2013. július 14., vasárnap

A konkoly példázata - Mt 13:24-30. 36-43.


n  Az Úr Jézus példázatokban tanított az Isten országáról – Mt 13:10-12.
n  A kemény szívek megakadályozták a hallgatókat, hogy megértsék azokat – Mt 13:13-15, de a nyitott szív képesítette őket, hogy megértsék – Mt 13:9. 16.
n  Az Úr nem hagyott kétséget a felől, hogy mi ennek a példázatnak a jelentése – Mt 13:36-43. Mégis, sokan félremagyarázzák…
n  A konkoly példázata bemutatja, hogy Isten országának fiai körül vannak véve e világ gonoszságával, de az Úr különválasztja a gonoszokat az Isten országának fiaitól, az utolsó napon.
n  Nem mindenki fogadja az Isten országát = az evangéliumot
v Némelyek megkeményítik a szívüket, süket fülekre talál...
v másoknál az üldözések és az élet dolgai jelentenek akadályt
n  de akinek jó és nemes szíve van, megértik a mennyek országának titkait.
v  Mindez tovább van szemléltetve a búza és konkoly példázatában.
v  Jézus saját magyarázatot biztosít: nem érthetjük félre. A magyarázatot a tanítványok kérésére adta (36).

I. A példázat magyarázata
n  A mennyek országa = a gyülekezet - Mt 13:24 (24-30).
v  A hívők különleges, egyedi személyek ebben a világban.
v  A gonosz győzhet a jó felett? Nem.
n  A szántóföld = a világ – Mt 13:38.
n  A SZÁNTÓFÖLD – a világ. Amelybe az Embernek Fia eljött. Ahol neki adatott minden hatalom. Mt 28:18. 1Pt 3:22. Jel 1:5.
v  Ez az Ő saját szántóföldje, a Krisztusé - 13:24 (27). Neki tulajdonjoga van erre a világra – 1Kor 10:26 (Zsolt 24:1).
n  A MAGVETŐ – az Embernek Fia. Mt 4:23. Ő az ország hirdetője és Királya is! (Dán 7: 13-14 – aki átveszi a királyságot. Jel 2:26-27. 3:21.)
n  Kétféle vetés: az Embernek Fia (Krisztus) 13:37, és a Sátán (az ellenség) 13:39. 28. (az Ő ellensége 13:25). A JÓ MAG – Az Isten országának fiai. Akik szívében Jézus uralkodik. Akik megtartják az Ő parancsolatait . –Mt 28:19-20. A korábbi példázatban a tanítványok a jó földet jelentették. Itt ők a jó mag. Vagyis, amikor valaki fogadja a jó magot (az Igét), ő maga lesz jó maggá a világban...
v  Az Atya a világ ellen (1Jn 2:15-16), a Lélek a test ellen (Gal 5:17), a Fiú a Sátán ellen (1Móz 3:15).
n  A Sátán természete: Ravasz (konkolyt vetett a búza közé, mikor az emberek aludtak). Gyáva (nem nyíltan cselekedte, hanem a sötétség leple alatt). AZ ELLENSÉG – az ördög. Aki Jézust is kísértette (Mt 4:1-11). Aki megpróbálja elrontani Krisztus munkáját... Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa.
n  Kétféle termés: búza (13:29, 30), akik az ország fiai, a tanítványok és (13:38) és konkoly (13:25) a Sátán fiai 13:38 (Jn 8:44; Ef 2:3; 5:6). A KONKOLY – a gonosznak fiai: a botránkozások és gonoszt cselekvők (Mt 13:41). Akik nem vetik alá magukat az Úr uralkodásának. Cselekedeteik igazolják, hogy ők a gonosznak fiai.
v  Csak azután lehet megkülönböztetni őket, miután felnőnek.
n  Két kérdés:
n  Uram, nem jó magot vetettél-e…? Honnan van a konkoly? – 13:27. Honnan van a gonosz?
v  Az ellenség cselekedte ezt (1Móz 3).
v  Inkább a gonosz fölötti győzelemmel kell foglalkoznunk, nem pedig annak megmagyarázásával, amit nem tudunk.
n  Akarod, hogy elmenjünk és összegyűjtsük? – 13:28. A szolgák nem tudják mit javasolnak, mert nem is képesek rá – 13:29.
v  Az elkülönítés az aratáskor fog történni – 13:30.
v  Az aratás – 13:30. 39.
v  A világ vége, lásd: Mt. 13:49 (25:31-32).
v  Az aratók: az angyalok - Mt 25:31.
n  AZ ARATÁS – a világ(korszak) vége. Annak a korszaknak, ameddig az Isten országának evangéliuma hirdettetik. Kol 1:13. Jel 1:9. Koszak, amely Jézus visszajövetelével ér véget: Mt 13:49.
v  A búzát a mennybe (13:30. 43), a konkolyt a tűzre (13:30. 40-42).

