2012. szeptember 26., szerda

A bibliai alkalmazásról szóló chicagoi nyilatkozat - IX-XII. cikkely

A bibliai alkalmazásról szóló 
chicagoi nyilatkozat - IX-XII. cikkely

IX. Cikkely: Az állam Isten előtt 
Kijelentjük, hogy Isten megalapította a civil kormányt, mint az Ő általános kegyelmének eszközét, hogy visszatartsa a bűnt, fenntartsa a rendet, és elősegítse a civil igazságosságot és általános jólétet.
Kijelentjük, hogy Isten jogot ad a civil kormányoknak kényszerítő erő használatára azok védelmére és bátorítására, akik jót tesznek, és azok igaz megbüntetésére, akik gonoszt cselekszenek.
Kijelentjük, hogy helyénvaló és kívánatos hogy a hívők részt vegyenek a civil kormányzásban és támogassák a törvény alkalmazását az általános jó érdekében, Isten erkölcsi törvényével összhangban.
Kijelentjük, hogy a hívő nép kötelessége, hogy imádkozzon a civil hatóságokért és engedelmeskedjen nekik, kivéve, amikor ez az engedelmesség megsérti Isten erkölcsi törvényét, vagy mellőzi az Isten által adott felelősségeket a keresztyén tanúságtételben.
Kijelentjük, hogy a kormányoknak felelősségük van Isten előtt, hogy megállapítsanak és érvényt szerezzenek a törvényeknek, amelyek összhangban vannak Isten erkölcsi törvényével, ami az emberi kapcsolatokat illeti.
Kijelentjük, hogy Krisztus uralmát a gyülekezet fölött az Ő Igéje által nem szabad összetéveszteni azzal a hatalommal, amit Ő a civil kormányoknak ad; egy ilyen zavar kompromittálná az evangélium tisztaságát és megsértené az egyének lelkiismeretét.
Kijelentjük, hogy amikor a családok vagy gyülekezetek mellőzik a bibliailag meghatározott kötelességeiket, ezzel kockáztatva tagjaik jólétét, olyankor az állam jogosan léphet közbe.
Elutasítjuk, hogy az államnak joga lenne bitorolni a tekintélyét az élet más Isten által adott területén, különösen a gyülekezetben és a családban.
Elutasítjuk, hogy az Isten országa megalapítható lenne a civil kormány általi erőszak alkalmazásával.
Elutasítjuk, hogy az államnak jogában lenne megtiltani az önkéntes imádságot és más önkéntes vallásgyakorlást, megfelelő időben, a köziskolákban.
Elutasítjuk, hogy Isten általi gondviselő megalapítása egy bizonyos kormányzásnak különleges áldást közvetítene, a kormány kötelességeinek igaz és hűséges teljesítése nélkül.
Elutasítjuk, hogy a vallásos hit lényeges előfeltétele annak, hogy valaki egy civil kormányban szolgáljon, vagy hogy annak hiánya érvénytelenítené azok törvényes tekintélyét, akik kormányoznak.
Elutasítjuk, hogy az Isten országa megalapítható lenne a civil kormányzások által.
Elutasítjuk, hogy a kormánynak jogában lenne előírni sajátos imádságokat vagy formákat a vallás gyakorlására, polgáraik számára.
X. Cikkely: Törvény és igazságosság
Kijelentjük, hogy a Szentírás az egyetlen tévedhetetlen feljegyzés a nem változó erkölcsi elvekről, amelyek alapvetőek a helyes joggyakorlathoz és az emberi jogok megfelelő filozófiájához.
Kijelentjük, hogy Isten reányomta az Ő képét minden ember szívére, úgyhogy ők erkölcsileg felelősek Előtte az ő cselekedeteikért, mint egyének, és a társadalom tagjai.
