2008. április 6., vasárnap

Az emberi önzés megnyilvánulásai

Valakiknek lehet használ, álljon itt a délutáni prédikáció bővített vázlata.

Az emberi önzés megnyilvánulásai
Préd 4:1-12


■ Ez a bűnös világ az önzés világa. Egyre individualistább és magánakvaló az emberiség.
■ Fil 2:21 - 21 „Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.”
A gyülekezetben azonban másképp kell álljanak a dolgok, mint a világban!
■ Ef 4:16 – „A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben.”

I. Elnyomás
■ a nyomorgattás „a nap alatt” történik...
■ Vagyis, nemcsak a börtön, a katonaság, a törvényszék nyomorgathat, hanem a mindennapi életben fennáll, mint az emberi önzés megnyilvánulása.
■ Nincs vigasztaló – ami a lélek vagy test enyhítője lenne...
■ Zsolt 142:4 (5) – „Tekints jobbra és lásd meg, hogy senki sincsen, a ki ismerne; nincsen számomra menedék; senki sem tudakozódik felőlem.”
■ Zsolt 69:19 (20) – „Te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat; jól ismered minden szorongatómat.”
■ 2Tim 4:16-17 – „16 Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik. 17 De az Úr mellettem állott, és megerősített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából.”
■ Felborult az értékrendszer... Menyit ér? – Egy simogatás, egy kézfogás, egy együttérzés...
■ De ennél is rettenetesebb az ördög nyomorgatása. Olyan ez, mintegy álom, mert a nyomorgó nem is tudja, miért nyomorog és ki nyomorgatja!
■ 2Tim 2:25-26 – „24 Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25 A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, 26 És felocsúdnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.”
■ Róm 7:24 – „24 Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?”
■ Zsolt 50:15 – „15 És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”

II. Irigység
■ Vannak, akiknek istenük a pénz, és sohasem elégednek meg... Munka-mániások. Egyre csak dolgoznak, és jól megy nekik. Jó ez? Ugyanis, nagyon sok irigység kíséri a gyarapodást!
■ 1Tim 6:6-10 – „6 De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel: 7 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; 8 De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. 9 A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. 10 Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.”
■ A vagyon irigységet szül...
■ Mint Kainnál: 1Móz 4:6-8 – „6 És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztéd le fejedet? 7 Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta. 8 És szól s beszél vala Kain Åbellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre az ő atyjafiára, és megölé őt.
■ 1Jn 3:11-12 – „11 Mert ez az üzenet, a melyet kezdettôl fogva hallottatok, hogy szeressük egymást: 12 Nem úgy, mint Kain, a ki a gonosztól volt, és meggyilkolta az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak.”
■ Mint Dánielnél: Dán 6:4-5 – „4 Akkor az igazgatók és tiszttartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt; de semmi okot vagy vétket nem találhatának; mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne. 5 Akkor mondák azok a férfiak: Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, hacsak nem találhatunk ellene valamit az ô Istenének törvényében!”
■ Jézusra is irigykedtek, pedig vagyona se volt: Mk 15:10 – „10 Mert (Pilátus) tudta, hogy irigységből adták őt kézbe a főpapok.”
■ A szőlművesek példázatában beszélt Jézus az irigységről, amit „gonosz szemnek” nevezett: Mt 20:13-25 – „13 Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-e meg velem? 14 Vedd, a mi a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. 15 Avagy nem szabad-e nékem a magaméval azt tennem, a mit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?”
■ Ugyanígy van említve Saul irigysége Dávidra: 1Sám 18:7-9 – „7 És énekelni kezdtek az asszonyok, kik vigadoztak és mondának: Megverte Saul az ô ezerét és Dávid is az ô tízezerét. 8 Saul pedig igen megharagudott, és gonosznak tetszék az ő szemei előtt ez a beszéd, és monda: Dávidnak tízezret tulajdonítanak és nékem tulajdonítják az ezret, így hát már csak a királyság hiányzik néki. 9 Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel nézett Dávidra, sőt azután is.”

