2014. október 18., szombat

Prófétai hit és öröm - Hab 3:3-19


Prófétai hit és öröm
Hab 3:3-19

n Habakuknak nincsenek többé filozófiai vagy teológiai problémái.
v  Világosan látja, mi az, ami következni fog: hamarosan jönnek a Káldeusok.
n De hogyan lehetne békessége mindezt látva és tudva?
v  A lélek kész, de a test erőtlen.
n Isten maga erősíti a hitét és ad neki örömet.

I. Bátorítja Isten szolgáinak példája
n Jeremiás – Jer 20
n Keresztelő János: „Te vagy-e az eljövendő?” – Mt 11:3
n Pál apostol tövise – 2Kor12.
v  1Kor 2:3 – „én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok”.
v  2Kor 7:5-6 – „amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk: kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével.”

II. Bátorítja az Istentől kapott öröm
n A kapott öröm nem rezignáció, nem fáradt belenyugvás.
v  Zsolt 2:11 – „Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel!”
v  Mt 5:12 – „Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.”
n A prófétai szolgálathoz gyakran hozzátartozott a félelem és szorongás, izgalom és lámpaláz.
v  1Thessz 1:6 – „Követőinkké lettetek és az Úréi, befogadván az Igét sokféle szorongattatás között, Szent Lélek örömével.”
v  1Pt 1:6-7 – „Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor.”
v  2Kor 11:30 – „Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem.”

III. Bátorítja a történelem tanítása
n Ezzel bátorította magát a zsoltáros is gyakran: felsorolva Isten csodáit.
v  2Krón 20 – dicsérve Őt.
n A történelmi tény és annak teológiai tanítás egyformán fontos.
v  IBTS
v  2Móz 14 – kettévált a Veres-tenger. Józs 3 – a Jordán.
v  Józs 10:11 – megállott a nap
v  Dán 3. 6.
n Isten hatalma megnyilvánult a történelem során: van okunk a reménységre.