáért ő mindenképen üdvözítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük.”
v  Az Övéi lettünk: 1Kor 6:19-20 – „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, a melyek az Istenéi.”
v  Tit 2:19 – „A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.”

Befejezés:
n  Miért tette mindezt? Mi motiválta őt erre?
v  Ruth 3:11-12 – „Most hát, édes leányom, ne félj! Mindent, a mit mondasz, megteszek néked; mert tudja az én népemnek egész kapuja, hogy derék asszony vagy. És most: bizony igaz, hogy közel rokon vagyok: de van nálamnál még közelebbi rokon is.
v  A szeretet. Róm 5:6-8 – „Mert Krisztus, mikor még erőtlenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”