2014. május 11., vasárnap

Az új parancsolat - Jn 13:34-35


Az új parancsolat
Jn 13:34-35
34 Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 35 Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.”

Mindenkinek kell a szeretet. Ami van az kevés. Nem szeret igazán, s talán mi sem szeretünk senkit igazán, csak önmagunkat. Mert önmagunkat nem nehéz szeretni. Ez nem kér erőfeszítést, áldozatot, nem okoz szenvedést, ez nagyon könnyű.
De az a másik szeretet, az igazi, amelyet nem lehet kifejezni úgy, hogy „szeretlek, mert...”, sem folytatni nem lehet úgy, hogy „szeretlek amíg...” -, ez a fentről való szeretet, - ez hiányzik.
Hiányzik a házastársak között, testvérek között, munkatársak között, felebarátok között, ellenségek között.
Kár, hogy nem lehet venni pénzért. Pénzért vehetsz szép ruhákat, szép virágcsokrot, irtó nagy koszorút, méregdrága ajándékot, de szeretetet nem.  Fizethetsz gondozót, takarítót, szakácsot, munkatársat, de szeretetüket nem vásárolhatod meg. Ezért hiányzik.
Nem éretlen, romantizáló, idealizáló önző szeretet kell. Nem olyan, amilyen szeretettel szeretjük a házakat, ruhákat, autókat, kedvenc frizurákat... A „teljes szeretet” (1Jn 4:18), „soha el nem fogy”.  Szeretni nem csak szép szó. Nem csak sajnálat. Az a szeretet, amely szolgál, és na kiszolgáltat, amely ad, a legdrágábbat adja, és nem követel. Az önző szeretetnek le vannak törve a karjai, minta milói Vénusznak. Az igazi szeretet érez sohasem mondja, hogy „nem érdekel”.

I. A szeretet tárgya (Kit?)
n Kiket kell szeretnünk? – Mindenekelőtt az Urat. De azután ellenségeinket, felebarátunkat, testvéreinket és házatársunkat is.
v  Azokkal kell kezdenünk, akikkel az Úr Jézus kezdi.
n 1. Szeretnünk kell ellenségeinket
v  Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet - így értelmezték az írástudók.
v  Az Úr Jézus viszont azt parancsolja, hogy szered ellenségedet is (Mt 5:43-45)! Ez azt jelenti, hogy (1) = imádkozz értük! (2) = Jót tegyél velük! (3) = Áldjad őket!
v  43 Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. 44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket; 45 Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” (Mt 5:43-45)
Az ellenség szeretése egy isteni tulajdonság: „hogy a magasságos Isten fiai legyetek”!
v  Nem jelenti azt, hogy ez által üdvösséged lesz, vagy hogy ez által keresztyénné leszel… Nem ontológiai szempontból, hanem mintegy funkcionális kategóriaként leszel Isten gyermeke!
v  Mert a fiú azt teszi, amit az apja. Ha azt teszed, amit Isten tesz, hasonlítani fogsz Hozzá. (Jn 8:44. Mt 5:9).
v  Kis ellenségeket (akik nem bírnak elviselni). Ilyenkor nem mész át az utca túloldalára, nem foglalkozol egyébbel, tüntetően, hogy az imaházban valakit nem kedvelsz…
v  Üldöző ellenségeket – akik sértegetnek, bántanak, nehéz napokat okoznak neked. Megölnek.
v  Másféle embereket.
n 2. Szeretnünk kell felebarátjainkat
v  Erről szól a második legnagyobb parancsolat. Az irgalmaz samaritánus története (Lk 10:29-37).
n 3. Szeretnünk kell testvéreinket
v  Gal 6:10 – „míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel.”
v  1Thessz 3:12 – Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben.”
v  Zsid 13:1 – „Az atyafiúi szeretet maradjon meg.”
v  2Pt 1:7 – „A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.”
n 4. Szeretnünk kell házastársunkat
v  Ezt az Ige a legsúlyosabb szavakkal parancsolja.
v  Ef 5:25 – „Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat.”
v  Mindkettőnek szól, mert az engedelmesség is a szeretet kifejezője. „Meglássa, hogy félje a férjét” – Ef 5:32.

