2013. július 20., szombat

PÉLDÁZATOK: A farizeusok és sadduceusok kovásza - Mt 16:1-12n  A farizeusok és sadduceusok kovásza a tévtanítások veszélyéről szól.
n  A nép szívesen hallgatta az Urat, „álmélkodott, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak; és dicsőítették Izráel Istenét” – Mt 15:31.
n  De a farizeusok és írástudók megkérdőjelezték tanításait, és akadályozták a munkáját – 16:1- „kisértvén, kérték őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt”.
n  Ez a helyzet lehetőséget adott Jézusnak, hogy megfeddje őket, ugyanakkor figyelmeztesse tanítványait, hogy „őrizkedjenek a farizeusok kovászától”, a tévtanítástól.

I. Az idők jelei és parázna jelkérés – 1-4. v.
1 És hozzá menvén a farizeusok és sadduceusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt.  2 Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég.  3 Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?  4 E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne.
n  A jelkérés oka gonoszságból fakad.
n  Ugyanis, Jézus csodái és jelei számosak voltak és ismeretesek. Ellenségei is tudtak róla. A jeleket az Úr bemutatta már. Azokat meg lehetett ítélni.
v  Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül. Jónás jele Jézus feltámadásáról beszél (Mt 12:38-40).
n  Miért követed Jézust? Az Úr ismeri az indokaidat.
v  Hogy próbára tedd Krisztust? – 1. v. – „És hozzá menvén a farizeusok és sadduceusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt.”
v  Hogy tápláld a testedet? – Jn 6:26 – „Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből és jóllaktatok.”
v  Hogy mások dicsérjenek? – Mt 6:1 - „Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket; mert különben nem lesz jutalmatok a ti mennyei Atyátoknál.” Gal 6:13 – „Mert magok a körülmetélkedettek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedjenek.”
v  Hogy kegyességeddel elrejtsd gonoszságodat? – 1Pt 2:16 – Mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint az Istennek szolgái.”
v  Hogy ne üldözzenek? – Gal 6:12 – Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldöztessenek.”

II. A kenyér és a farizeusok kovásza – 5-11. v.
5 És az ő tanítványai a túlsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.  6 Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduceusok kovászától.  7 Ők pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal.  8 Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között ó, kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?!  9 Mégsem értitek-é, nem is emlékeztek-é az ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg?  10 Sem a négyezernek hét kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg?  11 Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és sadduceusok kovászától!?  12 Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduceusok tudományától őrizkedjenek.
n  „Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduceusok kovászától.” – 6. v.
n  A farizeusok és sadduceusok tévtanítása magába foglalta:
v  Hamis tanításokat: (1) Az Úr Jézus istenségének tagadását – 16:13-16. (2) A feltámadás és örökélet tagadását – ApCsel 23:8. „Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduceusok tudományától őrizkedjenek.” – 12. v.
v  Hagyománytisztelet – Mt 15:6 – „Erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.”
v  Mt 23:4 – „Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.”
v  Képmutatást – Lk 12:1 - „Ezenközben mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira hogy egymást letapossák, kezdé az ő tanítványainak mondani: Mindenekelőtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás.”
v  Látszat-kegyességetMt 23:3-7 – Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat, és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét; És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az előlülést. És a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!”
v  Akadályoztatást mások üdvözülésébenMt 23:13 – „De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.”
v  Meggazdagodásra használták helyzetüket – Mt 23:14 – Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát…”
n  A tévtanítás veszélye reális veszély. Egy kis hitetlenség megfertőzheti az egész életet. Ne egyél mérget! - Ézs 55:1-2.
v  2Tim 3:14 – „De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad.”
v  2Thessz 2:1-3 – „Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi őhozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.”
v  Ef 4:14 – Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által.”
v  2Jn 7-8 – Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk.”
n  Az engedékenység is bűn – Jel 2:14-16. 20 – Bálám tanítása, Nikolaiták, Jézabel…

III. A hamis tanítások jellegzetessége – 12. v.
12 Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduceusok tudományától őrizkedjenek.
n  Mint a kovász – látásra jelentéktelen, de nagy változást okoz. Róm 16:17-18 – „Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.”
n  A tévtanítók is titokban dolgoznak –
v  Júd 4 – „Mert belopózkodtak valami emberek, akik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.”
v  2Pt 2:1 – Valának pedig hamis próféták is a nép között, amiképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak.”
v  2Tim 3:13 – A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.”
n  1Kor 5:6 – Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja?”
n  Vigyázzatok! – 1Pt 5:8 – „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen.”
v  Tegyétek próbára! – 1Jn 4:1 – Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.”
v  Ragaszkodjatok az Igéhez! – 2Tim 1:13 – Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd, amiket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.”

n  A farizeusok kovásza, a hamis tanítás mérgezett étel!