2013. február 27., szerda

A lelki vezető erkölcsi arculata - Tit 1:5-16

 
A lelki vezető erkölcsi arculata
Titus 1:5-16
 
n  Az Ige két részre tagolódik. Az első rész a püspök, a lelki vezető, vagy tágabb értelemben az érett hívő vezető ember jellemzőit sorolja fel, negatív és pozitív szempontból.
n  A második része, a 10. vers után a körülmetélkedettekről és a krétaiakról tesz néhány megjegyzést.
 
I. Vegyük először az első szakaszt – a lelki vezetők jellemzőit
n  Titusnak presbitereket kellett állítania városonként. A prezsbiter (gyülekezeti vén) lelkipásztor (poimén) és püspök (episzkoposz) szinonima kifejezések. Lelki vezetőket jelölnek.
n  A lényeg az, hogy a karakter meg kell előzze a karriert!
n  A követelmények 1Tim 3,2‑12 és Tit 1,6‑9‑ben vannak leírva. Összesen akár 24 jellemvonást is találunk. Mindegyikről prédikációt lehetne tartani, amire most nincs lehetőség, ezért csak röviden említem meg, és csak azokat, amelyeket itt találunk megírva. Előbb, Milyen NEM kell legyen, azután, Milyen kell legyen.
v  Feddhetetlen6 Ha van feddhetetlen, egyfeleségű férfiú, akinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak…” Ez kifogástalan viselkedést jelent. Nincs olyan dolog, amiben elmarasztalhatnák. Nem kerül vád alá, hacsak hamis vádak alapján. Nem lehet belekötni.
v  Egyfeleségű férfiú – Ez négyféle irányban is értelmezhető: (1). Tiltja a poligámiát, vagyis azt, hogy egyszerre több (életben levő) felesége legyen. (2) Tiltja az elválást is: mert nem ígérhet halálig tartó hűséget másnak, ha előbbi felesége, akinek halálig tartó hűséget ígért, még életben van. Az újraházasodott férfi már nem „egyfeleségű férfiú”. (Az 1Kor 7:39 szerint az újraházasodás akkor megengedett, ha az egyik házasfél meghalt.) (3). Tiltja a nők felavatását is, hiszen egy nő nem lehet „egyfeleségű férfiú”. (4). Vannak, akik úgy vélik, hogy ez azt is jelenti, hogy a vezető házas ember kell legyen.
v  Akinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak. 1Tim 3 szerint: aki házát jól igazgatja. (Jól igazgatni azt jelenti, jól adminisz­trálni, irányítani, felvigyázni, vezetni.), gyermekeit engedelmességben tartja. Ez bizonyí­téka annak, hogy házát jól igazgatja. Ha házát nem tudja jól igazgatni, nem képes nagyobb feladatra sem. Gyermekei (családja) példa kell legyen mások előtt!
v  Nem akaratos (7. v.), - az akaratosság a büszkeségnek és a felfuvalkodásnak a jele, ami a bukás előtt jár (Péld 16:18). Az 1Tim 3 megjegyzi, hogy szükséges, hogy jó bizonysága legyen a kívülvalóktól – Fontos, hogy mit mondanak a szomszédok! „Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útjaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi” (Péld 16:7). Ne azért megvan a gerince!
v  Nem haragos – nem haragtartó. Aki haragszik, az nem szeret, és nem szelíd. Haragos embernek sosincs igaza. Idegeit tegye Isten kezébe. Persze, az Isten szerinti vezetőnek lehetnek haragosai, ellensé­gei, de ő kész azokkal is megbékülni, mert ő maga nem haragosa vagy ellensége senkinek. 1Tim 3 hozzáteszi: nem verekedő, hanem szelíd – jólelkű, megértő, tür­elmes. „Enyém a bosszúállás, én megfizetek, azt mondja az Úr” (Róm 12:19). Az erőszak alkalmazása nem tartozik eszköztárához.
v  Nem részeges – 1Tim 3 szerint józan és nem borozó, hanem mértékletes. Persze, ez nemcsak az alkoholfogyasztásra vonatkozik, hanem a túlzás minden válfajára. A vezető ne essen szélsőségekbe. Ne lopja el az ital méltóságát, hanem őrizkedjen tőle, mint a mérges kígyótól (Péld 23:32). Azt tanácsoljuk, hogy a vezető ember tartózkodjon a szeszesital bármilyen használatától.[1]
v  Nem verekedő – 1Tim 3 szerint versengéstől ment. – Nem vitatkozós, és ha beszél, akkor szavának súlya van. De nem viszi véghez akaratát minden áron.
v  Nem rút nyerészkedő – 1Tim 3 szerint nem pénz‑sóvárgó. – A pénz sok vezető ember bukását okozta már. „Elégedjetek meg azzal amitek van” (Zsid 13:5). Az Úr gondoskodik a szüksé­gekről. Isten nem tűri a pénzszeretetet (1Tim 6:10). 1Tim 3 szerint nem rút nyereségre vágyó - aki nem anyagi nyereségre vágyik, és munkáját hivatásból és küldetéstudattal végzi, nem pedig azért, mert megfizetik.
HANEM (8. v.):
v  Vendégszerető – vagyis, szereti az embereket, akik felé szolgál, nem szigeteli el sem önmagát, sem házát tőlük. Közösséget vállal velük.
v  Jónak kedvelője – a jót gyakorolja és a rosszat elutasítja.
v  Mértékletes – Ez nem azt jelenti, hogy tartson mértéket a részegségben, verekedésben, haragban, lopásban… stb. Ezek az előbbiek szerint teljesen tiltva vannak. De az ún. jó dolgokban is lehet mértéktelen az ember, és azzal kárt okoz. Mértékletes csak úgy lehet valaki, ha tudja a mértéket.
v  Igaz és tiszta[szent] – szóban és cselekedetben. Az igaz élet alapkövetelmény egy vezető ember számára. Az igaz jellem, igaz viselkedést eredményez. 1Tim 3 nem kétnyelvű – hanem az igazságot kimondja, képviseli bárhol, bárkinek és bármikor. Ez egy kizáró jellegű vizsga a vezető számára.
v  Magatűrtető – Önmegtartóztató. Ez a Szentlélek utolsó gyümölcse, Gal 5:22 szerint.
v  A tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát – Hogy inthessen (az egészséges tudománnyal) és meggyőzhessen (mert vannak ellenkezők). 1Tim 3 szerint: tanításra alkalmatos – felkészült, értelmes tanító, akinek Istentől adatott a tanítás lelki ajándéka. Kinél megvan a hit titka, vagyis hívő ember, aki nemcsak az értelmére vagy érzelmeire hallgat, hanem az Isten Igéjére. Ide jön még, hogy legyen bölcs (1Tim 3), értelmes, elővigyázatos, kiegyensúlyozott. A bölcsesség kezdete az istenfélelem és a bűn gyűlölése (Péld 9:10. Jób 28:28).
n  Megjegyzem, hogy az 1Tim 3 hozzáteszi még, hogy ne legyen új ember – nehogy beképzeltté, felfuvalkodottá váljék. A tapasztalt vezető nem követ el hibákat. De természetesen csak úgy válhat tapasztalttá, ha élete során tanult az elkövetett hibákból...  Először megpróbáltassanak - mindent meg kell próbálni használat előtt. Bányát sem találomra nyitnak meg, hanem előbb elvégzik a mélyfúrásokat.
 
