2007. december 3., hétfő

VÁLASZ SZILÁGYPERECSENNEK - AN ANSWER TO PERICEI

(Hungarian and English)
VÁLASZ PERECSENNEK

Hideg, decemberi vasárnap volt tegnap, az első adventi vasárnap ebben az évben...

A családdal együtt Perecsenbe utaztunk reggel korán, hogy megvigyük a körzet számára a pozitív választ a lelkipásztori meghívásra. A meghívást 2007. szeptember végén kaptuk kézhez, amikor Zilahon a 100 éves jubileum volt. Mikor utoljára Perecsenben (és Szilágynagyfaluban) jártam, akkor arról tettem bizonyságot, hogy egyelőre nincs mód arra, hogy máshol vállaljak szolgálatot... Azonban, miután a meghívót az Úr elé tártuk, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ezt a meghívását el kell fogadni.

Ugyanis, nem lehet helyes, ha Maros megyében hat lelkipásztor is szolgál (rajtam kívül), míg a perecseni körzet lelkipásztor nélkül van, egy hasonló taglétszámú testvériséggel! Eljött az ideje, hogy közelebb költözzünk ahhoz a vidékhez, ahol a baptista testvériség nagy többsége él, megpróbálva onnan hatást gyakorolni a baptista misszióra ebben az országban.

Az Úr kegyelméből már kilencedik éve vagyok lelkipásztor Marosvásárhelyen, és itteni megbízatásomat átadhatom másnak. A teológiai tanítás (és az esetleges kolozsvári építkezés) támogatása lehetséges Perecsenből is. Még nem tudjuk, hogy mikor költözünk, de azt tudjuk, hogy valamikor a jövő év első felében költözni kell.

Ezt a választ vittük tegnap Perecsenbe és Varsolcra. Megkérlek, imádkozzatok érettünk!

Az Úr a következő igék által szólott hozzánk, amíg akaratát kerestük:

Azokban a napokban, mivelhogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és monda nékik: Szánakozom e sokaságon, mert immár harmad napja hogy velem vannak, és nincs mit enniük... Evének azért, és megelégedének; és fölszedék a maradék darabokat, hét kosárral. (Mk 8:1-2. 8.)

„Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam - így szól az Úr.” (Ez 37:14) (Feleségem és én, mindketten Szilágy megyeiek vagyunk.)

„Igyekeznek vala Bithiniába jutni; de nem ereszté őket a Lélek.” (ApCsel 16:7) (2004-ben Kolozsvárra kaptunk újra meghívást, de nem tudtunk visszaköltözni.)

„Csak a közelben vagyok-e én Isten? azt mondja az Úr, és nem vagyok-e Isten a messzeségben is?” (Jer 23:23)

„Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült; és a mikor kezdett merülni, kiáltott, mondván: Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadta őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél? És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél.” (Mt 14:28-32)


AN ANSWER TO PERICEI

Yesterday there was a cold December-Sunday, the first Advent Sunday, this year.

Early in the morning we travelled with the whole family to Pericei, to give a positive answer for their call to be their pastor. This invitation was handed over to me at the end of September, this year, when we were at the jubilee in Zalau, celebrating 100 years of the church’s foundation. Last time when we were in Pericei (and Nusfalau), we said that we see no possibility to leave the place of our ministry, an serve the Lord somewhere else... However, after receiving the request of the church in Pericei and Varsolt, we asked the Lord to lead us, and we understood, that we have to accept their invitation.

This is because it cannot be right if in Mures county there are other six pastors serving, while in Pericei there is none, and have a similar number of membership. The time arrived to move closer to the place where the majority of the Baptist brotherhood are living, trying to influence the baptist mission from that place.

This is the ninth year we are living in Targu Mures, and I may hand over my responsibilities here to seombody else. The theological teaching (and the possible building project in Cluj) can be supportod from Pericei as well. We don’t know when we are going to move, but we know, that we have to move sometime in the first half of the next year.

This was the answer we brought to Pericei and Varsolc, yesterday. Please, pray for us!

While seeking the Lord’s guidance, He spoke to us with these following passages:

„In those days again, when there was a great multitude and they had nothing to eat, He called His disciples and said to them, ’I feel compassion for the multitude because they have remained with Me now three days, and have nothing to eat...’ And they ate and were satisfied; and they picked up seven large baskets full of what was left over of the broken pieces. (Mk 8:1-2. 8.)

„And I will put My Spirit within you, and you will come to life, and I will place you on your own land. Then you will know that I, the LORD, have spoken and done it," declares the Lord.” (Ez 37:14) (Salaj County is our birthplace of both me and my wife.)

„They were trying to go into Bithynia, and the Spirit of Jesus did not permit them.” (ApCsel 16:7) (We got an invitation in 2004. to go back to Cluj, but we couldn’t.)

„Am I only a God nearby, declares the LORD, and not a God far away?” (Jer 23:23)

„And Peter answered Him and said, ’Lord, if it is You, command me to come to You on the water.’ And He said, ’Come!’ And Peter got out of the boat, and walked on the water and came toward Jesus. But seeing the wind, he became afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, ’Lord, save me!’ And immediately Jesus stretched out His hand and took hold of him, and said to him, ’O you of little faith, why did you doubt?’ And when they got into the boat, the wind stopped.” (Mt 14:28-32)