Kijelentjük, hogy Isten kijelentett törvénye, az emberiség erkölcsi természete és az emberi jogalkotás azt a célt szolgálja, hogy visszatartsa a bukott politikai rendszert a káosztól és anarchiától, és rámutasson arra, hogy az emberiségnek megváltásra van szüksége Jézus Krisztusban.
Kijelentjük, hogy az evangélium nem foglalható törvénybe, és a Törvény nem mentheti meg a bűnösöket.
Elutasítjuk, hogy a jogi pozitivizmus, vagy a törvény bármilyen más humanista filozófiája képes lenne kielégíteni a törvény és az igazság abszolút mércéje iránti szükséget.
Elutasítjuk, hogy bármelyik személy vagy társadalom betölthetné Isten elvárásait úgy, hogy igazolni tudná magát Isten abszolút igazságának ítélőszéke előtt.
Elutasítjuk, hogy bármilyen politikai, gazdasági vagy szociális rendszer szabad lenne az eredeti bűn halálos következményeitől, vagy képes lenne egy utópisztikus megoldást vagy helyettesítést kínálni olyan tökéletes társadalomra, amilyet Krisztus egyedül alapít meg az Ő második eljövetelekor.
XI. Cikkely: Háború
Kijelentjük, hogy Isten békét és igazságosságot kíván a nemzetek között és elítéli a háborút és az agressziót.
Kijelentjük, hogy törvényes államoknak joguk és kötelességük megvédeni területeiket és polgáraikat a más hatalmak általi agressziótól és leigázástól, beleértve a népesség megfelelő civil védelmének biztosítását. 
Kijelentjük, hogy a területeik és polgáraik jogos védelmében a kormányok csak igazságos háborús eszközöket használhatnak.
Kijelentjük, hogy a hadviselő államoknak küzdeniük kell minden eszközzel a civil áldozatok számának minimalizálásáért.
Elutasítjuk, hogy a Krisztus ügyét meg lehetne védeni földi fegyverekkel.
Elutasítjuk, hogy a hívőknek meg lenne tiltva, hogy fegyvereket használjanak a törvényes államok megvédésére.
Elutasítjuk, hogy a civilek válogatás nélküli lemészárlása a háborúnak erkölcsi formája lehetne.
Elutasítjuk, hogy a háború modern körülményei törölnék a civil kormányok jogát és kötelességét, hogy megvédjék területeiket és polgáraikat.
XII. Cikkely: Diszkrimináció és emberi jogok
Kijelentjük, hogy Isten, Aki a férfit és a nőt saját képére teremtette, minden emberi lénynek alapvető jogokat adott, amelyeket védeni, fenntartani és támogatni kell természetes és szellemi szinten.
Kijelentjük, hogy minden emberi lény végső soron Isten előtt felelős e jogok használatáért.
Kijelentjük, hogy a keresztyéneknek fenn kell tartaniuk és meg kell védeniük mások jogait, miközben készek kell lenniük lemondani saját jogaikról a mások javára.
Kijelentjük, hogy a keresztyének arra vannak intve, hogy kövessék Jézus együtt érző példáját, segítve hordozni azok terheit, akiknek emberi jogait megnyirbálták. 
Elutasítjuk, hogy helyénvaló lenne az olyan emberi jog, amely megsérti a Szentírás tanítását.
Elutasítjuk, hogy elfogadható lenne bármilyen cselekedet, ami kárt okozna vagy csökkentené egy másik személy természetes vagy lelki életét, megsértve annak a személynek emberi jogait.
Elutasítjuk, hogy a kor, korlátoltság, gazdasági hátrány, faj, vallás vagy nem, amit felhasználnak a diszkrimináció alapjául, hogy valamikor is igazolhatná az emberi jogok gyakorlásának vagy élvezésének tagadását.
Elutasítjuk, hogy az elsőség kívánása vagy a hatalomvágy összeegyeztethető lenne Krisztus hívásával, hogy szánjuk oda az életünket az Ő szolgálatára.