2013. július 28., vasárnap

PÉLDÁZATOK: A bethsaidai vak csoda-példázata - Mk 8:22-38

A bethsaidai vak csoda-példázata
Mk 8:22-38

n  A példázatok sorában különleges helyet foglal el ez a példázat-csoda, amellyel az üzenetet közvetített.
v  A bethsaidai vak meggyógyításához hasonlít még a fügefa megátkozása is, mert az is értelmezhető példázatként.
n  „Emberek, mint járkáló fák…” – Valaki öt fát és öt embert kapcsolt össze – a bűnös Ádámot a fa alatt (1Móz 3:6-8), az őszinte Nátánaelt a fa alatt (Jn 1:45-51), a kereső Zákeust a fa alatt (Lk 19:1-10), a Megváltó Krisztust a fán (Gal 3:13. 5Móz 21:23), és a boldog keresztyént, mint egy fát (Zsolt 1:1-3).

I. A kétlépcsős gyógyítás – 22-26. v.
 22 Azután Bethsaidába ment; és egy vakot vittek hozzá és kérték őt, hogy illesse azt.
 23 Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezette őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdezte őt, ha lát-e valamit?
 24 Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.
 25 Azután kezeit ismét rávetette annak szemeire, és feltekintetett véle. És megépült, és látott messze és világosan mindent.
 26 És haza küldte, mondván: Se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban.
n  Volt, amikor egy szavával gyógyított - (Zsolt 107:20. Mt 8:8. 13), máskor úgy, hogy megérintették (Mt 9:20; 14:36), máskor Ő tette rájuk a kezét (Mk 6:5), vagy egyszerűen kijelentette, hogy meggyógyultak (Mk 7:29. Jn 4:50).
v  Ezek azonnal meggyógyultak. A süket és néma beszélt, a gutaütött lábra állt és hazavitte az ágyát, a leprások megtisztultak.
n  A betsaidai vak meggyógyítása különleges módon, két lépésben történik, nem úgy, mint a többi gyógyítás. Ez az egyetlen gyógyítása Jézusnak, amely nem azonnal történik.
n  A gyógyítás fokozatosságának jelentőségét a szövegkörnyezet adja meg: az, ami utána olvasható. Mi olvasható ez után?
v  Az, hogy a gyógyulás folyamatosan történt, azt is mutatja, hogy idő kell hozzá, hogy Jézust valóban felismerjék, hogy Ő kicsoda. „Megfogván a vaknak kezét, kivezette őt a falun kívül” – szükséges egy bensőséges kapcsolat Jézussal.
v  25. v. – „Megépült”helyreállott, vagyis valamikor látott, de a látását helyre kellett állítani.

II. A lelkileg vakok – 27-28. v.
 27 És elment Jézus és az ő tanítványai Cézárea Filippi falvaiba; és útközben megkérdezte az ő tanítványait, mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek?  28 Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak; és némelyek Illyésnek, némelyek pedig egynek a próféták közül.
n  Jézus Cézárea Filippibe ment, és ott kérdezte meg, hogy kinek mondják őt az emberek…
n  A válaszokból kitűnik, hogy azok az emberek vakok, és nem látják Jézust, hogy ki Ő.
n  Keresztelő János, Illyésnek, egy a próféták közül…

III. Péter korlátolt vallástétele – 29-33. v.
 29 És ő monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda néki: Te vagy a Krisztus30 És rájuk parancsolt, hogy senkinek se szóljanak felőle.  31 És kezdte őket tanítani, hogy az ember fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni.  32 És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonván őt, kezdte dorgálni33 És ő megfordulván és az ő tanítványaira tekintvén, megfedte Pétert, mondván: Távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
n  Azonban Péter vallást tesz róla, hogy Ő Isten Fia. Vajon ez már a teljes látás Jézusról?
v  Nem. Ez sem több annál, mint amennyit a vak először látott, homályosan… Valami kevés a valóságból.
IV. A teljes látás – 34-38. v.
 34 A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.
 35 Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangéliumért, az megtalálja azt.
 36 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
 37 Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?
 38 Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljön az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.
n  Miután viszont az Úr megjelenti nekik szenvedéseit, azt is tudomásukra hozza, hogy nekik is szenvedni kell, meg kell tagadniuk magukat. Ekkor látnak világosan mindent.
v  26. v. „Se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban.” Ne hallgass a betsaiadaiakra: csatlakozz azokhoz, akik látnak.
n  Krisztus követésének nehézsége: „ha valaki akar(Nem az önmegtagadás, lemondás, kereszt a nehezebb). Neked kell akarnod!
n  Krisztus követésének feltétele: „tagadja meg magát” – add át az uralmat Jézusnak. Péter. Máté. Pál. Mózes. Ábrahám.

n  Krisztus követésének módja: „vegye fel az ő keresztjét” – amit Jézusért hordozol.