2014. január 15., szerda

Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak - Préd 3:3a


Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak
Préd 3:3a
„Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak.”

n  Talányos szavak ezek: –Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak.”
v  Vannak, akik úgy értelmezték, hogy ez a háborúban való öldöklésre vonatkozik.
v  Mások életmentő sebészeti beavatkozást értettek alatta. 
v  Újra mások úgy vélték, hogy a gonosztevők kivégzésére kell érteni (halálos ítéletre), és az elnyomottak védelmére.
n  Előbb vizsgáljuk meg a megölés kérdését, majd a meggyógyítás ígéretét.

I. A megölés kérdése
n  Az ölés a bűn következménye.
v  A bűnbeesés előtt nem volt halál – Róm 5:12 – „Miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, (és) akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek.”
n  Bármilyen élet kioltása csak Isten tudtával és engedélyével történhet.
n  Van ölés, amelyet Isten ellenez. De nem akadályozza meg.
v  Ebbe a kategóriába tartozik az öngyilkosság, az abortusz, az euthanázia és az emberölés.
v  „Ne ölj!” – 2Móz 20:13 – parancsolja Isten.
v  Az öngyilkosság nem egy pillanat műve, hanem egy folyamatnak a csúcspontja. „A bűn zsoldja a halál!” – Róm 6:23. Jak 1:15.
n  Van ölés, amelyre Isten utasít. Főleg állatok megölésére vonatkozik ez.
v  A Biblia nem vegetáriánus párti! – „3 Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül; amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat.” (1Móz 9:3)
v  A mózesi törvények áldozati szokásai Isten parancsára történtek. Rengeteg állat került megáldozásra, kezdve a Húsvéti Báránnyal. Jézus is evett húst – Lk 22:15. 24:42.
n  Van ölés melyet Isten javító szándékkal enged meg. A tiltáshoz tehát hozzá tartozik két kivétel:
v  A hatodik parancsolat nem tartalmazza az önvédelemből történő emberölést és a halálos ítéletet. 1Móz 9:6. 2Móz 21:12.
v  Isten a nemzeteket is használja javító szándékkal: – „5 Jaj Asszíriának, haragom botjának, mert pálca az ő kezében az én búsulásom!” (Ézs 10:5) és a babilóniaiak az ítélet eszközei Hab 1:6-ben – „6 Mert íme, feltámasztom a Káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, a mely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, a melyek nem az övéi.”
v  Ezt az ÚSz is tartalmazza – Róm 13:4-5-ben. 
n  Aztán van ölés, amely Isten megváltási szándékát mutatja.
v  Az Úr Jézus halála – 1Pt 3:18 – „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint.”
v  ApCsel 2:23 – “23 Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megöltétek.”
v  Róm 4:25 – „Ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért”
v  Amikor a halállal szembesülünk, mondjuk Jóbbal: „Az Úr adta, az Úr vette el, Áldott legyen az Úr neve!”
n  A háborút illetően kérdés, hogy egyáltalán helyes lehet-e egy háború támogatása bármilyen okból?
v  Az anabaptisták története békepárti (pacifista) hívők története volt, de a baptisták történetében már találunk példát az ún. „igaz háború” támogatására is.
v  A jelenlegi tömegpusztító (nukleáris, biológiai és kémiai) fegyverek fenyegetettsége még súlyosabbá teszi a döntést. Könnyelműen nem lehet sem igent sem nemet mondani.
n  A pacifista álláspont Mt 5:38-48-ra épül, ahol az Úr Jézus arra tanít, hogy „ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is”, valamint a 6. parancsolatra: „Ne ölj!” (2Móz 20:13).
v  Az Úr Jézus példája, valamint a Róm 12:17. 19. 21. és 1Pt 2:21 (és más igék) azt hirdetik, hogy az ellenséget is szeretni kell.
n  A hívőket jellemző alázat és szelídség nem azt jelenti, hogy ők nem érdekeltek az igazságosságban és az ártatlanok védelmében. Isten szerető és irgalmas Isten, de ugyanakkor haragszik a bűnre és megbünteti azt.
v  A személyes felelősséget meghaladó családi és társadalmi felelősség esetében a reánk bízottak megvédése kötelesség (1Tim 5:8).
v  Az igazságszolgáltatásban vagy katonaságban dolgozók nem kellett otthagyják szolgálatukat, miután megtértek (Lk 3:14. 7:9. ApCsel 10.)
n  Miközben Róm 12:19 arról beszél, hogy adjunk helyet Isten haragjának, Róm 13:3-4 tudomásunkra adja, hogy Isten néha az államot választja arra, hogy haragját végrehajtsa.
v  De a társadalmi igazságtalanság alá nem vethetjük magunkat úgy, hogy nem emeljük fel szavunkat ellene. Privát és nyilvános felelősségünket nem tanácsos összekeverni. A hívők arra hívattak, hogy békességre igyekezők legyenek, amennyire rajtuk áll (Róm 12:18), de azt is tudjuk, még ha ezt tesszük is, ez nem jelenti azt, hogy így automatikusan béke és harmónia lesz a világon.
n  Ágoston, majd később Aquinoi Tamás három kritériumot határozott meg „igaz háború” esetére:
v  1. Ha a háborút kompetens és legitim hatalmasság üzente meg;
v  2. Ha a háború igaz, vagyis ez az, amit az ellenség megérdemel;
v  3. Ha megvan a helyes szándék arra, hogy a jót elősegítsük, és a rosszat elkerüljük.
n  Ezekhez még hozzáadhatók a következő kritériumok:
v  4. Ha a többi eszközök mind csődöt mondtak;
v  5. Ha a háború ára kevesebb, mint a jelenlegi helyzet fenntartása;
v  6. Ha a háború korlátolt a kijelölt igaz cél elérésére, és azután békét és szeretetet lehet munkálni.