II. A példázat tanulságai
<    40 – a konkoly hagyva van az aratásig
v  Ezt a jó mag érdekében kell tenni.
<   41 – a kérdés a világ végén megoldódik: elküldi angyalait...
<   42 – Lesz tüzes kemence, sírás és fogcsikorgatás
<   43 – lesz áldott állapota az igazaknak, vagyis az Isten országa fiainak.
v  Fénykednek, mint a nap.
v  Figyelmeztetés: Akinek van füle a hallásra, hallja!
n  A gonoszt nem Isten vezette be a világba - Gen 1:26-27; Eccl 7:29.
n  Egy bűnös világban kell élnünk, lásd: Jn 17:15-16; 1Kor 5:10.
v  De ez nem kifogás arra, hogy a hívők is bűnben éljenek.
n  Isten elvárja, hogy az övéi különbözőek legyenek a világtól - 1Pt 2:9-12; Fil 2:15-16; Tit 2:11-12.
v  A példázat nem tiltja meg a meg nem térőtől való lekülönülést, lásd: 1Kor 5:10-13 (4-5. 6-7); 2Thessz 3:6. 14-15.
n  A Sátán megcsalni készül – 2Kor 11:13-15. Minden alkalmat megragad, hogy csaljon és félrevezessen.
n  Az Úr igazságosan fog ítélni: 2Thessz 1:4-10; Róm 2:1-2. 6.
v  Az Isten országának fiai türelmesen várják az aratást - Jak 5:7-9; Zsid 12:1-2.
n  Amíg a kegyelmi idő tart, búzává változhatsz! 13:43. Kol 1:13

III. A példázat alkalmazása
<   Krisztus azért hosszútűrő, hogy növekedhess, és teremhess.
v  Sok kérdés merülhet fel: miért tűri Isten a sok gonoszt? Miért nem bünteti meg?
v  A búzáért kímélik a konkolyt is! v. 29.  Lásd: 2Pt 3:9 – Isten hosszútűrése téged megtérésre indít!
<   A példázat nem zárja ki a gyülekezeti fegyelmet.
v  A szántóföld a világ!
v  Mt 18:15-17.  Hogyan kell tenni? – 1Kor 5:1-13. 2Thessz 3:6-15. 
v  De Jézus maga nem tesz semmi láthatót, a világ végéig, ebben a dologban.
<   Isten országa jelen van, és eljövendő! Egyszerre.
v  41 – országából...
v  43 – országában.
v  1Kor 15:23-26 – Mikor átadja az országot az Atyának.
<   Lehet valaki most benne Isten országában, de nem lesz ott majd!
v  Az angyalok „az Ő országából” gyűjtik össze... és a tüzes kemencébe vetik v. 42.
v  Kik azok? – akik botránkoztatnakMt 18:6-7. 1Kor 8:11-13. 10:31-11:1. Róm 16:17-18. Vö. 14:13. 19-21.  – és akik gonoszságot cselekszenek (tekintély nélkül/törvénytelenül végeznek valamit) – Mt 7:21-23. 2Jn 9. Hogyan kerülheted el? Kol 3:17.
v  Kitartásra van szükség – Zsid 3:12-14. 4:1-2. 11.
<   A büntetés helye a gonoszok jutalma
v  A gonoszok megbüntetése visza-visszatérő téma. Lásd: a kerítőháló (13:49-50), a meg-nem bocsátó szolga (18:34-35). A gonoszoknak készíttetett: 25:41. 45-46.

Befejezés:
n  A gonosz nem Istentől származik.
v  Préd 7:29.- „az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek sok kigondolást”. (Lásd: 1Móz 1:26-27)
v  Ez választ ad arra a kérdésre, hogy honnan van annyi gonosz a világon?
v  Lelkünk ellensége szerte jár, keresve, kit nyeljen el! – 1Pt 5:8. De legyőzhetjük a gonoszt, ha az igének helyet adunk – 1Jn 2:14.
n  A hívők is mindnyájan a bűn világában élnek, de nem úgy, mint a világ él. A szétválasztás az utolsó napon történik majd.
v  Jn 17:15-16 - „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.”
v  1Kor 5:10 - „Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.”
v  Isten országa terjed. De ez nem zárja ki a gonosz befolyását.
v  Jézus visszatér, angyalaival. Összegyűjti országából a botránkozásokat és törvényteleneket. Átadja a királyságot az Atyának.
n  A Sátán alattomosan és titokban, sötétben cselekszik.
v  2Kor 11:13-15 - „Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magokat az igazság szolgáivá; a kiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen.”
n  A kegyelem idejében búzává válhatsz! Az evangélium felfedi, hogy a világosság fia, vagy a gonoszság fia. Ma még megváltozhatsz!
Az utolsó napon majd: 2Pt 1:1 – bőségesen adatik a bemenetel, Mt 13:41 – az igazak fénylenek, mint a nap.... Jn 3:5. Isten a jellemed szerint fog megítélni: búza vagy, vagy konkoly? - Újjá kell születned! Senki sem fogja elkerülni az ítéletet.  Téged is a mérlegre tesznek. - Ne várd meg az „aratást”. Ma jöjj!