2017. augusztus 14., hétfő

Légy példa! - 1Tim 4:12-16

Légy példa!
1Tim 4:12-16
 
n  Pál apostol fiatal munkatársát bátorítja és tanácsolja.
v Legyen gondod a felolvasásra, intésre, tanításra (13. v.)
v Előrehaladásod legyen nyilvánvaló mindenki előtt – 15. v.
v Viselj gondot magadról és a tudományról! – 16. v. Vagyis: élned kell, amit prédikálsz!

I. „Beszédben” –
n  Mt 12:36-37 – „36 De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. 37 Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.” “a szívnek teljességéből szól a száj” – Mt 12:34.
v Zsolt 19:14 (15) – “Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó, Uram, kősziklám és megváltóm.”
v Kol 4:6 – “6 A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.”
v Péld 16:24 – „Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.” (MBT)
v Préd 10:12 – „A bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre.” (MBT)

II. „Magaviseletben” –
n  Nem(csak) beszédben áll az Istennek országa! – 1Kor 4:20. Nem igaz, hogy: „csak a belső számít…” Összhangban kell legyen a szó és a magaviselet.
n  Viselkedj úgy, mint Isten megváltott gyermeke.
v 1Sám 16:7 – „Mert az Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.”
v Hogyan változhat meg a viselkedésed? – Ef 4:22-24 – „22 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánsága miatt; 23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, 24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.”

III. „Szeretetben” –
n  A szeretetnek hatalma van: ez a leghatalmasabb erő. Ha van szeretet, együtt tudsz élni a legkülönbözőbb emberrel is!
n  Szeretni nem csak szép szó. A szeretet nem csak sajnálat. A szeretet szolgál, az önzés kiszolgáltat. A szeretet ad, a legdrágábbat adja, az önzés követel. Az önző szeretetnek le vannak törve a karjai, minta miloi Vénusznak. Az igazi szeretet érez, van szíve; sohasem mondja, hogy „nem számit”.
v Ez igazi szeretet tolmácsolására, széthintésére, becsempészésére, sugárzására hivatott a hívő ember. Légy példa a szeretetben! A Jézus Krisztus szeretete kitöltetett azok szívébe és túlcsordult.  Isten megmutatta hozzánk való szeretetét Jézus Krisztusban; csak az nem látja, aki vak, csak az nem érzi, akinek kőszíve van. A Golgotán áll a szeretet Kolosszusa, a Szeretet Piramisa. „Úgy szerette Isten...”
v A szeretet összeköti a távolságokat. Lerontja a társadalmi osztályok falait. Áthidalja az ellenségek érveit, kibékíti a feleket. Egyesíti a szemben álló pártokat. Megbocsátja és elfelejti a múltat. Tud engedelmeskedni. Félreteszi a kifogásokat.  Oda tudja adni az utolsó falatot.  Megtanít héberül ragozni a személyes névmásokat: első személy: ő; második személy: te; harmadik személy: én.
v 1Jn 4:20-21 – „20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? 21 Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.”

IV. „Lélekben” –
n  Tudom, hogy ez hiányzik a MBT fordításból, de én nem fogom kihagyni.
n  Lélekben, vagyis a Szentlélek erejében. De nemcsak erről van szó.
n  Lélekben = lelkesedésben. Ez az, ami sokszor hiányzik belőlünk.
n  Énekelni, lelkesen. Bizonyságot tenni, lelkesen. Dolgozni, lelkesen. Bárcsak fellelkesítene minket az Úr!

V. „Hitben” –
n  Hit által üdvözülünk. De a hitben növekedni lehet, megerősödni, bővelkedni.
n  A görög szó hűséget (is) jelent. Hűnek, lojálisnak lenni Jézushoz és gyülekezetéhez!
n  Bármilyen legyen a körülmény: Timótheusnak hűségesnek kell maradnia. De áruld el Jézust! Ne tagadd meg Uradat! Maradj hűséges hozzá.
n  Nem hiányozhat az istentiszteletről: Isten szereti az ilyeneket!