II. A meggyógyítás ígérete
n  A meggyógyulásnak ígérete leginkább a Jak 5:13-16-ban van leírva:
v  13 Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dicséretet énekeljen.  14 Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében  15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.  16 Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.”
n  Ígéretet találnunk itt: érzelmi gyógyulás ígéretét – „Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzatok érette. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen!” Jak 5:13. Fizikai gyógyulás ígéretét – Jak 5:14-15 –„a hitből való imádság megtartja a beteget”
v  Vannak, akik ezt általánosan minden betegségre értelmezik, mintha a megváltásban benne lenne a gyógyulás is. Lásd: Ézs 53:5 – „És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg.“ Vö. 1Pt 2:24.
v  Néha azért megy ez könnyebben, mert olcsóbb: gyógyszer kellene, meg műtét, de az imádság olcsóbb…
n  Először, jegyezzük meg: az Isten nélküli hit is gyógyíthat.
v  Orvosba, tudományba, orvosságba vetett hit… Ennek pszichikai ereje van.
n  Azt is kijelenthetjük, hogy az Istenbe vetett hit sem gyógyít mindig.
v  Pál apostol tövise – 2Kor 12:7-9.
n  Nem a hit gyógyít, hanem Isten.
v  Az Úr Jézus majdnem mindig megkívánta a hitet valaki részéről… Lk 8:48. – de: Mk 9:24.
v  Bethesdai beteg – nemigen mondható róla, hogy hite volt… Meggyógyult, hogy LEGYEN hite!
v  Jézus sem gyógyított meg minden beteget. Lásd: Pál Apostol. Bethesda.
n  Az Úr Jézus akkor gyógyított, amikor az emberi próbálkozások csődöt mondtak.
v  Gutaütött, sánta, vak, leprások…
v  Ha gyógyítható: menj orvoshoz! Lásd: - Naámán. Nem az olcsóbbik megoldást kell választani!
v  Persze, Isten tud gyógyítani influenzát is – de az antibiotikumokat is Isten adta!
n  Istent nem érdemes kényszeríteni.
v  Persze, nem is lehet. Ő nem azért van, hogy minket kiszolgáljon. – „Legyen meg a Te akaratod!”
n  Nem a gyógyulásban kell hinni, hanem Istenben.
v  Igyekezz elfogadni az Ő akaratát. * Lázár halála. Lehet a te betegséged, sőt, halálod is Isten dicsőségére!