II. Vegyük a második szakaszt, a krétaiakról, főképp a körülmetélt zsidókról szóló megjegyzéseket.
n  Azt mondhatnák némelyek: „Hát, ez nem is nekünk szól! Ezt a krétaiaknak írta Pál apostol, nem mirólunk szól.
n  A krétaiak, kappadóciaiak, meg kilikiaiak, három k vagy c betűs nép hírhedt volt a szokásairól és dolgairól a régi római világban.
n  Főleg a krétaiak tűntek ki ezek közül. Még saját prófétáik is rossz véleménnyel voltak róluk. A történetírók is hasonlóképpen: lusták voltak, nem akartak dolgozni, hazudtak, csaltak, loptak… 12. v. – A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, rest hasak.”
n  Arra gondolnánk, hogy az apostol azt mondja, hogy ez egy kicsit túlzás, - de nem ezt mondja, hanem azt, hogy „Ez a mondás igaz!”
n  Ugye nem rólunk van szó, hanem róluk? Mi szorgalmasak vagyunk… és igaz is! A határon több, mint száz embert is látni lehet alkalmanként… míg azután akár Kolozsvárig utazhat az ember, és nem talál száz embert a mezőn dolgozni…
n  Lehet, hogy a krétaiak ilyenek, de nem menthetetlenek! Még a krétaiaknak is van remény! Még a krétaiakról sem szabad lemondani!
n  Ma is van amolyan „krétai-fajta” ember, akiről azt mondják, hogy sohasem fog megváltozni. Bocsánat a kifejezésért: „kutyából nem lesz szalonna”.
n  Nem lehetünk annyira reménytelenek. Istennek van hatalma őket is megváltoztatni! Pál apostol nem azt mondja Titusznak, hogy „hagyd őket magukra! Mondj le róluk!” Hanem ezt: Intsd őket! Térítsd meg őket! Változzanak meg! Hitben épek legyenek!
v  Volt egy mondás a krétaiakról görögül: „kretizein pros kreta” – vagyis: a krétaiakkal bánj krétai módon! A gyémántot csak a gyémánt csiszolja. Vas élesíti a vasat. Intsd őket kímélet nélkül, hogy a hitben épek legyenek!
n  Ez egy nagy lecke nekünk, testvéreim! Isten nem mondott le még rólunk sem! Pedig mióta dolgozik már rajtunk, hogy megváltoztasson! A világot megteremtette 6 nap alatt: a napot, a holdat, a csillagokat, a Marsot és a Jupitert, a tengert és a szárazföldet hat nap alatt befejezte. Rajtam már 52 éve dolgozik, és még mindig nem fejezett be! Még mindig nem mondott le rólam! Ez kegyelem.
v  Mózes. Jákób. Jónás. A tanítványok (Péter. Tamás. Zebedeus fiai).
n  Önmagadról se mondd, hogy „én már ilyen vagyok, én nem tudok megváltozni…” Ez nem igaz! Még a krétai-fajta emberek is megmenthetők.
n  A második axióma a krétaiakra vonatkozóan az, hogy a fegyelem a szeretethez tartozik. Ha valaki saját gyermekét nem inti, nem fegyelmezi, akkor nem szereti igazán.
n  A szeretetet és a toleranciát túl lehet hangsúlyozni. Persze, a szeretet sok vétket elfedez, mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr... a szeretet nem rója fel a gonoszt... - ámde a szeretet nem örül a hamisságnak sem! Együtt örül az igazsággal! Nem cselekszik illetlenül!
v  Van egy román mondás: „Să fii credincios, dar nu fraier!”
n  Légy hívő ember! De a hívőség nem tűri el a gonoszságot, az igazságtalanságot, a restséget, lustaságot és kegyetlenséget. A szeretet miatt nem tűri el.
n  Az intés nem azt jelenti, hogy nincs bennem szeretet. Sőt, az intést ne végezze senki szeretet nélkül! „Igazságot szólva, szeretetben!”
n  A gyülekezet fegyelem és rend kell legyen. Isten nem a rendetlenségnek az Istene. Ő rendet teremtett, és rendet tart fenn az egész világmindenségben. Azt akarja, hogy népe között is mindenek ékesen és jó renddel legyenek (1Kor 14:33).
v  „Ha megemlékezel arról, hogy atyádfiának valami panasza van ellened... mikor az áldozatot az oltárra viszed, eredj, békülj ki vele…”„Amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek!”„Ha a te felebarátod vétkezett ellened, eredj, dorgáld meg őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát.”
n  Felelősséged van a testvéred iránt, aki vétkezett. Intsd őket kímélet nélkül, mondja Pál.
n  Végül hadd említsem meg azt is, amit a 15. versben olvastunk: „Minden tiszta a tisztának.” Arról olvastunk, hogy „némelyek engedetlenek és hiábavaló beszédűek és csalók, a körülmetélkedés közül valók, a zsidók közül valók, akik, fecsegnek, hiábavaló beszédeket beszélnek, és engedetlenek.” Ezek zsidó mesékkel hozakodnak elő, és emberek parancsolataival. Ezeknek „be kell dugni a szájukat”, el kell őket hallgattatni. Pontra kell tenni őket.
n  „Minden tiszta a tisztának” - ez is egy axióma. A Róma 14-ben is azt olvassuk, hogy: „minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi”.
n  Még az is megtörténhet, hogy ez a mondás magától az Úr Jézustól származik. Az evangéliumban nincs minden feljegyezve, amit az Úr Jézus mondott. Márk evangéliuma 7. részében olvassuk: „Nincs semmi az emberen kívülvaló, ami bemenvén őbelé megfertéztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Akinek van füle a hallásra, hallja.” Minden tiszta a tisztának.
n  A krétaiak sem menthetetlenek. A fegyelem a szeretet tartozéka. Minden tiszta a tisztának.
n  De a megfertőzöttnek, a hitetlennek semmi sem tiszta. fertőződött az elméje is, a lelkiismerete is. Mert szájával vallja, hogy Istent ismeri, de a cselekedeteivel tagadja. Mocskos a beszédje, a fantáziája, a cselekedete…Mindez „onnan belülről származik...” És amikor valakinek piszkos a szemüvege, akkor bármit néz, minden piszkos. Minden tisztátalan neki, mert a szemüvege olyan!
n  Mint a tintahal, amikor elárasztja magát azzal a festékkel, akkor mindent színesben lát… A környezetét is olyanra festi! Ez pedig a természetéből fakad.
n  Az ilyennek nem tiszta a házassága sem, az életmódja sem, az életvitele, családi élete, gyülekezeti élete… Csak a tiszta szívűek a boldogok, mert ők az Istent meglátják.
n  A Korinthusi levélben azt olvassuk, hogy: „nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, lopók, telhetetlenek, részegesek, szidalmazók, ragadozók nem örökölhetik Istennek országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattatok, de megigazíttattatok, de megszenteltettetek.” - Megmosattatok! Megigazított az Isten! Jézus Krisztus vére által! Élhetünk tiszta életet.
n  Az utolsó vers arról szól, hogy a krétaiak a szájukkal vallják, de cselekedeteikkel tagadják, hogy ismerik az Istent.
n  Jövünk ide és azt mondjuk: „Uram, én szeretlek!”- s kint a cselekedeteinkkel azt mondjuk: „Nem szeretlek!” Jövünk ide imádkozni: „Uram, dicsőítlek Téged! Magasztallak Téged!” S kint a hétköznapokban magamat dicsőítem a cselekedeteimmel. Magamat magasztalom.
n  Jaj nekünk akkor, ha csak a szánkkal valljuk, hogy ismerjük Istent!
n  Az Igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk. Ámen![1] Az 1Pt 1,3 külön említi a részegségeket és ivásokat (Károli), mint olyan bűnöket, amelyek a régi élethez tartoztak.