2014. november 12., szerda

A Krisztus-himnusz - Fil 2:5-11


A Krisztus-himnusz
Fil 2:5-11
5 Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, 6 Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, 7 Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; 8 És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. 9 Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

n  Ha Krisztus csak ember volt, akkor a karácsonyi történet csak legenda.
v   De Jézus nemcsak ember volt. Erről szól az Ige.
n  A himnusz összehasonlítja Krisztust Ádámmal:
ÁDÁM
KRISZTUS
Isten képére és hasonlatosságára volt teremtve
6. Istennek formájában volt,
zsákmánynak tekintette
nem tekintette zsákmánynak
hogy egyenlő legyen Istennel,
hogy ő az Istennel egyenlő,
Hanem önmagában felfuvalkodott
7. Hanem önmagát megüresítette
elutasította, hogy Isten szolgája legyen
szolgai formát vévén föl
Istenhez hasonló kívánt lenni.
emberekhez hasonlóvá lévén.
És mikor olyan állapotban volt, mint ember
8. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember
Felfuvalkodott
megalázta magát
és engedetlen lett halálig. (a bűn és a halál rabja lett)
engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. 9 Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

I. A magasság, ahonnan alászállott
n  „Istennek formájában volt” - 6. v. – morfé. 8. v. szkhéma
v   Mint a virágok (tulipán, dália, szegfű, tátóka, nárcisz, liliom…)
v  Vagy, mint az orvosság (penicillin, diazepam/nitrazepam, colebil
n  Róm 5:12-19
v   12 Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek: 13 Mert a törvényig volt a bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény. 14 Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala. 15 De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. 16 És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. 17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. 18 Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. 19 Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.
n  1Kor 15:20-28. (+42-49)
v    20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéje lett azoknak, kik elaludtak. 21 Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. 22 Mert a miképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. 23 Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután a kik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. 24 Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának; a mikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt. 25 Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. 26 Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. 27 Mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett. 28 Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.
v  1Kor 15:42-49 - 42 Épen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlansában; 43 Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. 44 Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. 45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. 46 De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. 47 Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való. 48 A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. 49 És a miképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
n  „Szolgai formát vett fel” – e4z azt jelenti, hogy önként korlátozta magát. Lemondott isteni jogairól. Nem féltette isteni formáját.
v   De Jézus ebben a szolgai formában is Isten maradt.
v  Jn 10:17-18 – „17 Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. 18 Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.”

II. A mélység, ahová alászállott, avagy az engedelmesség, ami az alászállást kísérte
n  Engedelmes volt halálig!
n  Ezt az alázatot és engedelmességet azokban a kijelentésekben láthatjuk meg, amelyekben arról beszél az Úr, hogy miért NEM jött. Többször beszél arról is, hogy miért jött, de most azt a négy esetet vizsgáljuk meg, amiért nem jött.
n  Ő nem azért jött, hogy Neki szolgáljanak... (Mt. 20:28). Jaj, sokakban ott van a vágy egy kicsit felkönyökölni és a mások feje fölött átnézni... ott lehet a kívánság, hogy felnézzenek reád, és lenézhess másokat. Az ember szereti kiszolgáltatni magát, páváskodni, éreztetni, hogy hatalmon van. Olyan vágy ez, mint amikor a tanítványok kérdezték, hogy „ki a nagyobb”? Erre Jézus azt válaszolta: „Aki közületek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Mert az Embernek Fia sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak. Szolgálatunkra vár a körülöttünk növekvő nyomor. Ezrek kiáltják: éhezem, szomjazom, jövevény vagyok, mezítelen vagyok, beteg vagyok, fogoly vagyok!... Lehetünk tétlenek? Csak a mások, a kicsinyek felé végzett szolgálatunk emelhet naggyá bennünket. A legeslegnagyobb sem azért jött, hogy Neki szolgáljanak. Az egymásnak való szolgálat nem könnyű dolog, de erre tanít minket Krisztus jövetele. „Szeress és szolgálj amíg lehet, ki tudja meddig tart életed!”
n  Másodszor, Jézus nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét (Lk 9:56), hanem, hogy megtartsa. Ezt akkor mondta Jézus, amikor Jakab és János tüzet akartak kérni az égből, egy samáriai falura, mert azok nem fogadták be őket. Ez megdöbbentő jelenet volt. Az Úr csak annyit mondott, hogy: „Nem tudjátok, minémű lélek lakik bennetek.” Hej, sokszor mi sem tudjuk! Az ellenség barátnak teszi magát, a gonoszt forraló is jóindulatot színlel. A rágalmak, a vádak, a gyűlölet között ki tudod-e mondani, hogy nem azért vagyunk itt, hogy elveszítsük egymást?! Persze, megvan az álláspontunk, és nem alkuszunk meg. De nem dobhatsz vissza kővel, nem üthetsz vissza, nem rázhatod az öklöd, nem kérhetsz tüzet az égből, mert nem ezért vagyunk itt. Jézus sem ezért jött.
n  Harmadszor, Jézus Krisztus nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot (Jn 12:47), vagyis nem azért, hogy ítéletet tartson. Ő az embert megváltani született meg Betlehemben, megszabadítani, kifogni Isten haragját és levezetni azt a Golgotán. Sajnos, mi nagyon tudunk haragudni, sokszor éppen azokra, akiket szeretnünk kellene. Némelykor csak a hibákat látjuk, és szeretet helyett kárhoztatunk. De mi értelme? A szeretet győzi le a korlátokat, a különbségeket. Karácsony a szeretet ünnepe. Egymás kárhoztatásával csak felmorzsolódunk, de a szeretet, a megértés által összefoghatunk. Ez az, amire szükségünk van. Jézus sem kárhoztatni jött.
n  Végül Jézus Krisztus nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket a megtérésre (Lk 5:32). Ha bűnösnek érzed magad, akkor ő érted jött. 99 egészséges embernek nincs szüksége orvosra. De a századik! Igen, Ő a századik elveszett juhért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Bűnbánattal, ide sorolhatod magad velem együtt, és hálát adhatsz azért, hogy karácsonykor a megszületett Jézus a te Urad és Megváltód is lehet, ha őt befogadod. Így lesz boldog karácsonyi ünneped!
n  Szolgált!
v   Megmosta tanítványai lábát. – Jn 13.
v  Engedte, hogy megkötözzék, megtagadják, leköpjék, megostorozzák, töviskoronázzák… Engedelmes volt halálig.

III. A felmagasztalás – az alászállás jutalma
n  „Ajándékozott Neki oly nevet…”
v   Jézus – Yehoshua. Dávid Fia. Isten Fia. Immánuel. Megtartó. Üdvözítő. Scodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévalóság Atyja, Békesség Fejedelme.
n  Egy nap minden térd meghajol majd előtte.
v   Nemcsak a Péteré, Jánosé, Magdoláé, Saulusé, Lídiáé, latoré…
v  Jézus Krisztus Úr!
n  Erről szól a Jel 4:9-11
v  9 És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adtak annak, aki a királyiszékben ül, annak, aki örökkön örökké él, 10 Leesett a huszonnégy Vén az előtt, aki a királyiszékben ül, és imádta azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáikat a királyiszék elé tették, mondván: 11 Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.
n  És Jel 5:9-14
v  9 És énekeltek új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecsétjeit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, 10 És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön. 11 És láttam, és hallottam a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt; 12 Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. 13 Sőt hallottam, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja volt: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké. 14 És a négy lelkes állat ezt mondta: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádta az örökkön örökké élőt.

Lásd még: http://iborzasi.blogspot.ro/2009/12/kenozis-meguresites.html