2015. április 27., hétfő

Galáciai balgatagság - Gal 3:1-14


Galáciai balgatagság
Gal 3:1-14

<  Lélekben kezdeni, de testben végezni...
v   ApCsel 15:24 – megháborítottak... Itt: „megigézték” őket... = becsapták, elkábították őket...
v  2Tim 2:25-26. – „25 A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére,  26 És felocsúdnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.”

I. A kereszt elfelejtése
<  A PLAKÁT – Jézus, a megfeszített
v  a prédikátor feladata: bemutatni Jézust, mint egy plakátot...
v  Vagyis: tekintélye legyen, sürgős üzenet legyen, nagy betűvel legyen írva (feltűnően), könnyen érthető legyen...
<  Nem filozófiát, önmagunkat, mást... Jézus személyét és munkáját. A történelmi tényt, és a történelmi üzenetet.
v  A történelmi jellegnek nagy fontossága van az értelmezésben...
v  A hit hallásból van.
<  Jézust a kereszten kell bemutatni
v  Ez a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság.
<  Az IGÉZET – a meghátrálás oka, a kereszt elfelejtésének oka...
v   Pál is tudta, a galáciaiak is tudták... Pál után lopakodva a judaizátotok más evangéliumot hirdettek.
v  Megfertőzték a gyülekezete(ke)t.
<  Nem tagadták, hogy Jézus a Krisztus, csak hozzátették a törvényt...
v  Külső ceremóniák, szertartások... körülmetélkedés, szombat

II. A Szentlélek munkájának elutasítása
< Formalizmus.
<  Legalizmus.
v  Világiasság.2 Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád, gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön.  3 Szent volt Izráel az Úrnak, az ő termésének zsengéje.” (Jer 2:2-3)
<  A Szentlélek munkájának helyettesítése emberi eszközökkel és cselekményekkel...
v  Apostoli utódlás, apostoli atyák szóhasználata, egyetemes hagyomány, az egyház tekintélye... – micsoda súlyos szavak!
v  Annyit szenvedtetek hiába! Hiába? Lásd: Jehova tanúi (nem fogtak fegyvert), szombatisták (nem dolgoztak szombaton)...

III. A hit helyettesítése
<   Mivel helyettesítik a hitet?
v  Gyermekkeresztelés, szentelt víz, tömjénfüst...
v  Automatikus gyülekezeti tagság, Biblia helyett hagyományok,
v  Mi Atyánk, Szűz Mária, Jaj Istenem...
<   Zsid 12:1-2- névén Jézusra! Ne vedd le Róla a tekinteted!
v  ApCsel 7:54-57. 2:37.

Befejezés:
<  Megcsalhat a siker. A dicsőség. A Sátán! GGG
v   Hátat lehet fordítani Jézusnak – és a világot részesítni előnyben
v  eldobni a gyémántot, és kavicsokhoz ragaszkodni...
v  elengedni a valóságot, és az árnyékot értékelni
v  elhagyni az élő vizet repedezett kutakért...

Gal 3:1 Óh balgatag Galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg?
 2 Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a Lelket, avagy a hit hallásából?
 3 Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?
 4 Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába.
 5 Annakokáért, aki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-e?
 6 Miképpen Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul.
 7 Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.
 8 Előre látván pedig az Írás, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy: Te benned fognak megáldatni minden népek.
 9 Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal.
 10 Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, a ki meg nem marad mindazokban, a mik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.
 11 Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.
 12 A törvény pedig nincs hitből, hanem a mely ember cselekszi azokat, élni fog azok által.
 13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ;
 14 Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.