2009. december 15., kedd

A keresztyén hit titka

A keresztyén hit titka
1Tim 3,14-16



Ez a néhány vers úgy hangzik mint egy himnusz, mint egy hitvalló ének. Az akkori keresztyének hitvallása ugyanaz, mint a miénk. Ez a hitvallás benne kell legyen az énekeinkben, tetteinkben, imádságainkban, beszé¬dünkben. Erre építjük fel életünket és isten¬tiszteletünket.
Úgy kezdődik, hogy nagy a „kegyességnek” a titka. Ez a szó, hogy „kegyesség” a görög „eusebeia” fordítása. Itt a keresztyén hitről, a keskeny útról, vallásunkról van szó. Tehát nagy a keresztyén vallásnak a titka: erről beszél az ige, hat dolgot említve, melyeket párosával fogunk megvizsgálni. Ezek a következők: Isten megjelent hústestben, megigazíttatott a Szentlélek által. A második: megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt. Végül: hittek benne a világon, felvitetett dicső¬ségbe.
Pál apostol gyakran használja ezt a szót, hogy „titok”, főleg ha valami nehezen érthető, vagy addig nem értett dologról van szó. Beszél az ige a mennyek országának titkáról, Izrael megkeményedésének titkáról, a zsidókból és pogányokból alakult gyülekezet titkáról, Krisztus menyasszonyának titkáról, Krisztus bennünk lakozásának titkáról, Isten, vagyis Krisztus titkáról, a szentek elragadtatásának tit¬káról, a törvénytiprás titkáról, a hét csillag titkáról, Babilon titkáról, itt pedig a kegyesség, vagyis a keresztyén vallás titkáról beszél.

I.
Kezdjük tehát azzal, hogy „Isten megjelent testben, és megigazíttatott, más szóval bizonyíttatott, igazolva volt a Lélek által”.
De mit jelent ez az első titok, hogy „Isten megjelent testben”?
Minden vallásnak volt egy alapítója. Megvilágosodott, kije¬lentést kapott személy, aki felfedezte a „titkot”, és tanítani kezdte az embereket. Ezek mind emberek voltak, akik néha igazat és nagy dolgokat mondtak. Tudtak valamit, de nem tudtak mindent, mert emberek voltak. A keresztyén hitnek az a titka, hogy nem ember találta ki. Isten szállott le és jelentette ki magát.
Mi amennyit Istenből ismerünk, azt Jézus Krisztus jelent¬ette ki nekünk. Ha nem jött volna Jézus, akkor annyival maradtunk volna, amennyit a próféták mondtak, amennyit Mózes törvényében olvasunk, amennyit jelek és szimbólumok által elmondhatott Isten. Nagy a keresztyén hitnek eme titka: Isten alászállott, testet öltött! Nézz rá Jézus Krisztusra, Benne Isten gondolatát, akara¬tát, szívet láthatod meg. Általa a legtöbbet mondott Isten.
Gügyög a kisgyermek, nem érti senki, csak a kismama. Egye¬dül ők tudnak kommunikálni egymással. Ha idegennel találkoznak, sokszor csak mutogatva, jelekkel tudnak beszélni. Nos, jelek és csodák által szólott az Isten sok rendben és sokféleképpen, de karácsonykor megszólalt emberi nyelven. Isten megjelent testben! Ilyen nem történt egy vallásban sem! Ki az aki elmondhatja: Isten belépett a mi történelmünkbe? Nemcsak a tanításunk isteni kijelentés, hanem a történelmünk is. Ilyet csak a zsidók és a keresztyének mondhatnak!
Ennek a titoknak a párja az, hogy megigazíttatott lélekben. Jézus testben járt ezen a földön, de igazolta minden nyomát, szavát, tettét a Szentlélek. Ez az amit sokan nem tudnak elhinni. Az Úr Jézus arról tett bizonyságot, hogy semmit sem cselekszik magától. Ő Isten, testben. Megjelent testben, de nem ember volt csupán. Jézust a Szentlélek támogatta!
Egy alkalommal azt állították a zsidók, hogy Belzebub által űzi ki az ördögöket. Jézus azt mondta: ha egy ország meghasonlik önmagával, nem állhat többé fenn. Ha Sátán űzi ki Sátánt, nem állhat fenn az ő országa. „Ha én Belzebub által űzöm ki az ördö¬göket, a ti fiaitok ki által űzik ki? Azért ők maguk lesznek majd a bíráitok. Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Istennek országa” olvassuk Máté 12,28-ban. Minden ördögűzés egy egy bizonyítéka volt az Ő istenségének, annak, hogy az Szentlélek támogatta, igazolta. A Szentlélek által maradt meg bűn nélkülinek. A Szentlélek hatalma által támadt fel a halálból a harmadik napon. Ó, nagy ez a titok: Jézus Isten és ember egy személyben.

II.
Megláttatott az angyaloktól, és hirdettetett a pogányok közt” ez az előbbihez hasonló nehéz és mély titok.
Vajon mire utal ez az ige, hogy „megláttatott az angyalok¬tól”? Amilyen rövid ez a mondat, éppoly tömény teológia van benne. Mikor láttatott meg az angyaloktól? Földrejövetele előtt? Vagy amikor a földön járt, az angyali lények látták őt a földön? Vagy azokra az alkalmakra utal az ige amikor születésénél, megkísértetésénél, halála előtt és után látták őt az angyalok? Titok. Nagy a keresztyén hitnek eme titka. Van egy rész amit megérthetünk belőle, mint ahogy holdvilágnál is látunk valameddig. De a teljes valóság titok marad.
Annyit tudunk, hogy Jézus Krisztus küldetése kozmikus méreteket öltött: Isten úgy határozta el, hogy Ő általa békéltes¬sen meg magával mindent ami van a földön és a mennyekben. Minden Őbenne, Őáltala és Őrá nézve teremtetett, és minden Őbenne áll fenn. Az Istennel ellenségeskedő világot jött kibékíteni Teremtőjével. Az Ő küldetését az angyalok látták, mennyei és ördögi lények egyaránt. Egy napon megfog hajolni előtte minden térd, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr.
Az, hogy hirdetve volt a pogányok közt, ez számunkra nagy örömhír. Pál apostol ezt is úgy említi, mint titkot. Az erre vonatkozó igeszakasz, az efézusi gyülekezethez írt levél 3. részében van: „Kijelentés utján ismertette meg velem a titkot, a szerint, amint az előbb megírám röviden, melynek olva¬sásából megérthetitek mi az én értelmem a Krisztus titka felől; amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófé¬táinak a Lélek által: hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai, és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által” (Ef 3,3 6). Ez a Krisztus titka! Hirdettetett a pogányoknak! A Gyülekezet rejtve volt a próféták előtt is, különösképpen zsidók pogányokkal egy gyülekezetté való kovácsolása, teremtése.
Ez ilyen távlatban már nem tűnik olyan szenzációsnak. De akkor, egy zsidónak ez hallatlan volt. Pogányoknak? Üdvösség?! Szó sem lehet róla. A zsidók a választott nép. Nekik jött a Messiás. De mit mondott az Úr? „Jöjjetek énhozzám mind¬nyájan”! „Ha valaki hiszen Őbenne”! Tehát a pogányok, a nemzsidók is üdvözülhetnek.
Jónásnak meg kellet érteni, hogy Isten Ninive megtérésében is érdekelt. Péternek meg kellet értenie azt, hogy Isten Kornélius megtérésében is érdekelt. Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Isten a pogányoknak is adott megtérést az életre. Kivétel nélkül mindenki üdvözülhet.
Te is, aki e sorokat olvasod. A te számodra is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Térj meg Istenhez! Higgy Jézus Krisztus¬ban! Hol fogod tölteni az örökkévalóságot? Ezt te magad döntöd el itt e földön. Jézus meghalt a te bűneidért is. Ő elfogad: jöjj Hozzá! Jézus testté lett, Akit a Szentlélek igazolt élete során, szolgálata az angyalokat is mozgósította, és hirdetve volt a pogányok között. Nagy ez a titok! „Megláttatott az angyaloktól és hirdettetett a pogányok közt!” Neked is hirdetve van!

III.
Hittek Benne a világon, felvitetett dicsőségbe”. Ez a harmadik titok pár.
A kezdetén csak százhúszan voltak, olvassuk a Cselekedetek könyvének első részében, a 15. versben. De nagy a keresztyén hitnek eme titka: hittek Benne a világon!
No, nem a Pilátusok, nem a Kajafások, nem a Júdások! Hanem a Máriák és a Magdolnák, a Tamások és a Péterek, a Pálok és Timó¬teusok. Isten a tudatlanokat a kicsiket, a nincsteleneket válasz¬totta ki magának. A gyengéket felemelte és a hatalmasokat megszégyenítette. Nem a világ tudósai és politikusai hittek Benne, nem a hatalmasok és gazdagok. De mégis: hittek Benne a világon.
Ezzel mindjárt két táborra oszlik az emberiség: a hivők és a hitetlenek táborára. Nem mindenki hitt Jézusban akkor sem, de mégsem jött hiába: voltak akik hittek Benne.
Szeretnék most feltenni egy kérdést: veled hogy áll ez a dolog? Te hova tartozol? Hova sorol téged Isten? Akkor, amikor megnyitják az életnek könyvét, olvasni fogják e a nevedet? Hittél e Benne? Igen, Isten kegyelméből az én nevem olvasni fogják majd: én is hittem Benne, engem is megváltott. Igaz beszéd ez, hogy Jézus Krisztus a bűnösökért jött, hogy megtartsa a bűnösöket. Ez én vagyok, Jézus értem jött. Az én nevem ott van azok között, akik hittek Benne a világon. A te neved ott van e?
Az Úr Jézus küldetése a mennyben kezdődik, és a mennyben ér véget: „Felvitetett dicsősségbe”. Isten elfogadta Jézus megváltás művét. Ez volt a pecsétje a megváltás munkájának. Isten is felmagasztalta Őt, és ajándékozott Neki oly nevet, mely minden név fölött való. Feltámadása után negyven napig együtt volt tanítványaival, majd megáldotta őket, és mennybe ment. Most Isten jobbján közbenjár övéiért.
De ez a Jézus, aki felvitetett dicsősségbe, ugyanúgy fog eljönni ítélni eleveneket és holtakat. Jézus visszajön. „Jövel Uram Jézus”!