III. Munka-mánia és lustaság
■ A lustaság épp az ellentéte a munka-mániának, de mindkettő az önzés megnyilvánulása. Péld 22:13 – „13 A rest azt mondja: oroszlán van ottkinn, az utcák közepén megölettetném.”
■ Péld 6:6-11 – „6 Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs! 7 A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura, 8 Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. 9 Ó, te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból? 10 „Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek...” (Nem emlékeztet ez gondolataidra, úgy reggel 6 óra körül, amikor fel kellene kelned?...) 11 Így jön el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú!”
■ Péld 24:30-33 – „30 A rest embernek mezejénél elmentem, és az esztelennek szőlője mellett. 31 És íme, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott. 32 Melyet én látva gondolkodtam, és nézvén, ezt a tanulságot vettem abból: 33 Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra, 34 És így jön el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a pajzsos férfiú.”
■ A gyülekezetben is van „kézösszefonás”, vagyis közömbösség. Nagyon elterjedt betegség...
■ A közömbösség az Úr munkájának egyik legnagyobb akadályozója.

IV. Az egyedüllét és ellenpéldája
■ A magány átkáról értekezik Salamon, majd áttér a társas élet előnyeire. Egymásra utaltak vagyunk. A társ segítséget jelent – 10. v., közösséget jelent – 11. v., és védelmet jelent – 12. v.
■ 1Móz 2:18 – „Nem jó az embernek egyedül...” (Persze, mondhatná valaki ennek ellenpárját is: „Jó a férfiúnak asszonyt nem illetni…” - 1Kor 7:1...)
■ Zsolt 68:7 – „Csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen...”
■ A gyülekezet olyan, mint egy test: kéz, láb, szem, fül... Mindegyikre szükség van.
■ Lottie Moon, George Frederick Händel, Ludwig von Beethoven, Corrie ten Boom és Pál apostol egyedül éltek. Manapság vannak, akik egyedül élnek, mert így döntöttek: elhalasztották a házasságot a tanulmányaik vagy karrierjük miatt. Mások azért élnek egyedül, mert félnek a házasságtól. Mások a körülmények miatt élnek egyedül: még nem találták meg az igazit. Újra mások azért élnek egyedül, mert már egyedül maradtak: a férjük, feleségük vagy gyermekük útlevelet kapott az örök hazába... vagy talán csak külföldre...
■ Nincs abban semmi rossz, ha valaki azt választja, hogy nem köt házasságot, és egyedül marad. Ugyanis azok, akik megházasodnak éppúgy boldogtalanok lehetnek, mint azok, akik nem mennek férjhez, vagy nem nősülnek meg. Végigmenni a templom középső folyosóján valakivel a karodon, még nem garantálja a boldogságot. A boldogság forrása nem az, hogy Isten megváltoztatja a körülményeidet, hanem az, hogy megváltoztat téged!
■ Egy boldogtalan egyedüli személyből a házasság után is csak egy boldogtalan házas személy lehet. Egy keserű, haragos, egyedüli személyből csak keserű, haragos házasfél lehet. Sőt, az, amit a házasság után kapsz néha rosszabb, mint ami a házasság előtt volt!
■ Az „Igen” nem garantálja a magány megszűntét sem... Megoszthatsz egy házat, asztalt, vagy akár ágyat valakivel, és mégis magányos lehetsz!
■ Isten kétféle kapcsolatot rendelt az egyedüllét és magány megszüntetésére: a házastárssal való kapcsolatot (vagy barátságot) és az Istennel való kapcsolatot. A házastárs (barát) megszünteti az egyedüllétet, Isten megszünteti a magányt.
■ Mi a magányosság ellenszere? A válasz egyszerű: a társaság. Pál nem embereket, hanem barátokat kér, utolsó levelében: Lukácsot, János-Márkot és főképp Timótheust. A jóbarát az, akinek elmondhatod a mi szíved legmélyén van, és ő mégis barátod marad. Ne azt kérd, hogy legyenek jó barátaid, hanem azt, hogy legyél valakiknek jó barátja!