2017. augusztus 14., hétfő

Pál apostol személyes bizonyságtétele - 1Tim 1:12-17

Pál apostol személyes bizonyságtétele
1Tim 1:12-17

n  Az áldott/boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint… (11. v.)
v Az evangélium első számú példája, szemléltetése, maga Pál apostol.
v Lásd bizonyságtételét háromszor: ■ ApCsel 9:1-22. ■ 22:1-21. ■ 26:9-18.

I. Ki volt Pál apostol megtérése előtt? – 13a
n  istenkáromló
v tagadta Jézus istenségét.
n  üldöző
v ApCsel 9:1 –„Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz…”
v 1Kor 15:99 Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.”
v ApCsel 7:58És kiűzvén a városon kívül, megkövezték: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le.”
n  erőszakoskodó
v  büszke és kegyetlen
n  Pál bizonyságot tesz arról, hogy tudatlanul cselekedett
v  Jóllehet tudós volt, ismerte a Törvényt: – ApCsel 23:3Akkor Pál monda néki: Megver az Isten téged, te kimeszelt fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek?” 
v Gal 1:13-1413 Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt. 14 És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.”
v Elméje megvakíttatott – 1Kor 2:14 – 14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.”
v 2Kor 4:3-4 – 3 Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek: 4 Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.”

II. Hogyan lett megváltva? – 13b-15. v.
n  de könyörült rajtam” – 13b. „De azért könyörült rajtam” – 16a.
v Tudatlanul cselekedett: 3Móz 5:14-1914 Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván: 15 Ha valaki hűtlenséget követ el, és tévedésből vétkesen elvesz az Úrnak szentelt dolgokból: vigyen az ő vétkéért való áldozatot az Úrnak, egy ép kost a nyájból, amint te becsülöd, ezüst siklusokban, a szent siklus szerint, vétekért való áldozatúl. 16 És amit vétkesen elvett a szent dologból, azt fizesse meg, és tegye hozzá az ötödrészét, és adja azt a papnak. Így szerez néki engesztelést a pap a vétekért való áldozat kosával, és megbocsáttatik néki.”
v 4Móz 15:24-25 (-31)24 Akkor, hogyha a gyülekezet tudtán kívül esik a tévedés, az egész gyülekezet áldozzék egy fiatal tulkot egészen égőáldozatul, kedves illatul az Úrnak, és étel- és italáldozatot is hozzá szokás szerint, és egy kecskebakot bűnért való áldozatul. 25 És végezzen engesztelést a pap Izráel fiainak egész gyülekezetéért, és megbocsáttatik nékik, mert tévedés volt az; ők pedig vigyék be az ő áldozatukat tűzáldozatul az Úrnak, és a bűnért való áldozatukat az Úr elé az ő tévedésükért.”
n  „Hüper” – szerfelett. (lásd: hiperaktív, hiperérzékeny, hipermárket…)
n  Pál alázatossága:
v - első a bűnösök között – 1:15
v - legkisebb az apostolok között – 1Kor 15:9
v - legeslegkisebb a szentek között – Ef 3:8.
n  Nemcsak „voltam”, hanem „vagyok”!
v  Jézus azért jött, hogy a bűnösöket üdvözítse. A legnagyobb probléma a bűn.

III. Ki lett Pál megtérése után? – 16-17. v.
n  Hosszútűrő -
v  Fil 4:12-1312 Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is, mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. 13 Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.”
n  Példa másoknak – 16. v.
v 16 De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hisznek majd ő benne az örök életre.”
n  Prédikátor – az üldözőből. Misszionárius – a gyilkosból.
v Előbb azt hitték, csak megjátszódja a változástApCsel 9:26-2826 Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. 27 Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vitte az apostolokhoz, és elbeszélte nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében. 28 És ki- és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben.”
n  Isten reá bízta az evangéliumot
v Gal 1:11-1211 Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; 12 Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.”
v Gal 1:15-1615 De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által, 16 Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel.”
n  Felruházta
v 1Kor 15:1010 De Isten kegyelme által vagyok, a mi vagyok; és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló; sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan: de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.”

Befejezés:

n  Pál apostol bizonyságtétele példaértékű számunkra.

Nincsenek megjegyzések: