2014. június 15., vasárnap

Isten megszentelt népe - 2Kor 6:14-7:1


A megalkuvás veszélye (Isten megszentelt népe)
2Kor 6:14-7:1

 14 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a, sötétséggel?
 15 És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez?
 16 Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.
 17 Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
 18 És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
7:1 Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.

n  A megalkuvás veszélyezteti a szentségünket. Ezért szól a felhívás: „tisztítsuk meg magunkat”! „Isten félelmében vigyük véghez a mi megszentelődésünket”.
v  A szentség szükséges ahhoz, hogy az Úrral közösségben legyünk. 
n  A megalkuvás veszélye az, hogy olyan szövetség részese leszel, amely végül megrontja az Úrral való szövetségedet.
n  Nemcsak a stagnálás, hanem főképp a megalkuvás veszélyezteti a megszentelődést

I. A házasság terén
n  A „felemás iga” bizonyára az Ószövetségből származik: 5Móz 22:10 – „Ne szánts ökrön és szamáron együtt.”
v  Kinek jutna eszébe ilyesmi?  Sokan még azt sem tudják, hogy milyen az ökör. Az ökör nem kicsi állat, hanem nagy. A szamár termetre is, természetre is más. Felemás iga – nem való. Az ökör igavonó állat, a szamár pedig teherhordó. A kettő együtt nem megy.
n Kik azok a hitetlenek, akikkel nem lehetünk felemás igában? Vannak hívők és vannak hitetlenek.
v  Hívő és hitetlen. Mit nem jelent ez?
v  1Kor 5:9-10 – 9Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. 10 De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek.
v  Ez a kifejezés alkalmazható mindenekelőtt a házasságra. Nem azokról szólunk, akik már házasságot kötöttek, hanem azoknak, akik még előtte vannak. Van, akivel nem léphetsz házasságra. Számtalan példát hozhatunk arra nézve, hogy hitetlennel nem jó házasságra lépni. Ne reménykedj abban, hogy majd te megtéríted… Ha egy verebet és egy cinegét összezárnak, akkor hamarabb megtanul a cinege csiripelni, mint a veréb énekelni.
v  Az özvegyek férjhez mehetnek, de csak az Úrban – 1Kor 7:39.
n Tagfelvételkor.
v  „Ne engedjük ki a világba” – de hát, az ott van!
v  - Meg van térve? „Hát, nem mondom, hogy tökéletes, - de törekszik…” Jó-jó. De meg van térve??

II. Az életvitel terén
n  Polgári munkát is végzünk, a kertben, a munkahelyen. De a munkamorált is érinti ez a kifejezés.
v  Nagyon sokan ügyeskednek, hogyan lehet megkerülni a törvényt, és ne fizessük ki, ami ki kellene fizetni. De a hívők nem a világ szerint él.
v  Nem vesz részt olyan lakomákon, banketten: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában!
n  „Krisztus vagy Béliál/Béliár”
v  Ez a kifejezés az ÓSz-ben használva van: – 5Móz 13:14. 17:4. 1Sám 1:16. 10:27. 25:25. 30:22.
v  De meglehet, hogy nem az ÓSz nyelvezete szerint van használva a kifejezés… De mégis, elhatárolja a kettőt: igazság és hamisság, világosság és sötétség, Krisztus vagy Béliál, hívő vagy hitetlen, Isten temploma vagy a bálványok.
v  „Inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam” – 1Kor 8:13.

III. Lelki téren
n  igazság vagy hamisság
v  ez a hitelveinkre vonatkoztatható.
n  világosság vagy sötétség
v  Ez az életvitelünkre vonatkoztatható. Jézus a világ világossága – Jn 8:12
n  Isten temploma és a bálványok
v  Ez az istentiszteletünkre, a közösségvállalásunkra vonatkoztatható.
v  ApCsel 19-ben Pál apostol elszakította Pál apostol az Úr Jézus követőit a zsinagóga többi tagjaitól, és elkülönült azoktól, akik gonoszul szóltak az Úrnak útjáról.
n  A bálványok mögött démoni erők vannak – 1Kor 10:19-20. 5Móz 32:17.
v  1Kor 10:19-20 - 18 Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! Akik az áldozatokat eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral?  19 Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami? 20 Sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.  21 Nem ihatjátok az ùr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az ùr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
v  5Móz 32:16-1716 Idegen istenekkel ingerelték, útálatosságokkal bosszantották.  17 Ördögöknek áldoztak, nem Istennek; isteneknek, a kiket nem ismertek; újaknak, a kik csak most támadtak, a kiket nem rettegtek a ti atyáitok.
v  Korinthusban a bálványáldozatok lakomáira hívták a hívőket, amely ott akkor az ellenséggel való cimborálást jelentette. Azok vesznek részt, akiknek látását a Sátán elhomályosította (4:4)

Befejezés:
n 3Móz 11:43-4543 Meg ne fertéztessétek magatokat semmiféle csúszó-mászó állattal, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat azokkal, hogy tisztátalanokká legyetek általok.  44 Mert én, az Úr vagyok, a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, a mely csúszik-mászik a földön.  45 Mert én vagyok az Úr, aki felhoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy Istenetekké legyek néktek; legyetek azért szentek, mert én szent vagyok.
n 3Móz 19:2Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.
n 3Móz 20:7 - Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az ùr, vagyok a ti Istenetek.