2013. december 24., kedd

Légy példa! - 1Tim 4:12-16


Légy példa!
1Tim 4:12-16

 12 Senki a te ifjúságodat meg ne vesse; hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.
 13 Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
 14 Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a prezsbitérium kezeinek reád tevésével.
 15 Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
 16 Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.

n  Pál apostol fiatal munkatársát bátorítja és tanácsolja.
v  Legyen gondod a felolvasásra, intésre, tanításra (13. v.)
v  Előrehaladásod legyen nyilvánvaló mindenki előtt – 15. v.
v  Viselj gondot magadról és a tudományról! – 16. v. Vagyis: élned kell, amit prédikálsz!

I. „Beszédben” –
n  Mt 12:36-37 – „36 De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. 37 Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.” “a szívnek teljességéből szól a száj” – Mt 12:34.
v Zsolt 19:14 (15) – “Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó, Uram, kősziklám és megváltóm.”
v Kol 4:6 – “6 A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.”
v Péld 16:24 – „Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.” (MBT)
v Préd 10:12 – „A bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre.” (MBT)

II. „Magaviseletben” –
n  Nem(csak) beszédben áll az Istennek országa! – 1Kor 4:20. Nem igaz, hogy: „csak a belső számít…” Összhangban kell legyen a szó és a magaviselet.
n  Viselkedj úgy, mint Isten megváltott gyermeke.
v 1Sám 16:7 – „Mert az Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.”
v Hogyan változhat meg a viselkedésed? – Ef 4:22-24 – „22 Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánsága miatt; 23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, 24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.”

III. „Szeretetben” –
n  A szeretetnek hatalma van: ez a leghatalmasabb erő. Ha van szeretet, együtt tudsz élni a legkülönbözőbb emberrel is!
n  Szeretni nem csak szép szó. A szeretet nem csak sajnálat. A szeretet szolgál, az önzés kiszolgáltat. A szeretet ad, a legdrágábbat adja, az önzés követel. Az önző szeretetnek le vannak törve a karjai, minta miloi Vénusznak. Az igazi szeretet érez, van szíve; sohasem mondja, hogy „nem számit”.
v Ez igazi szeretet tolmácsolására, széthintésére, becsempészésére, sugárzására hivatott a hívő ember. Légy példa a szeretetben! A Jézus Krisztus szeretete kitöltetett azok szívébe és túlcsordult.  Isten megmutatta hozzánk való szeretetét Jézus Krisztusban; csak az nem látja, aki vak, csak az nem érzi, akinek kőszíve van. A Golgotán áll a szeretet Kolosszusa, a Szeretet Piramisa. „Úgy szerette Isten...”
v A szeretet összeköti a távolságokat. Lerontja a társadalmi osztályok falait. Áthidalja az ellenségek érveit, kibékíti a feleket. Egyesíti a szemben álló pártokat. Megbocsátja és elfelejti a múltat. Tud engedelmeskedni. Félreteszi a kifogásokat.  Oda tudja adni az utolsó falatot.  Megtanít héberül ragozni a személyes névmásokat: első személy: ő; második személy: te; harmadik személy: én.
v 1Jn 4:20-21 – „20 Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? 21 Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyjafiát is.”

IV. „Lélekben” –
n  Tudom, hogy ez hiányzik a MBT fordításból, de én nem fogom kihagyni.
n  Lélekben, vagyis a Szentlélek erejében. De nemcsak erről van szó.
n  Lélekben = lelkesedésben. Ez az, ami sokszor hiányzik belőlünk.
n  Énekelni, lelkesen. Bizonyságot tenni, lelkesen. Dolgozni, lelkesen. Bárcsak fellelkesítene minket az Úr!

V. „Hitben” –
n  Hit által üdvözülünk. De a hitben növekedni lehet, megerősödni, bővelkedni.
n  A görög szó hűséget (is) jelent. Hűnek, lojálisnak lenni Jézushoz és gyülekezetéhez!
n  Bármilyen legyen a körülmény: Timótheusnak hűségesnek kell maradnia. De áruld el Jézust! Ne tagadd meg Uradat! Maradj hűséges hozzá.
n  Nem hiányozhat az istentiszteletről: Isten szereti az ilyeneket 

VI. „Tisztaságban” –
n  Élj erkölcsösen és tisztán, igaz és őszinte életet! Gyakorold magad a szentségben!
n  Nem bűntelen – de feddhetetlen, szeplőtelen életet!
v Zsolt 24:3-4 – „3 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? 4 Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.”
v Róm 14:7 – „7 Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának: 8 Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.”
n  Sok minden megfertőzhet: az, amit nézel, az, amit hallgatsz, és az, amit mondasz. Sőt, a társaság is, amelyben részt veszel: „Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.” 1Kor 15:33.