2014. február 19., szerda

A megigazulást kísérő áldások - Róm 5:1-11


A megigazulást kísérő áldások
Róm 5:1-11 (1)

n Az „annak okáért”, „mivel tehát” bevezetés azt jelzi, hogy az eddig elmondottak összegzése következik, amellyel az új igazságot mintegy következtetésként mutatja be (lásd: 8:1. 12:1).

I. Azonnali áldások: békesség, bebocsátás, reménység – 1-2. v.
1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, 2 Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.
n 5:1 „megigazultunk” – azt jelenti, hogy „amnesztiát kaptunk”, valaki más kifizette a büntetést –2Kor 5:21 – Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.”
v  hit által” - A hit az a kéz, ami elfogadja Isten ajándékát.
v  békességünk van” – Kibékülve Istennel, békességben egymással. A „békesség” a személy teljes körű jólétét jelentette. Benne van az Istennel való jó kapcsolat, a harmonikus és rendezett kapcsolat önmagaddal, embertársaiddal és Istennel.
v  Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által” – Jézus a közvetítő, aki az Istennel való békességet megvalósította. A nekünk járó büntetést Jézus szenvedte el.
n 5:2 „kaptuk hitben a szabad utat” - egy múltbeli cselekmény: „bejárás”, „bebocsátás” a Király elé - prosagōge.
v  ahhoz a kegyelemhez” charis, meg nem érdemelt, feltétel nélküli, ki nem érdemelhető szeretet.
v  amelyben vagyunk” – befejezett aktív kijelentés: „amelyben vagyunk, és folyamatosan lenni fogunk”.
v  dicsekszünk” – A hívők nem magukkal dicsekszenek (vö. 3:27), hanem azzal, amit az Úr tett értük (vö. Jer. 9:22-23 [Károli: 9:23-24]). Úgy is fordíthatnánk, hogy „örvendezünk”.
v  a reménységgel” – A reménység a hívő hitének beteljesülésével kapcsolatos: Krisztus eljövetele, a menny, az üdvösség, örök élet, a megváltás kiteljesedése.
v  Isten dicsőségében” – „megdicsőülés”.

II. Folytonos áldások: a megpróbáltatás munkája – 3-5. v.
3 Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, 4 A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, 5 A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, a ki adatott nékünk.
n 5:3 „de nem csak ezzel, hanem a megpróbáltatásokkal is dicsekszünk” – Ha a világ gyűlölte Jézust, akkor az Ő követőit is gyűlölni fogja. (vö. Mt 10:22; 24:9; Jn 15:18-21).
v  mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás” thlipsis. Mit jelent ez? Pál szerint a gonoszt magába foglalja a bukott világ (Mt 13:21, Róm 5:3, 1Kor 7:28, 2Kor 7:4, Ef 3:13), a hitetlenek is okoznak gonoszságot (Róm 5:3; 8:35; 12:12. 2Kor 1:4. 8; 6:4; 7:4; 8:2. 13. Ef 3:13. Fil 4:14. 1Thessz 1:6. 2Thessz 1:4), és ott van a végidők gonoszsága (Mt 24:21. 29. Mk 13:19-24. 2Thessz 1:6-9.) János szerint a thlipsis az, amit a nem hívők tesznek a hívőkkel, és az orgē az, amit Isten tesz a nem hívőkkel. „E világban nyomorúságotok lesz” – Jn 16:33. ApCsel 14:22. 2Tim 3:12)
n 5:3-4 „állhatatosság” – „önkéntes”, „aktív”, „rendíthetetlen”, „kitartás”: türelem az emberekhez, és a körülményekben. A nyomorúságok nem lopják el az örömünket.
n 5:4 „kipróbált jellem” – tesztelt tisztaság és valódiság (mint az aranynál).
n 5:5 „mert a szívünkbe áradt az Isten szeretete” - „Isten irántunk való szeretete kiáradt, és folyamatosan árad”.
v  a nekünk adatott Szentlélek által” - A keresztényeknek nem kell több a Szentlélekből: a Szentlélek vagy bennük lakozik, vagy nem vagyunk keresztények (vö. 8:9). Ez egy új korszak jele volt (vö. Jóel 3:1-2 [Károli: 2:28-29]), és az új szövetségé (vö. Jer. 31:31-34; Ez 36:22-32).

III. Állandó áldás: Krisztus érettünk meghalt – 5-8. v.
6 Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. 7 Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. 8 Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.
n 5:6 „mert amikor még erőtlenek voltunk” - Az emberiség bukott ádámi természetére utal: az emberek tehetetlenek a bűnnel szemben.
v  „a rendelt időben” – a római béke, a görög nyelv, a vallásilag vágyakozó, éhes világ…
n 5:6. 8. 10. „halt meg … istentelenekért” -  „Jézus olyan tartozást egyenlített ki, amivel nem is tartozott, és mi olyan tartozással vagyunk adósok, amit nem tudnánk kifizetni”
v  „az igaz emberért” - ahogy Nóé és Jób is igaz, feddhetetlen ember volt – de nem volt bűntelen. Napjaik vallási követelményeit követték.
n 5:8 „Isten azonban abban mutatta meg … szeretetét” - Isten szeretete nem szentimentális, hanem cselekedet orientált és állandó szeretet.

IV. Jövőbeni áldás: üdvösség – 9-11. v.
9 Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. 10 Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minekutána megbékéltünk vele. 11 Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, a ki által most a megbékélést nyertük.
n 5:9 „még inkább” - Pál kedvenc kifejezése. Ha Isten annyira szerette a hívőket már akkor, amikor még bűnösök voltak, mennyivel inkább szereti őket most, amikor már a gyermekei.
v  már most megigazított az Ő vére által” - Krisztus áldozati halálára, áldozatára való utalás.
v  meg fog menteni minket” – ez a megdicsőülésre utal: „a haragtól” – ez egy eszkatologiai kifejezés. Borzalmas dolog egy haragvó Isten kezébe esni (Zsid. 10:31).
n 5:10 „ha” - „megbékített minket az Isten önmagával…miután megbékéltetettünk” – Isten lecserélte a bűneinket Jézus igazságára (vö. Ézs. 53:4-6). A békesség helyre lett állítva.
v  Fia halála által” - Az üdvbizonyosság a Három-egy Isten jellemén alapszik, nem pedig az emberi teljesítményen! De az emberi teljesítmény a megtérés után az ingyen üdvösség bizonyítéka!
v  üdvözíteni fog” – az üdvösség múlt, jelen és jövő időben érvényes. Itt a végső, teljes üdvösségünkről van szó, Jézus második eljövetelekor.
v  élete által” – Jézus földi élete és halála, felmagasztalt élete a mi kibékéltetésünk alapja.
n 5:11 „Sőt ezen kívül még” „dicsekszünk azzal is” – (1) dicsekszünk, vagyis örvendezünk azzal a reménységgel (2. v.), (2) dicsekszünk/ örvendezünk a megpróbáltatásokkal is (3. v.), (3) dicsekszünk/ örvendezünk a megbékélés ajándékában (11. v.)
v  részesültünk a megbékélés ajándékában” – a „megbékélés” a „megigazulás” szinonimája.

Befejezés: A Szentháromság munkája a megváltás: Isten szeret, Isten Fia meghalt (8. v.), a Szentlélek kitölti az Isten szeretetét (5. v.).