II. A szeretet mércéje (Hogyan?)
n  „Új parancsolat” – miért? Hiszen ez meg volt parancsolva az Ószövetségben is.
v  Azért új, mert más a mérce. Eddig a mérce az volt, „mint magadat”. Most a mérce az, „amint én szerettelek”.
v  Erről beszél az apostol Ef 5:25-ben: miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért.”
n  A szeretetben vannak fokozatok. Ebben a sorban ez a legnagyobb fokozat.
v  Jn 15:12 – „Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket.”
n  Hogyan szeretett Isten? Hogyan szeretett az Úr Jézus?
v  Az Ő szeretete tökéletes, a Szentháromságon belül. Megmutatkozik a gondviselésben (Mt 5:45), szabadító munkájában (Ez 33:11)
n  A szeretet abban mutatkozik meg, hogy megtartjuk az Úr parancsolatait.
v  Júd 21 – „Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében!”
v  Jn 15:10 – „Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben!” 
v  2Móz 19:6 – „De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és parancsolataimat megtartják.”
v  Jn 14:15 – Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.”
v  Jn 14:21 – „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.”
n A szeretet fokozatait mutatja a kifejezés is.
v  avgaph, filew, eroj, – Csak három? Agapé, fileó és erosz? Nem. Van még storgh – sztorgé (tárgyak vagy állatok szeretését), van „önszeretetet” – de a Biblia sehol sem parancsolja (vagy tanácsolja) önmagunk szeretését… Nem mondható, hogy „ötféle szeretet van”…
v  Nem lehet így becsomagolni a szeretetet, különböző kifejezésekbe: Lásd: Démás „agapé” szeretettel szerette a jelenvaló világot (2Tim 4:10), Amnon agapé-val szerette Támárt (2Sám 13:1-LXX)… Ha például a leves szeretését szeretnénk kifejezni, akkor azt az erósz szóval tennénk. Ez az ún. kívánság-szeretet – ami nemcsak a szexualitásra vonatkozik. Ez nincs benne a Bibliában.
n A fileó – rokonszenv-szeretet, ami adok-kapok alapon működik.
v  Innen ered a filantrópia, filozófia…
n Aztán van az agapé – a független szeretet.
v  Ami nem a másik emberből indul ki, hanem belülről fakad, és független attól, hogy a szeretet tárgya milyen. Isten ilyen szeretettel szeretett minket. Az agapé asztalközösség és életközösség – Jel 3:20.
n Az 1Kor 13 az Isten szeretetéről szól. Soha el nem múlik. A Szeretet Piramisa/Kolosszusa a kereszt. Az Isten szeretet.
v  A szeretet mindennél többet tehet.
v  Összeköti a távolságokat.
v  Lerontja a társadalmi osztályok falait.
v  Áthidalja az ellenségek érveit, kibékíti a feleket. Egyesíti a szemben álló pártokat.
v  Megbocsátja és elfelejti a múltat.
v  Tud engedelmeskedni.
v  Félreteszi a kifogásokat. 
v  Oda tudja adni az utolsó falatot. 
v  Megtanít héberül ragozni a személyes névmásokat: első személy, ő; második személy, te; harmadik személy, én.
v  „Türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül (illetlenül, bántóan), nem keresi a maga hasznát, nem háborodik fel, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.” A szeretet mindennél többet tehet.

III. A szeretet célja (Miért?)
n Az emberek az évszázadok folyamán sokféle jelképet használtak, hogy megmutassák vele kereszténységüket.
v  Jelvényt hordtak a kabátjuk hajtókáján,
v  Láncot akasztottak a nyakukba,
v  Sőt, voltak, akik jellegzetes módon nyírták a hajukat…
v  Önmagában nincs semmi rossz ezekben, ha valaki úgy érzi, hogy ezt így kell tennie…
n De van egy sokkal jobb jel, az Úr Jézus által parancsolt ismertetőjel, egy egyetemes jel, amelyről könnyen fel lehet ismerni a hívőket. Ez a jel a szeretet.
n Persze, anélkül is lehet valaki keresztyén, hogy nem látszik rajta ez a jel – de így a világ nem ismeri fel rólunk, hogy Krisztushoz tartozunk.
v  35. v. – „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok”
n  És azt sem fogja elhinni, hogy Jézust az Atya küldte a világba:
v  Jn 17:21-ben így szól az Úr Jézus: „amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17:21)
n  A házastársak egymás iránti szeretete valójában bizonyságtétel Jézus Krisztus szeretetéről: úgy szerette Krisztus az egyházat.
v  Minden házasságnak ilyen célja is van: Krisztusról szóló bizonyságtétel.
n  Egyszer majd elmúlik a gyermekkor,
v  elmúlik az ifjúság,
v  elszáll az élet,
v  odalesz az egészség,
v  az erő,
v  a tehetség,
v  a bölcsesség. Elmúlik minden, de a szeretet megmarad.
n  Egykor majd hited beteljesedik,
v  a reménylett dolgok körülvesznek,
v  a nem látott dolgokat színről színre szemléled. Akkor véget ér a hit és értelmét veszti a remény.
v  De a szeretet az megmarad. A szeretetre még a mennyországban is szükség lesz.
n  A szeretet soha el nem fogy. Olyan hosszú, olyan tartós, olyan erős, olyan bővelkedő. A sír és a halál sem győzi le. Sok vizek nem olthatják ki. A tökéletesség kötele, a Szentlélek gyümölcse.
v  Ó, Istenünk, taníts meg minket szeretni! „Szűkölködünk nagy mértékben, szereteted nélkül!”