2013. május 26., vasárnap

A Szentlélek kitöltetése - ApCsel 1:4-8. 12-14. 2:1-13. 37-47.


n  Pünkösd nem jöhetett el, míg Jézus nem dicsőíttetett meg (Jn 7:39).
n  Péter Pünkösdkor az egész gyülekezet nevében beszélt.
v  A hitnek mindig következménye van: nem hit a hitben, hanem Jézusban!
v  Péterben egy emberinél hatalmasabb erő munkálkodott! Az Úr népe egy örömteli, boldog nép. Ők nem „feldobták” magukat...
v  A gyülekezetnek hatása kell legyen környezetére!

I. Az ígéret, ami valóra vált
n  Mi volt az ígéret?
v  Jóel próféciája: „Kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak.”
v  Jézus ígérete: „Vesztek erőt...” ApCsel 1:8
v  Az ígéret beteljesedett, és a Lélek velünk maradt!
n  Erő = képesség a cselekvésre
v  Mint Shakespeare költészete
v  Mint Johann Sebastian Bach zenéje. Liszt Ferenc képessége a zongorázásra...
v  Mint egy hadvezér képessége a vezetésre.
n  A Szentlélek ajándékai megmaradtak
v  szolgálat munkájára
v  a szentek tökéletesítésére
v  a Krisztus testének építésére – mindezek állandó szükségek.
n  A Szentlélek gyümölcse ma is látható.
n  Megszületett a Gyülekezet - egy soknemzetiségű gyülekezet
v  kezdetét vette a misszió. Ez ma is tart!
v  prédikáció, megtérés/újjászületés, keresztség
v  elszakadás + csatlakozás.
n  Mindez ma is megvan.

II. Ami egyszer történt, Pünkösdkor
n  MINDNYÁJAN egy akarattal együtt voltak... – az összes hívők a földön!
v  Az egység Pünkösdkor megvalósult meg. Testileg és lelkileg együtt voltak!
v  Az ökumenikus mozgalom nem hozhat egységet. Még az egyház képviselői között sem. Egység csak Krisztus által lehetséges: ezt felismerni és vállalni kell.
v  Kikkel? Egy lenni azokkal, akik isznak, dohányoznak, pénzéhesek, táncolnak, gonoszak, 1x mennek el egy évben a templomba, tagadják az Igét, viccelődnek a szent dolgokkal... Nem! Ilyenekkel nem lehetünk egyek!
v  Az egységhez kellett külső antagonizmus és belső magnetizmus!
v  Közösség a szentekkel a mennyben és a földön. * Szerelmesek...
n  Nem nagy szélvihar, hanem a szélrohamhoz hasonló zúgás.
v  Süvítés.
v  Nem tudok róla, hogy ez megismétlődött volna.
n  Kettős lángnyelvek.
v  Egy nagy tűztest jelent meg, amelyből kisebb, kettős lángnyelvek oszlottak szét mindegyikre.  
v  Ez nem ismétlődött meg – szavahihető emberek szerint.
n  Különféle nyelveken kezdtek beszélni az Isten felséges dolgairól.
v  17 nyelven!
v  Egyszerre mindenki értette!
v  Ilyen nyelveken szólás sem történt azóta.

III. Ami ma is megismétlődik Pünkösdből: tudnivaló, tennivaló, vennivaló, vállalnivaló
n  A 36. vers két tudnivalóról beszél:
v  „Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, a kit ti megfeszítettetek.”
v  Jézus Úr és Messiás.
n  Két tennivaló a 38a. versben (megtérés és keresztség):
v  „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében…”
v  A sorrend nagyon fontos. Mindkettő parancs. A második az első nélkül nem érvényes!
n  A 38b. versben van két vennivaló van: bűnök bocsánata és Szentlélek ajándéka
v  „…a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.”
v  Mindkét ajándék egyszerre adatik a megtérő hívőnek.
v  Az ígéretek azoknak valók, „akiket elhív az Úr”, tehát nem a tudatlan gyermekeknek. Az elhívás megtérésre és hitre, valamint szent életre szól
n  Van még két vállalnivaló is: az elszakadás és a csatlakozás (40-41. v.).
v  Talán ez a legnehezebb.