VI. „Tisztaságban” –
n  Élj erkölcsösen és tisztán, igaz és őszinte életet! Gyakorold magad a szentségben!
n  Nem bűntelen – de feddhetetlen, szeplőtelen életet!
v Zsolt 24:3-4 – „3 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? 4 Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.”
v Róm 14:7 – „7 Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: 8 Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.”

n  Sok minden megfertőzhet: az, amit nézel, az, amit hallgatsz, és az, amit mondasz. Sőt, a társaság is, amelyben részt veszel: „Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.” 1Kor 15:33.

Pál apostol személyes bizonyságtétele - 1Tim 1:12-17

Pál apostol személyes bizonyságtétele
1Tim 1:12-17

n  Az áldott/boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint… (11. v.)
v Az evangélium első számú példája, szemléltetése, maga Pál apostol.
v Lásd bizonyságtételét háromszor: ■ ApCsel 9:1-22. ■ 22:1-21. ■ 26:9-18.

I. Ki volt Pál apostol megtérése előtt? – 13a
n  istenkáromló
v tagadta Jézus istenségét.
n  üldöző
v ApCsel 9:1 –„Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz…”
v 1Kor 15:99 Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.”
v ApCsel 7:58És kiűzvén a városon kívül, megkövezték: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le.”
n  erőszakoskodó
v  büszke és kegyetlen
n  Pál bizonyságot tesz arról, hogy tudatlanul cselekedett
v  Jóllehet tudós volt, ismerte a Törvényt: – ApCsel 23:3Akkor Pál monda néki: Megver az Isten téged, te kimeszelt fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek?” 
v Gal 1:13-1413 Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. 14 És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.”
v Elméje megvakíttatott – 1Kor 2:14 – 14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.”
v 2Kor 4:3-4 – 3 Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek: 4 Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.”

II. Hogyan lett megváltva? – 13b-15. v.
n  de könyörült rajtam” – 13b. „De azért könyörült rajtam” – 16a.
v Tudatlanul cselekedett: 3Móz 5:14-1914 Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: 15 Ha valaki hűtlenséget követ el, és tévedésből vétkesen elvesz az Úrnak szentelt dolgokból: vigyen az ő vétkéért való áldozatot az Úrnak, egy ép kost a nyájból, amint te becsülöd, ezüst siklusokban, a szent siklus szerint, vétekért való áldozatúl. 16 És amit vétkesen elvett a szent dologból, azt fizesse meg, és tegye hozzá az ötödrészét, és adja azt a papnak. Így szerez néki engesztelést a pap a vétekért való áldozat kosával, és megbocsáttatik néki.”
v 4Móz 15:24-25 (-31)24 Akkor, hogyha a gyülekezet tudtán kívül esik a tévedés, az egész gyülekezet áldozzék egy fiatal tulkot egészen égőáldozatul, kedves illatul az Úrnak, és étel- és italáldozatot is hozzá szokás szerint, és egy kecskebakot bűnért való áldozatul. 25 És végezzen engesztelést a pap Izráel fiainak egész gyülekezetéért, és megbocsáttatik nékik, mert tévedés volt az; ők pedig vigyék be az ő áldozatukat tűzáldozatul az Úrnak, és a bűnért való áldozatukat az Úr elé az ő tévedésükért.”
n  „Hüper” – szerfelett. (lásd: hiperaktív, hiperérzékeny, hipermárket…)
n  Pál alázatossága:
v - első a bűnösök között – 1:15
v - legkisebb az apostolok között – 1Kor 15:9
v - legeslegkisebb a szentek között – Ef 3:8.
n  Nemcsak „voltam”, hanem „vagyok”!
v  Jézus azért jött, hogy a bűnösöket üdvözítse. A legnagyobb probléma a bűn.

III. Ki lett Pál megtérése után? – 16-17. v.
n  Hosszútűrő -
v  Fil 4:12-1312 Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. 13 Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.”
n  Példa másoknak – 16. v.
v 16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hisznek majd ő benne az örök életre.”
n  Prédikátor – az üldözőből. Misszionárius – a gyilkosból.
v Előbb azt hitték, csak megjátszódja a változástApCsel 9:26-2826 Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. 27 Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében. 28 És ki- és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben.”
n  Isten reá bízta az evangéliumot
v Gal 1:11-1211 Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; 12 Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.”
v Gal 1:15-1615 De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, 16 Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.”
n  Felruházta
v 1Kor 15:1010 De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló; sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan: de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.”

Befejezés:

n  Pál apostol bizonyságtétele példaértékű számunkra.